Příběh všech příběhů

Příběh všech Příběhů – skutečný příběh naší existence

V REKONSTRUKCI

1. Stvoření Nebes

A) Na počátku nebyl náš Vesmír. Nebylo ani nahoře, ani dole, ani teplo ani chlad. Nebyl ani ČAS a proto nemělo smysl slovo BÝT. Jediné, co se dotýkalo našeho neexistujícího vesmíru přáním a myšlenkou, byl Bůh.

B) Myšlenka a přání Boha vytvářejícího náš Vesmír se nám nyní jeví jako Skutečnost a Realita. Boží myšlenka, ležící mimo Čas, se do naší Existence promítá jako Stvoření. Bůh chtěl, aby se Nic zaplnilo naší Existencí. A tak Jeho silou, kterou my nyní nazýváme Čas, vytvořil náš Vesmír.

C) Tak tedy z Boží myšlenky a vůle začal existovat náš Vesmír a s ním i vše, z čeho se skládá. Stvořitel použil Čas k tomu, aby vše v Existenci uspořádal podle své vůle.

D) A z prostředí svého Stvoření tak získal nekonečné množství svobodných milujících bytostí, kterým dal vše k tomu, aby mohly být s ním a sdílet jeho slávu, a žít věčně v Jeho přítomnosti. Aby se staly jeho dětmi, a on jejich Bohem a Otcem. Všechno je totiž možné stvořit, jen svobodné rozhodnutí se správně rozhodnout vynutit nelze.

E) Pro nás ten Příběh začal a pořád trvá, i když pro Boha již netrvá, protože jej dokončil. Bůh pro nás je v minulosti, je i v budoucnosti, ale také je naší úplnou současností. Bůh je pro nás ten, který byl, je a bude. Pořád stejný a neměnný, neboť leží mimo Čas, který stvořil proto, abychom v něm žili my.

F) Na počátku Času bylo jen světlo, ve kterém byl obsažen celý Vesmír. Světlo se rozpínalo, a hnalo před sebou celý Vesmír, který se začal šířit do prázdna. Začal plynout Čas, úžasná Boží síla tvoření, a tato síla začala formovat Stvoření podle Božího plánu.

2. Stvoření Země

A) Bůh Stvořitel určil Nebesům řád, rozměry a vlastnosti tak, aby vše dospělo k tomu, čeho chtěl dosáhnout. Stvořil jej tak, aby bylo možné z drobných částeček naší Existence uspořádat něco neuvěřitelně dokonalého, slavné Boží dílo. Stvořitel sledoval, jak se v jeho díle vytvořila klidná místa podle jeho vůle a viděl, že je to dobré.

B) Podle myšlenky vzešlé z vůle Stvořitele vznikly hvězdy, které vytvořily nové částice komplikovaných vlastností. Okolo sluncí, která jako planoucí ohně vytvářela kolem sebe oázy světla a tepla, vznikaly podle plánu mnohé planety, klidné světy s pevným řádem. A tak byla stvořena také Země, dokonalé Boží místo pro tvůrčí dílo.

C) Země byla dobrá, Bohem stvořená na krásném místě mezi světy po věčné věky klidu a stability. Její povrch byl pokryt mnoha částicemi mimořádně složitých vlastností a Stvořitel viděl, že i to je dobré k dokončení díla. Ze své vůle uspořádal částice na tomto místě svou nesmírnou moudrostí tak, že mrtvý prach se stal živým. Prach hvězd a Země se vůlí Stvořitele proměnil v Život. V nepředstavitelně složitý systém procesů, které pohání Boží síla Čas až k cíli, k uskutečnění Božího plánu. Bůh dal neživému prachu Ducha života.

D) Sám Život, Země, hvězdy a celá Existence vypovídá o slávě a moudrosti Boha Stvořitele. Žádná stvořená bytost nemůže rozumem přehlédnout jedinečné Boží dílo. Proto nikdo nemá výmluvu, že mu existence Boha unikla.

3. Andělé

A) Bůh viděl, že to je dobré. Jeho dílo, Život, začalo zaplňovat Zemi. Nejprve na moři a pak na souši. Bůh také stvořil zástupy svobodných bytostí, které určil jako své pomocníky, posly, pomáhající uvnitř Času směřovat Boží dílo k cíli.

B) Nazýváme je Andělé a Mocnosti. Andělé jsou ve světě, kde je Země. Ale nejsou na Zemi. Andělé poznali proud Času, teplo a chlad a rozměry Země. Andělé jsou oči a uši Boží pro Zemi a nositelé zpráv o ní a pro Něj. Jsou to Strážci. Byli stvořeni proto, aby vstupovali do příběhu Země ve správný čas, tak jak je Bůh posílá. A Život na Zemi se rozrůstal podle Božího plánu.

C) Andělé nepodléhají proudu času, tedy čas nemá vliv na jejich bytí. Andělé vnímali věky Země a sledovali růst díla Stvořitele a pomáhali, věrni Božímu slovu. Podporovali krásu a dokonalost Země, neboť k tomu byli stvořeni. Čas plynul a Andělé přemýšleli. A jejich svobodná srdce hledala další poslání dlouho a dlouho.

4. Nejkrásnější z andělů

A) Mezi Anděli byl jeden, jenž svou krásou a schopnostmi vynikal v celém společenství Andělů. Výjimečné služební stvoření, král Knížat a Mocností, kterému bylo dáno vědění o všech zákonitostech Života a dějů Země. Pro jeho krásu a moudrost byl nazýván poslem světla, podle toho je dnes nazýván světlonoš – Lucifer. Jeho mysl byla svobodná.

B) Lucifer byl stvořen jako nositel všech informací o principech fungování hmoty na Zemi a jako pán jemu podřízených Mocností a Knížat. Andělé sledovali růst Života na Zemi a jeho neustálé zdokonalování a úžasné kombinování. Nemohli vidět jako Bůh celé dílo už ukončené a nevěděli, co bude jeho výsledkem.

C) Andělé byli stvořeni pro zájem o Zemi, proto se jim líbila. Chtěli na ní žít, protože byli stvořeni pro to, aby se o ní podle Boží vůle starali. Chtěli na ní vstoupit, objevovat její možnosti a rozvíjet ji, neboť pro pomoc Zemi byli stvořeni.

5. První dotek lásky

A) Lucifer, nejchytřejší a nejkrásnější z Andělů, sledoval směr díla Stvořitele, a hledal v nich plán a záměr. Zdálo se mu, že on sám musí být centrem toho plánu, neboť sám sebe poznal jako nejdokonalejší stvořenou bytost.

B) Boží svět na Zemi se působením Času, Boží síly, měnil a zdokonaloval. Život, který byl zpočátku jen jednoduchou pohyblivou hlínou, začal být jiný. Začal být příliš komplikovaný na to, aby z něj nebylo patrné světlo Božího plánu a Záměr.

C) Život na Zemi se začal projevovat. Začal mít radost a strach, začal uhýbat, předvídat, posuzovat. A byl to další stupeň Božího zázraku Stvoření.

E) Tak se stalo, že Stvoření Života na Zemi poznalo dotek lásky. Stvoření se počala se zájmem starat o další pokolení. Tato láska byla působena pudy vložené do myslí bytostí od Stvořitele. Andělé žasli a byli nadšeni. A Stvořitel věděl, že je dobré, že jeho dílo začíná dýchat duší podle plánu. Ale to ještě neměl být výsledek.

6. Semeno Draka

A) Život na Zemi podle plánu dospěl podle vůle Stvořitele k převelice dokonalým stvořením. Ovládl vzduch, pevninu a moře. Ovládl lásku, ovládl emoce, ovládl předávání vědění svým blízkým do dalších dní.

B) Návrh těchto bytostí obsahoval všechny nejdokonalejší fyzické možnosti Božích stvoření: ostrý zrak, silná křídla k letu, citlivé ruce a mohutné nohy k rychlému běhu. Zuby, drápy a dost síly, i schopnost chrlit oheň k tomu, aby žádný jiný z Bohem stvořených tvorů nemohl jejich život na Zemi ohrožovat.

Tak se stalo, že semeno mocných Božích stvoření se změnilo v Draky.

C)

D)

E) Uvnitř živých bytostí na Zemi rostlo Boží dílo a Andělé chtěli vstoupit do tohoto prostředí. Ale Bůh měl jiný záměr. Mnohem složitější a vznešenější, než Andělé tušili.

7. Boží obraz na Zemi

A) Stvořitel chtěl, aby ze života na Zemi povstal jeho obraz. Nová duše, která by, stejně jako hladina jezera odráží světlo Měsíce, odrážela světlo jeho moudrosti. Aby z prachu a hlíny Země povstala bytost, která bude jeho dítětem, novou milující bytostí. Stvoření, které by samo sebe svobodně tvořilo a mohlo se svobodně rozhodnout Boha následovat.

B) Neboť moudrostí a nezměrnou silou je možné stvořit téměř vše, pouze svobodnou vůli a svobodné rozhodnutí nelze stvořit. Je možné pouze vytvořit podmínky samovolný vznik svobodného rozhodnutí. Je to nejvzácnější jev a skutečný důvod Stvoření Vesmíru.

C) Tak, ve správný čas, kdy byl život na Zemi uspořádán do nových forem, vdechl Bůh život Člověku z prachu Země. Tak vznikl Adam.

8. Eden

A) Bůh umístil Člověka na Zemi ve svém místě ležícím mimo Čas, místě zvaném Eden. A poznal, že je to dobré. Člověk Adam vzhlédnul k Bohu a poznal jej. A Bůh věděl, že takto je to dobré.

B) Chránil Člověka před divokými silami Času ve své zahradě, neboť Člověk neměl sílu Draka a nebyl to Drak. Ale Člověk byl více než Drak. Člověk byl nově stvořená duše, stvoření s duší a cítěním Anděla, byť stvořené z prachu a hlíny Země. Stvoření svobodné k rozhodování, svobodné k rozhodnutí Boha milovat, nebo zavrhnout. Stvoření, které pokud přijme lásku k Pravdě a rozhodne se milovat Pravdu, získá od Boha možnost existovat na věčnost.

C) Člověk získal volnost v bezpečí zahrady a Bůh jej sledoval a miloval ho. Bůh stvořil svobodnou mysl a duši z prachu Země, a tato duše byla novým ostrovem přání a touhy mimo něj a mimo svět andělských bytostí. Tedy svět dokonalé, nezávislé svobody.

D) Bůh zakázal Andělům přístup do Zahrady k Člověku. Věděl však, co se musí stát, a proto dal Člověku možnost Volby.

E) Adam byl jediným živým Člověkem s duchem a byl sám. A Stvořitel viděl, že to není dobré. Součástí Stvoření bylo, aby Člověk osídlil Zemi a moudře jí vládl, a proto byla stvořena Žena – Eva. Žena se schopností rodit novou bytost nejenom tělem, ale i novým jedinečným duchem vdechnutým Bohem. A Andělé užasli. Tuto jedinečnou schopnost tedy získalo Semeno ženy. Člověk byl Bohem pro život na Zemi stvořen a byl i obdarován schopností Zemi zaplnit svým pokolením.

9. Pýcha ničící Lucifera

10. Pád

11. Počátek dějin

12. Vzpoura andělů proti Bohu

13. Míchání semen – Nephilim

14. Falešná náboženství hrůzy a lidská touha vyrovnat se bohům

15. Potopa

16. Očista Země

17. Rozdělení světů a Babylonská věž

18. Boží plán záchrany

19. Příchod Božího Syna

20. Ježíš povídá lidem o Stvořiteli a o Spasení

21. Lidé zabijí Božího syna

22. Vzkříšení a Boží záslib obnovy

23. Počátek Božího království na Zemi

24. Satanův závod s časem a falešná gnostická evangelia

25. Rozvrácení mezilidských vztahů a odstoupení od Boha

26. Mluvící Obraz Šelmy

27. Vzestup Bezzákonnosti

28. Vláda Bezzákonného

29. Druhý příchod Ježíše Krista na Zemi

A) Nečekaně a bez předchozího varování, jako by blesk projel nebem od východu k západu, přijde Pán Ježíš Kristus na Zemi v neuvěřitelné slávě se svými svatými anděly, aby soudil veškeré bytosti. Aby rozhodnul, která může zůstat s Bohem v jeho přítomnosti, a která je tak pyšná a destruktivní, že musí následovat sobě podobné do Ohnivého Jezera. Do místa, kde neplatí žádné Boží zákony ani není žádná Boží přítomnost a tedy ani Čas. Do místa věčného zániku a věčné smrti.

B) Tam kde přestane působit Boží tvůrčí síla, Čas, nastává Druhá Smrt. Všechno, co Bůh nevyvolil k životu věčnému, tam přestane existovat, jakoby to nikdy ani nebylo. Čas se zastaví a zmizí. Bude to druhá, věčná smrt těchto lidí společně s démony, kteří Boha a jeho lid nenáviděli.

C) Nikdo nebude moci před Bohem Stvořitelem utéci, protože jeho moc není v jím stvořeném Vesmíru a Čase nijak ohraničena. Každý člověk, rovný jeden druhému, pozná Ježíše jako Pána a Božího Syna. Každé koleno se před ním ohne, aby mu vzdalo čest.

D) Tak jako Žena nemůže být bez Muže, tak ani Člověk jako takový nemůže existovat bez Boha. Každý tehdy uvidí a rozpozná, že Bůh je spravedlivý a jeho soudy jsou správné, a že myšlenka na to žít bez Stvořitele a Jeho spravedlivých zákonů je pyšná a rouhavá hloupost. Neboť celá Existence a vše stvořené je Božím dílem a tudíž může být řízena pouze Bohem. Tím bude dílo DOKONÁNO a sklizeň Země hotova.

30. Nová Země