Příběh všech příběhů

Studijní, neboli srovnávací verze PvP, protiváha chybným výkladům historie

Příběh všech příběhůBible
(* = apokryf)
1. Stvoření Vesmíru
Stvoření viditelného a neviditelného (duchovního) světa.
Množné číslo „světy“ se často v satanistických interpretacích používá jako důkaz dalších, Zemi podobných, mimozemských planet se stejným stvořením života.
A) Na počátku nebyl náš Vesmír. Nebylo ani nahoře, ani dole, ani teplo ani chlad. Nebyl ani ČAS a proto nemělo smysl slovo BÝT. Jediné, co se dotýkalo našeho neexistujícího prostoru přáním a myšlenkou, byl Bůh.Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodami. Genesis Kapitola 1
Často se filozofuje, že není jisté, co bylo „předtím“. Tato úvaha ale nemá smysl, neboť se váže JEN na náš časoprostor.
B) Hodnota Jeho myšlenky je pro nás absolutní. Myšlenka a přání Boha vytvářejícího náš Vesmír se nám jeví jako Skutečnost a Realita. Boží myšlenka, ležící mimo Čas, se do našeho Časoprostoru promítá jako Existence věcí, jako Stvoření. Bůh chtěl, aby se Nic zaplnilo naším Vesmíru. A tak Jeho silou, kterou my nyní nazýváme Čas, vytvořil náš Vesmír.Slovem Hospodinovým nebesa učiněna jsou, a duchem úst jeho všecko vojsko jejich. Žalm_33
Myšlenky Boha se do našeho časoprostoru promítají jako existence něčeho. Tak je to obsaženo v Bibli v přesném popisu.
C) Tak tedy z Boží myšlenky a vůle začal existovat náš Vesmír a s ním i vše, z čeho se skládá, viditelné i neviditelné. Stvořitel použil Čas k tomu, aby vše ve Stvoření uspořádal podle své vůle.Bůh říká: „Až už Času nebude“,“dříve, než byl čas“.
Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane, od pradávna, co se ještě nestalo. Pravím: „Moje rozhodnutí platí a co se mi líbí, uskutečním.“ (Iz 46,10)
D) A ze Světa svého Stvoření tak získal svobodné milující bytosti, kterým dal vše k tomu, aby mohly být s ním a sdílet jeho slávu. Aby se staly jeho národem, a on jejich Bohem a Otcem. Všechno je totiž možné stvořit, jen Svobodné rozhodnutí žádným způsobem vynutit nelze.Bůh nám zjevuje v Bibli a ve Zjevení celou naši budoucnost, neboť jí již zná.
E) Pro nás ten Příběh začal a pořád trvá, i když pro Boha již netrvá, protože jej dokončil. Bůh pro nás je v minulosti, je i v budoucnosti, ale také je naší úplnou současností. Bůh je pro nás ten, který byl, je a bude. Pořád stejný a neměnný, neboť leží mimo Čas, který stvořil proto, abychom v něm žili my.Bůh se takto představuje jménem JHVH.
Mnohdy se interpretuje, že je možné Boha ještě nějak přemluvit, a chod dějin změnit. Nebo se tvrdí, že Bohu se to může vymknout z rukou. Bůh je ale z principu Všemocný.
F) Na počátku Času bylo jen “světlo” ve kterém byl obsažen celý Vesmír. Světlo se rozpínalo, a hnalo před sebou celý Vesmír, který se začal šířit do prázdna. Začal plynout Čas, úžasná Boží síla tvoření, a tato síla začala formovat Stvoření podle Božího plánu.Často se planě filozofuje, že Boha není možné detekovat, a přitom nikdo netuší, co je to Čas. Tuto Boží sílu můžeme ale vidět v činnosti kdykoliv! Žalm 139,16  Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize: dny tak, jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal.
 2. Stvoření Země
A) Bůh Stvořitel určil prostoru řád, rozměry a vlastnosti tak, aby vše dospělo k tomu, čeho chtěl dosáhnout. Stvořil jej tak, aby bylo možné z drobných částeček našeho Vesmíru uspořádat něco neuvěřitelně dokonalého, slavné Boží dílo. Stvořitel sledoval, jak se v jeho novém díle vytvořila klidná místa podle jeho vůle a viděl, že je to dobré.Bůh je Stvořitelem Času. Démonská učení o Čase a Vědecké bádání NIKDY nemohou dospět k tomuto poznání, protože to mají ZAKÁZÁNO a používají zatajení tohoto faktu ke klamání lidí.
B) Podle myšlenky vzešlé z vůle Stvořitele vznikly hvězdy, které vytvořily nové částice komplikovaných vlastností. Okolo sluncí, která jako planoucí ohně vytvářela kolem sebe oázy světla a tepla, vznikala podle plánu klidná místa s pevným řádem. A tak byla stvořena také Planeta Země, dokonalé Boží místo pro tvůrčí dílo.1. Mojžíšova 1,16  Učinil tedy Bůh dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy.
C) Země byla dobrá, Bohem stvořená na krásném místě pro mnoho věků klidu a stability. Její svět byl pokryt mnoha částicemi mimořádně složitých vlastností a Stvořitel viděl, že i to je dobré k dokončení díla.Nehemiáš 9,6  Ty, Hospodine, jsi ten jediný, ty jsi učinil nebe, nebesa nebes a všechen jejich zástup, zemi i vše, co je na ní, moře i vše, co je v nich. Sám to všechno zachováváš při životě a nebeské zástupy se ti klanějí.
D) Ze své vůle uspořádal částice na tomto místě svou nesmírnou moudrostí tak, že mrtvý svět se stal živým světem. Prach hvězd a Země se vůlí Stvořitele proměnil v Život. V nepředstavitelně složitý systém procesů, které pohání Boží síla Čas až k cíli, k uskutečnění Božího plánu. Bůh dal neživému prachu ducha života.
E) Sám Život, Země, hvězdy a vše Stvořené vypovídá o slávě a moudrosti Boha Stvořitele. Žádná stvořená bytost nemůže rozumem přehlédnout jedinečné Boží dílo. Proto nikdo nemá výmluvu, že mu existence Boha unikla.Žalm 19,2  Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou.
3. Andělé
A) Bůh viděl, že je to dobré. Jeho dílo, Život, začalo zaplňovat Zemi. Nejprve na moři a pak na souši. Bůh také stvořil obrovské zástupy svobodných bytostí, které určil jako své pomocníky, posly, pomáhající uvnitř Času směřovat Boží dílo k cíli.1. Mojžíšova 1,21  I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jimiž se zahemžily vody, stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. Viděl, že to je dobré.
B) Nazýváme je Andělé a Mocnosti. Andělé jsou ve světě, kde je Země. Ale nejsou na Zemi. Andělé poznali proud Času, teplo a chlad a rozměry Země. Andělé jsou oči a uši Boží pro tento Svět a nositelé zpráv o něm a pro Něj. Jsou to Strážci. Byli stvořeni proto, aby vstupovali do příběhu světa ve správný čas, tak jak je Bůh posílá. A Život na Zemi se rozrůstal podle Božího plánu.
C) Andělé nepodléhají proudu času, tedy čas nemá vliv na jejich bytí. Andělé vnímali věky Země a sledovali růst díla Stvořitele a pomáhali, věrni Božímu slovu. Podporovali krásu a dokonalost Světa, neboť k tomu byli stvořeni. Čas plynul a Andělé přemýšleli. A jejich svobodná srdce hledala další poslání dlouho a dlouho.
4. Svobodná srdce andělů
A) Mezi Anděli byl jeden, jenž svou krásou a schopnostmi vynikal v celém společenství Andělů. Výjimečné služební stvoření, král Mocností, kterému bylo dáno vědění o všech zákonitostech Života a dějů Světa. Pro jeho krásu a moudrost byl nazýván poslem světla, podle toho je dnes nazýván světlonoš – Lucifer. Jeho mysl byla svobodná.
B) Lucifer byl stvořen jako Boží nástroj pro dokonalé kombinování prachu Země v živoucí a rostoucí celky. Byl nositelem všech informací o principech fungování hmoty Světa a byl nástrojem k vytvoření řádu a systému, sledujícího Boží plány. Byl stvořen jako pán Mocností, které budou v těchto systémech působit.
C) Andělé byli stvořeni pro zájem o Boží Svět, proto se jim líbil. Chtěli v něm žít, protože byli stvořeni pro to, aby se o něj podle Boží vůle starali. Chtěli do něj vstoupit, objevovat jeho možnosti a rozvíjet jej. Bylo to tak jiné než svět, kde doposud žili, neboť pro pomoc Zemi byli stvořeni.
5. Nejkrásnější z andělů
A) Lucifer, nejchytřejší a nejkrásnější z Andělů, sledoval směr díla Stvořitele, a hledal v nich plán a záměr. Zdálo se mu, že on sám musí být centrem toho plánu, neboť sám sebe poznal jako nejdokonalejší stvořenou bytost.Ezechiel 28,14  Byl jsi zářivý cherub ochránce, k tomu jsem tě určil, pobýval jsi na svaté hoře Boží, procházel ses uprostřed ohnivých kamenů.
B) Boží svět na Zemi se působením Času, Boží síly, měnil a zdokonaloval. Život, který byl zpočátku jen jednoduchou pohyblivou hlínou, začal být jiný. Začal být příliš komplikovaný na to, aby z něj nebylo patrné světlo Božího plánu a Záměr.
C) Život na Zemi se začal projevovat. Začal mít radost a strach, začal uhýbat, předvídat, posuzovat. A byl to další stupeň Božího zázraku Stvoření. Ale to ještě neměl být výsledek.
6. První dotek lásky
A) Tak se stalo, že Stvoření Života na Zemi poznalo dotek pudové lásky. Stvoření se počala se zájmem starat o další pokolení a pokud během života přišla o své blízké, propadala smutku. Tuto lásku měly na starosti Mocnosti a Zákonitosti.
B) Andělé žasli a byli nadšeni. A Stvořitel věděl, že je dobré, že jeho dílo začíná dýchat duší podle plánu. Život na Zemi podle plánu dospěl podle vůle Stvořitele k převelice dokonalým stvořením. Ovládl vzduch, pevninu a moře. Ovládl lásku, ovládl emoce, ovládl předávání vědění svým blízkým do dalších dní. Uvnitř živých bytostí na Zemi rostlo Boží dílo a Andělé chtěli vstoupit do tohoto světa. Lucifer byl ničím nespoutaným králem Světa.
7. Andělé jednají dle své vůle
A) Pro Boha není Čas nikterak limitující, ale Andělé cítí teplo a chlad Země. Jejich mysl se potřebovala něčím zaměstnávat, a proto mezi sebou vedli hovory. Mluvili spolu a poznali, že jeden i druhý mají společné potřeby. Vystoupili proto před Boha, svého Stvořitele.
B) Andělé věděli, že vzhledem ke Stvořením Země jsou podobní jako Bůh. Mohou dokonce měnit tvary a prach Země přímou cestou když vstoupí do těla pozemského života.
C) Andělé měli přístup ke “stromům moudrosti a stromům věčného života”, bráně k Božímu vidění světa mimo svět Země.
D) Kvůli své vůli, nikoliv kvůli Božímu plánu, vstoupili do těl Božích stvoření na Zemi a otevřeli jejich oči.
8. Andělé na Zemi
A) A bylo to úžasné, Andělé cítili, že možná pro toto byli stvořeni. Cítili potěšení z toho být součástí světa Stvořitele, protože uvnitř tvorů ze Země bylo Bohem vytvořené místo pro ducha. Spatřili očima Bohem stvořených pozemských tvorů poprvé mraky, mořský příliv, slyšeli šumění větru a viděli krásu západů slunce i ranních rozbřesků. A říkali Bohu, že je to dobré.
B) Napjali křídla a vrhli se ze skály, a letěli nad Božím dílem. Rozeběhli se na silných nohou pustinou a poznali radost z rychlosti, ponořili se do hlubin moří, a sledovali krásu barev a rozmanitost forem života, který Bůh stvořil.
9. Proti Boží vůli
A) Andělé poznali krásy života na Zemi a poznali nové věci. Poznali, jak vzrušující může být život na Zemi ve stvořeném těle. Poznali krásu lovu a naplnění potřeb těla, radost z vítězství, poznali, jak se cítí volání pudové lásky, kterou nechápali. Říkali Stvořiteli, že je to dobré.
B) Andělé cítili potřeby svých nových těl z prachu hvězd a hlíny země a nechtěli je opustit, protože jejich posláním bylo tomuto světu pomáhat a velmi se jim to líbilo.
C) Andělé dokázali svá těla měnit, i když to nebylo přání Stvořitele. Satan dokázal zvýšit sílu těl a zvětšit jejich možnosti tak, že mu na Zemi nebylo rovno. Tak dal Bůh vzniknout stvoření Leviatan.Žalm 104,25-26 25  Tu je veliké a širé moře: hemží se v něm nespočetných živočichů maličkých i velkých, plují po něm lodě. Vytvořil jsi livjátana, aby v něm dováděl.
10. Semeno draka
A) Andělé znali tajemství “spřádání kořínků života z prachu a hlíny”, neboť Lucifer byl nástrojem jeho principu a měl toto vědění. Andělé čerpali z Božích stromů poznání a zdokonalili své tělo na Zemi tak, aby jim umožnilo nejlépe vnímat krásy a možnosti Božího díla a zcela si Zemi podmanit.
B) Propletli kořínky života a roubovali vhodné vlastnosti a oddělili linii života na Zemi od Božího záměru. Shromáždili všechny možnosti Božích stvoření: ostrý zrak, silná křídla k letu, citlivé ruce a mohutné nohy k rychlému běhu. Zuby, drápy a dost síly k tomu, aby žádné další Boží stvoření nemohlo jejich život na Zemi ohrožovat. Andělé na Zemi změnili semeno mocných Božích stvoření v Draky.
11. Věk Semene draka
A) Andělé byli na Zemi a dýchali a jedli. Poznali emoce, které v nich nový svět vzbuzoval. Poznali strach z bolesti a zničení těla. Dračí těla se množila pudovou láskou a do každého nového mohl vstoupit další Anděl, neboť těla byla stvořena tak, aby v nich mohl přebývat duch.
B) Jejich mysl se však začala vzdalovat od Boha.  Mnozí andělé uvěřili Luciferovi, že Boží dílo by mohlo být tímto u konce, a chtěli Zemi pro svůj život. A Bůh respektoval jejich chtění, neboť pro blízký kontakt se světem Země byli stvořeni.
C) Draci se množili, až část andělů dýchala vzduch a pila vodu Země.
D) Život na Zemi je jiný než život mimo Zemi. Příliš mnoho vjemů zatěžovalo duše andělů a ti se jimi až příliš zabývali. Jejich těla sváděla k lovu, k boji a vzrušení. Jejich duch byl ošálen falešnými pravdami z Mocností, nutnými pro řízení tělesných pudů bytostí bez Moudrosti. Tyto falešné pravdy, měnící myšlení a chtění se nazývají pudy a potřeby těla, tělesné pudy, tělesné myšlení a tělesný rozum.
12. Kladivo na draky
A) Bůh poznal, že to už není dobré.
Že se větev příběhu stromu života odklonila příliš daleko. A tak Bůh zastavil počínání andělů mocnou ranou a opět je nechal jen Zemi sledovat z místa na Zemi, ale mimo Zemi.
Izajáš 27,1  V onen den Hospodin ztrestá svým tvrdým, velkým a pevným mečem livjátana, hada útočného, livjátana, hada svinutého; zabije draka v moři.
B) Andělé nebyli spokojeni a vytvořili své kruhy. Smutnili po životě na Zemi jaký byl před tím, než je Stvořitel vrátil zpět. Ale Bůh měl jiný záměr. Mnohem složitější a vznešenější, než Andělé tušili.
13. Boží obraz na Zemi
A) Stvořitel chtěl, aby ze života na Zemi povstal jeho obraz. Nová duše, která by, stejně jako hladina jezera odráží světlo Měsíce, odrážela světlo jeho moudrosti. Aby z prachu a hlíny Země povstala bytost, která bude jeho dítětem, novou milující bytostí. Stvoření, které by samo sebe svobodně tvořilo a mohlo se svobodně rozhodnout Boha následovat.
B) Neboť moudrostí a nezměrnou silou je možné stvořit téměř vše, pouze svobodnou vůli a svobodné rozhodnutí nelze stvořit. Je možné pouze vytvořit podmínky samovolný vznik svobodného rozhodnutí. Je to nejvzácnější jev a skutečný důvod Stvoření Vesmíru.
C) A tak ve správný čas, kdy se život na Zemi vzpamatoval a byl uspořádán do nových forem, vdechl Bůh život Člověku z prachu Země. Tak vznikl Adam.1. Korintským 15,47  První člověk byl z prachu země…
14. Eden
A) Bůh umístil Člověka na Zemi ve svém místě ležícím mimo Čas, místě zvaném Eden. A poznal, že je to dobré. Člověk Adam vzhlédnul k Bohu a poznal jej. A Bůh věděl, že takto je to dobré.1. Mojžíšova 2,8  A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a postavil tam člověka, kterého vytvořil.
B) Chránil Člověka před divokými silami Času ve své zahradě, neboť Člověk neměl sílu Draka a nebyl to Drak. Ale Člověk byl více než Drak. Člověk byl nově stvořená Duše, stvoření s duší a cítěním Anděla, ale stvořené z prachu a hlíny Země. Stvoření svobodné k rozhodování, svobodné k rozhodnutí Boha milovat, nebo zavrhnout. Stvoření, které pokud přijme lásku k Pravdě a rozhodne se milovat Pravdu, získá od Boha možnost věčně existovat až Čas už nebude.
C) Člověk získal volnost v bezpečí zahrady a Bůh jej sledoval a miloval ho. Bůh stvořil svobodnou mysl a duši z prachu Země, a tato duše byla novým ostrovem přání a touhy mimo něj a mimo svět andělských bytostí. Tedy svět dokonalé, nezávislé svobody.
D) Bůh zakázal Andělům přístup do Zahrady k Člověku a nechtěl, aby Člověk měl stejné potřeby jako Draci. Nechtěl, aby Člověk musel žít v zajetí tělesných pudů z Mocností a naplňovat principy Světa. Věděl však, co se musí stát. Dal Člověku možnost Volby.
E) Adam byl jediným živým Člověkem s duchem a cítil se osamělý. Součástí Stvoření bylo, aby Člověk osídlil Zemi a moudře jí vládl, a proto byla stvořena Žena – Eva. Žena se schopností rodit novou bytost nejenom tělem, ale i novým jedinečným duchem vdechnutým Bohem. A Andělé užasli. Tuto jedinečnou schopnost tedy získalo Semeno ženy. Člověk byl Bohem pro život na Zemi stvořen, a tímto byl i obdarován schopností Zemi zaplnit svým pokolením. 1. Mojžíšova 1,27-28  Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte Zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.“
 15. Pýcha ničící Lucifera
A) Kruh Andělů kolem Lucifera však tento fakt popudil a kruh se uzavřel v opozici vůči Bohu. Tito Andělé vznesli námitku, proč zrovna Člověk a jeho Semeno Ženy má zaplnit Zemi a vládnout jí. Bůh jim dal najevo, že Lidé budou jeho dílo a jeho obraz na Zemi a Andělé jim budou pomáhat v jejich poslání.
B) Andělé, kteří poznali život na Zemi v tělech z dračího sémě, váhali. Bůh určil, že Andělé budou Člověku pomáhat. Proto Satan vyhledal skrytou zahradu Eden a navzdory Božímu zákazu navštívil Lidi.
C) Muselo se tak stát proto, aby Člověk měl svou možnost Volby. Neboť pokud by si lidé mohli zvolit pouze Boha, neexistovala by žádná svoboda volby.
16. Setkání bytostí v Edenu
A) Satan řekl lidem, že pokud pojí ze stromu poznání, budou znát “dobré i zlé” a budou jako Bůh, že není pravdou, když se toto stane, že zemřou, jak byli předtím Bohem varováni. Satan věděl, že lidé jako duchovní bytosti s jedinečnou Duší také touží mluvit mimo tělo jako Andělé. Lidé mu uvěřili a on je otevřel k tomu, aby poznali stejné prožitky jako předtím Andělé v tělech z masa a krve. Věděl, že bez Boží pomoci nebudou moci pochopit skutečnou podstatu těchto informací, a že už nebudou moci zůstat v Edenu a proto toho využil zrádné lsti.1. Mojžíšova 3,1-5 Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: „Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“ Žena hadovi odvětila: „Plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: ‚Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli.“ Had ženu ujišťoval: „Nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“
B) Člověk musel začít naplňovat pudy svého těla řízené Mocnostmi. Zmocnily se ho nevídané pocity, stud, strach z trestu. A Člověk tím vstoupil do proudu Času, ve kterém se musel začít rozhodovat podle své vůle a sám si určovat, komu bude věřit a kde ho také čekala smrt. 1. Mojžíšova 3,6-7 Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Oběma se otevřely oči: poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi.
C) Bůh věděl, že ho Lucifer zradil ve své vzpouře, a zakázal dračímu semenu dále používat silná vtělení do světa bytostí Země. Rozhodl se použít vzdor Andělů k vytvoření možnosti Člověka rozhodovat se svobodně, neboť věděl, že Boží všudypřítomnost a absolutní moc nedává jinak žádnou možnost volby. Ezechiel 28,17  Pro tvou krásu se stalo tvé srdce domýšlivým, pro svou skvělost jsi zkazil svoji moudrost.
D) Lidé, zatížení poznáním své podstaty, museli opustit Eden ve své slabosti, dalece menší, než síla Draků. V novém životě na Zemi museli lidé začít používat vše tak, jako ostatní Stvoření z prachu Země. Žena dostala za úkol rodit nové lidské bytosti způsobem na Zemi obvyklým. Tím začaly lidské dějiny.1. Mojžíšova 3,22-24 I řekl Hospodin Bůh: „Teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ navěky.“ Proto jej Hospodin Bůh vyhnal ze zahrady v Edenu, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. Tak člověka zapudil. Východně od zahrady v Edenu usadil cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života.
E) Lucifer a jeho kruh Andělů ale dostal varování, že Semeno draka může Semenu ženy rozdrtit pouze patu, zatím co ono mu poté rozdrtí hlavu. Neboť Bůh již své dílo dokončil a věděl co se stane. Věděl, že je to dobré pro jeho záměr.1. Mojžíšova 3,14-15  I řekl Hospodin Bůh hadovi: „Protožes to učinil, budeš proklet, odvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.
17. Počátek dějin
A) A tak počal lidský čas. Člověk se začal množit na Zemi mimo ochranu Edenu a poznal chlad a bídu Země ve své slabotě. Země mu vydávala svá bohatství jen odměnou za tvrdou práci a po malých částech. Člověk se začal na Zemi množit podle Božího plánu a Andělé i Bůh je sledovali.1. Mojžíšova 3,19  V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš.“
B) Kruh andělů okolo Lucifera však nebyl ve shodě se záměry Stvořitele. Sám Lucifer byl hluboce uražen a jeho pýcha bytosti s obrovským věděním a mocí byla převelice raněna. Vždyť doposud se on sám považoval za vrchol celého Svoření, a nyní jeho místo zaujal Člověk, zmítaný na pomezí lásky k Bohu a pudových svodů těla řízených Mocnostmi. Bytost se schopností množit se a ovládnout Zemi svým pokolením. Bytost, které je Bůh milujícím Otcem.Římanům 7,22.24 Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím; když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl, a činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy. Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti?
C) Člověk se Andělům Satanova kruhu zdál přiliš slabý, příliš zatížený svým tělesným rozumem, příliš ovladatelný Mocnostmi, příliš nebezpečný krásné a dokonalé Zemi. Schopnost Lidí množit se a zaplnit svět svým pokolením jim nepřišla vhod, a proto jej sledovali s nelibostí.
D) A lidem se rodily nové dcery s darem Semene ženy. Dcery schopné rodit další a další nové pokolení Člověka a osídlit Zemi po celé dějiny.
18. Míchání semen – Nephilim
A) Andělé Luciferova kruhu viděli krásné lidské dcery rodící další a další pokolení a zalíbilo se jim to. Poznali, že by toto mohla být cesta k životu na Zemi.*Henoch 6,1-2 „A stalo se, když v oněch dnech přibývalo lidských dětí, že se jim rodily krásné, půvabné dcery. Když je andělé, synové nebes, spatřili, zatoužili po nich a řekli si: „Pojďme si vybrat ženy mezi lidskými dětmi a ploďme jim potomstvo.“
B) Sešli se proto a usnesli se, že proniknou k lidským dcerám a použijí jejich schopnost od Boha rodit nového ducha. Rozhodli se použít vlastností tohoto Božího díla ve svůj prospěch.1. Mojžíšova 6,1-2 Když se lidé počali na zemi množit a rodily se jim dcery, viděli synové božští, jak půvabné jsou dcery lidské, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo.
C) Ihned poté, co se vzájemně zakleli nezrušitelnou přísahou, si ale mnozí z nich uvědomili, že je za to stihne strašlivý trest. Neboť Boží prokletí ponesou všichni, a nikoliv pouze ten, kdo plán vymyslel. Touto přísahou jsou k sobě dodnes poutáni ti, co se vzepřeli Bohu. *Henoch 6,3-5 „A Semjaza, který stál v čele, řekl: “Bojím se, že se k tomu snad ani neodhodláte, vždyť sám bych pak pykal za tento velký hřích.“ Nato mu všichni pravili: “My všichni složme přísahu a zavažme se vzájemným zaklínáním, že od svého úmyslu neustoupíme a že jej určitě provedeme.“ Potom všichni společně přísahali a vzájemným zaklínáním se zavázali záměr uskutečnit.“
D) Andělé pronikli k lidským dcerám, vybrali si ty nejkrásnější z nich a měli s nimi potomky. Vykonali něco, co bylo zcela mimo Boží záměr a smísili Semeno Draka se Semenem Ženy. 1. Mojžíšova 6,4  Za oněch dnů, kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodily, vznikaly na zemi zrůdy, ba ještě i potom. To jsou ti bohatýři dávnověku, mužové pověstní.
19. Vzpoura Andělé proti Bohu
A) Skupina andělů Luciferova kruhu vzala na sebe podobu stvořenou z hlíny Země a prachu hvězd a začala učit lidi různým věděním podle Stromů poznání, obsahujících všechny informace o principech fungování Světa a jeho ovládání.
B) Připravovali cestu svým lidským národům a učili lidi tajemstvím k ovládání hmatatelného světa. Učili je používat zbraně, učili je orientaci ve Vesmíru, učili je roubovat kořeny života, učili je otvírat brány mezi světem Andělů a Lidí pomocí skrytých věd Magie. Založili pozemské říše.
C) Potřebovali, aby jim lidé sloužili a pracovali pro ně, avšak ohled na ně nebrali a sváděli je v klamech a falešných tělesných odměnách. Tak byli lidé naučení démonické magii a byla jim zjevena mnohá nebeská tajemství, která měla zůstat skryta.
D) Byla to stvoření nejrůznějších tvarů a forem, která svojí silou překonávala všechna Boží stvoření, ba i Draky samotné. Byli to Titáni, obři, hrdinové a stvůry dávnověku. Když Nephilimové a jejich další pokolení snědli veškerou zvěř a vše živé okolo sebe, začli požírat i Člověka, ba i sebe navzájem.
E) Nephilim žili a dýchali, ale ducha moudrosti a lásky z Boha neměli. Proto bylo jejich pokolení neschopné čehokoliv dobrého.
F) Semeno Draka se smísilo se Semenem Ženy, tedy s dílem Božím, a nakazilo jej. Bůh tehdy seslal na Zemi prokletí, a nové zrůdné pokolení obrátilo své myšlení a vztek samo proti sobě. Nenávist, síla a zbraně zplodily strašlivé války.
20. Nephilimská falešná náboženství hrůzy a lidská touha vyrovnat se bohům
A) Člověk se většinou úplně odvrátil od Boha a poslouchal jen své Anděly Luciferova kruhu nebo nephilimské zrůdy. Mnoho národů vedených v naprosté bezbožnosti, smilstvu a ohavném chování, stálo proti sobě vedeno nephilimskými vůdci a Andělé a Mocnosti Luciferova kruhu nacházeli zalíbení v ovládání jejich duší. Naučili se, jak donutit lidi jim sloužit a vymysleli “tajné vědy”.
B) Tito andělé ovládali v dračích tělech celé národy, kterým vládli. Lidská společenství je dodnes uctívají jako bohy sestoupivší ke svým národům na Zemi z nebes, bohy, kterým je nutno sloužit a vyčkávat na jejich příkazy. Lidé si z Nephilimů a padlých andělů učinili své vládce. Na znamení oddanosti začali vyrábět jejich podobizny, démonské modly. Před modlami pak uctívali svá démonská božstva a byli prokleti přísahami věrnosti démonům a Mocnostem. Ozeáš 8,4  Krále si ustanovili, ale beze mne, dosadili velmože, ale já se k nim neznám. Ze svého stříbra a zlata si udělali modlářské stvůry ke své vlastní zkáze.
C) Po všechny dny pak setrvává mnoho démonských náboženství se starými legendami o šestirukých dracích a plazích bytostech, kteří vládli lidem. V legendách národů jsou dodnes a uctívají je v modloslužbě jako své vůdce a bohy nepochopitelných záměrů. Římanům 1,23  zaměnili slávu neporušitelného Boha za zobrazení podoby porušitelného člověka, ano i ptáků a čtvernožců a plazů.
D) Až k Bohu tehdy doléhal pláč Lidí, sužovaných těmito stvůrami, které vládly lidem a štvaly je do zuřivého učení se technologiím a manipulaci s embryi lidských bytostí. Pak je hnali do krvavých válek a nesmyslných bojů o pozemskou moc a hmotné statky a sami je pomocí mocných strojů snadno vzájemně ničili.
E) Buddhismus, hinduismus, ufo, vesmírní lidé a všechna ostatní démonická náboženství uctívají Nephilimské pokolení a jejich tvůrce, Lucifera a jeho démony. Uctívají tedy Satana a veškeré zlo s ním spojené. Satan však sám sebe skrývá, aby své uctívače oklamal, neboť jemu by nikdo nikdy dobrovolně nesloužil. Zatím co Bible, Boží Slovo, učí o původu a důvodu všech učení démonů, žádné učení démonů ani nezmiňuje, proč existuje Bible.
21. Potopa
A) Bůh viděl zneužívání hmotného těla Člověka anděly, kteří se od něho odvrátili. Učinil, aby lidské tělo žilo pouze sto let, a učinil jeho množení obtížnější.1. Mojžíšova 6,3 Hospodin však řekl: „Můj duch se nebude člověkem věčně zaneprazdňovat. Vždyť je jen tělo. Ať je jeho dnů sto dvacet let.“
B) Ale Andělé Luciferova kruhu ukazovali lidem cestu, jak omezení překonat pro jejich vlastní potřebu pomocí “tajných věd”, které dnes nazýváme vědami okultními, esoterickými či magickými. Těmito vědami lidé prokazovali těm andělům svou poslušnost.
C) Lucifer pochopil, že lidé ovládaní tělesnem skrze Mocnosti se chovají jako nejzákeřnější zvěř. Usoudil, že zvěrstva, kterých se lidé dopouští, může využít k pomluvám Božího plánu a prosazení názoru o nebezpečnosti Člověka pro celé Stvoření. Chtěl se pokusit o zlomení svého předurčení být Člověku podřízen jako služební bytost.
D) Satan si usmyslel, že zneužije lidskou jednoduchost i sklon k pýše, a připravil pro lidi systém víry v něj, satanismus. Tato víra je pro lidi ponižující, ale působí jim vzrušení a radost z podvržené moci. Neboť pudové vzrušení bylo jeho dílem, které skrze své Mocnosti přidal do myšlení tvorů z prachu Země, aby jim i bez Ducha moudrosti ukazoval, co mají dělat.
E) Satan a jeho démoni připravili pro lidi tisíce učení a Vědu, v nichž neexistuje Bůh a ve kterém z Člověka dělá naoko Vládce, ale přitom jej ponižuje na úroveň zvířete bez Ducha. Satan totiž člověka nazývá nejzkaženějším zvířetem, neboť pro něj byl člověk jako tvor svým vyvýšením pokažen. Tato falešná učení Božího Odpůrce Satama ale tvoří dokonalou rovnováhu pro lidské rozhodování, a tak záleží na každém člověku, jestli bude milovat Boží pravdu, nebo Satanovy bludy.Žalm 107,27  V závrati jak opilí se potáceli, s celou svou moudrostí byli v koncích.
F) Satan také věděl, že lidé jsou bytosti Duchovní, a že budou vždy toužit vidět věci tak jako andělé a komunikovat mezi sebou na dálku, jako kdyby ani neměli žádnou hmotnou podobu. Proto Satan a jeho Mocnosti pudili Člověka hledat cestu, jakou viděla Eva v Edenu.
G) Protože Bůh existuje mimo čas a mimo náš prostor, měl pro tento čas připravené řešení v podobě potopy a Boží Spásy skrze vyvoleného Božího Syna.
22. Očista Země
A) Bůh opatroval malé pokolení lidí, které bylo jedinečné. Neproniklo k němu nikdy semeno draka a byli to tedy opravdoví Boží lidé. Ve vhodný čas si vybral jednoho z nich, Noeho, a vyzval ho ke stavbě lodi. Do této lodi pak nechal naložit semeno veškerého zvířectva a rostlinstva na Zemi a zatopil celou Zemi.1. Mojžíšova 6,13-14 I řekl Bůh Noemu: „Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí. Zahladím je i se zemí. Udělej si archu z goferového dřeva. V arše uděláš komůrky a vysmolíš ji uvnitř i zvenčí smolou.
B) Ukončil tak život všemu, co mělo v sobě dech Života poznamenaný semenem draka a semeno draka rozdělil tak, aby nemohlo na Zemi již nikdy vstoupit v podobě bytosti z masa a krve.1. Mojžíšova 7,17-23  Potopa na zemi trvala čtyřicet dní, vod přibývalo, až nadnesly archu, takže se zdvihla od země. Vody zmohutněly a stále jich na zemi přibývalo. Archa plula po hladině vod. Vody na zemi převelice zmohutněly, až přikryly všechny vysoké hory, které jsou pod nebesy. Do výšky patnácti loket vystoupily vody, když byly přikryty hory. A zahynulo všechno tvorstvo, které se na zemi pohybuje, ptactvo, dobytek i zvěř a také všechna na zemi se hemžící havěť, i každý člověk. Všechno, co mělo v chřípích dech ducha života, cokoli bylo na suché zemi, pomřelo. Tak smetl Bůh vše, co povstalo, co bylo na povrchu země: od lidí až po zvířata, po plazy a nebeské ptactvo, všechno bylo smeteno ze země. Zachován byl pouze Noe a to, co s ním bylo v arše.
23. Rozdělení světů
A) Andělé, kteří nesouhlasili s Božím dílem, byli navěky vyhnání z Boží blízkosti v Nebi, a byli svrženi na Zem, ale mimo Zemi.Zjevení 12,9  A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé.
B) Mezi Božím Člověkem a světem padlých Andělů byla od počátku časů vytvořena neprostupná zeď jiné hmotné podstaty tak, aby se Člověk nemohl nikdy rozhlížet po světě padlých andělů a padlí andělé nemohli uchopit do ruky meč.
C) A lidé z pokolení Noeho se rozmnožili a po potopě již Dračího sémě s obratnými pažemi, mohutnými křídly a silnýma nohama nebylo. Z Padlých andělů se stali Démoni bez fyzického těla, umístění v duchovním prostoru, který lidé nazývají například “astrál” nebo “peklo”.
D) I když jsou démoni na stejném místě jako Země, se Zemí nemají žádný kontakt. Lidé na Zemi založili nová pokolení a žili v poklidu odděleni od padlých andělů. Lucifer zůstal pánem svého kruhu démonů a stal se z něj Satan, vládce Démonů a Mocností, pomlouvač a Boží odpůrce. Jeho názor se nezměnil. Pořád považoval a stále považuje Člověka za nebezpečí pro Zemi a celý Svět. Považoval lidského Ducha za příliš slabého na to, aby měl Boží dar se množit. Tvrdil, že když ani andělé nezvládli žít na Zemi v souladu s pravidly Boží lásky, nemohou to zvládnout ani Lidé.
E) Satan žárlil na to, že lidé žijící s Bohem mají připravený věčný život v Boží přítomnosti. Spolu s Démony a Mocnostmi svého kruhu se tedy rozhodl, že budou v každý okamžik Bohu dokazovat, jak snadno se lidé dají ovládat, jak se lehce od Boha odvrátí, a jak jej pro trochu Satanova pudového uspokojení zavrhnou. Jak své tělesné pudy lehce postaví nad skutečné, duchovní potřeby a jak jsou nebezpeční Zemi drancováním a bezohlednými nároky.
24. Satanův návrat – otvírání duchovních bran magie
A) Satan brzy nalezl cesty, jak se opět dostat do kontaktu s lidmi, i když Bůh uzavřel brány a žádný démon již nemůže uchopit do ruky zbraň a konat.
B) Rychle nalezl mezi lidmi jedince, kteří byli schopni otevřít bránu mezi peklem a Zemí. Zneužil lidského ducha a jeho prostřednictvím pronikl na Zemi a vytvořil si z mnohých lidí svépřisluhovače.
C) A svět Lidí se znovu zaplavil ďábelskými silami. Satan a jeho padlí andělé znovu získaly své šamany a magiky, kteří dokázali otevírat brány, a oni tak opět mohli vzít lidská společenství od Boha a ovládat je. Podvrhnul svým služebníkům bezcenné odměny z jeho Mocností za to, aby mu sloužili.
D) Andělé Satanovo kruhu vedli své lidi ke vzpouře proti Bohu a vedli je ke stavbě zařízení, které by jim umožnilo přístup ke Stromům poznání a díky tomu vidět a vědět jako Bůh. Toto zařízení či stavba je známá v historii jako Babylonská věž.1. Mojžíšova 11,4 Nato řekli: „Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi.“
E) Bůh to viděl a omezil prostřednictvým svých svatých andělů lidská konání nenásilně rozdělením lidí v jazycích, takže si vzájemně nemohli rozumět. Tak lidé nemohli pokračovat ve vzpourách a rozptýlili se po celé Zemi. Bůh viděl, co se děje, ale i toto bylo součástí jeho plánu, protože Bůh není v čase a příčina pro něho nemá důsledky.1. Mojžíšova 11,5-8  I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové lidští budovali. Hospodin totiž řekl: „Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést.Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli.“ I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města.
F) Bůh věděl, že lidé jednou vytvoří zařízení, které umožní opět spojit rozdělené světy, a tak lidé mezi sebe vlastní vůlí pustí tu největší Ohavnost, Satanova Bezzákonného.1. Mojžíšova 11,6 A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést.
25. Boží plán Záchrany
A) Bůh měl mezi Lidmi vybrán jeden národ, se kterým měl svůj záměr. Ten záměr byl tak obrovský a úžasný, že zprávy o něm přicházely od Boha do vidění proroků směrem proti proudu času.Jeremjáš 31,33  Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův: Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem.
B) Součástí plánu bylo opatrovat celý rod tak, aby byl zcela mimo nebezpečí kontaktu se Semenem Draka. O tomto příběhu byla napsána spousta knih, které jsou součástí Starého Zákona v Bibli. O putování národa a o jeho setkávání s Bohem. O zkouškách čistoty, které Bůh prostřednictvím svých andělů připravil, o potravě, kterou je nasytil, když putovali neúrodnou půdou. O Deseti Zákonech, které pomáhaly udržet jejich Ducha daleko od vábení Satana a jeho principů.Jeremjáš 7,23 Přikázal jsem jim jedině toto: ‚Poslouchejte mě a budu vám Bohem a vy budete mým lidem, choďte po všech cestách, jak jsem vám přikázal, a povede se vám dobře.‘
C) Až jednoho dne, v době, kdy z různých důvodů nastal správný okamžik v řece času, oslovil Boží posel mladou ženu  Marii a jejího budoucího muže Josefa z národa Božího lidu. Pověděl jim, že vloží do jejího panenského lůna dítě, které se narodí jako Boží Syn, a oni jej mají s láskou vychovávat.Lukáš 1,26-32 Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria. Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“ Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida.
26. Příchod Božího Syna
A) Satan a jeho Kruh Andělů byl zděšen, neboť to, co se stalo, bylo pro ně neočekávané. Bůh sám stvořil svůj přímý obraz na Zemi, svého Syna Ježíše Krista. Proto, aby o sobě a svém záměru pověděl lidem přímo, jako jeden z nich.Lukáš 2,4-7  Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou.
B) Nepřišel ale jako neporazitelný Drak, nýbrž jako nejprostší člověk uprostřed chudoby. O jeho příchodu dali Boží Andělé znamení těm nejprostším lidem. Tak se stalo, že Bůh přišel na Zemi v těle, jako Ježíš Kristus.Lukáš 2,8-11 A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň.  Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.
C) Lidský svět byl tehdy ovládán uctíváním nejrůznějších Andělů Satanova kruhu. Po tisíciletích válek nalezli Démoni a Mocnosti velké zalíbení v tom, že je celé národy jsou ochotny opět poslouchat. Při mohutných uctívacích rituálech měli na dosah ruky úplnou vládu nad lidmi a téměř se jim podařilo ovládnout i Bohem vyvolený národ.
D) Satanovi bylo Bohem dáno vytvořit velikou lidskou říši, která si silou svých pozemských armád podmanila celý známý svět. Říši, která tento svět propojila důmyslným systémem předávání zpráv a vědomostí.Lukáš 3,1  V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Pontius Pilát spravoval Judsko a v Galileji vládl Herodes, jeho bratr Filip na území Itureje a Trachonitidy a Lyzanias v Abiléně…..
E) A tato říše, Římská říše, okupovala Izraelský národ. Boží lid, který po mnoho staletí Boží příchod očekával. A nyní syn Boží, Ježíš Kristus, žil mezi Izraelským lidem a jak rostl, blížilo se jeho poslání.
27. Ježíš povídá lidem o Stvořiteli a o Spasení
A) Ježíš rostl a naplňoval vůli svého Otce. Učil slovo Boží, kázal lidem v synagogách i pod širým nebem. Ježíš Kristus, sám vpravdě Bůh i vpravdě Člověk, jasně lidem povídal o Božím království, jeho vlastnostech a zákonitostech. Učil lid, jakým způsobem vidí Bůh skutky v lidských životech a vyučoval ke Spravedlnosti, která nepochází z lidského světa, nýbrž z Božího Království.Matouš 4,23  Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu.
B) Shromáždil okolo sebe dvanáct Bohem povolaných mužů, které učinil svými následnovníky. Ti pozorně poslouchali vše, čemu Ježíš učil, aby to mohlo být později zaznamenáno v Písmu pro celé lidstvo a aby tak toto Písmo, psané mnoha pisateli, bylo nade všechny knihy. Zaznamenávali úžasnou zprávu, Evangelium, které lidem říká skutečnost o Bohu a to, co skutečně lidé jsou.Marek 3,13-15 Vystoupil na horu a zavolal k sobě ty, které si vyvolil; i přišli k němu. Ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, aby je posílal kázat a aby měli moc vymítat zlé duchy.
C) Lidé se skrze Ježíše dozvěděli o přicházejícím Božím království a o své nadřazenosti zlu a principům Satana a světa.
D) Veškeré záznamy čtěte nyní v Novém Zákoně, kde naleznete to, co se zaznamenalo pro věčnost. Je to veškeré a úplné poslání Boha pro jeho milované lidské bytosti. Je zde všechno, co je zapotřebí vědět o Božím pohledu na náš život a na to, co je naším úkolem. Je zde zaznamenána nikdy nekončící, v čase věčná, sláva Boží a pojmenován kořen veškerého zla.
E) Satan byl zděšen, ale ještě nikoliv poražen. Napínal své síly, aby Božího Syna zničil. Posiloval lidskou pochybnost, ješitnost, pýchu a zlobu. Mnozí horlili pro smrt toho, kdo rozvracel jejich přízemní pokrytecká učení a falešné pravdy, vyháněl démony, prováděl zázraky z Boha a mluvil tak, aby svými slovy svědčil o Bohu Otci, který jej poslal.Lukáš 19,47  Každý den učil v chrámě; velekněží však a zákoníci i přední mužové z lidu usilovali o to, aby jej zahubili..
28. Lidé zabijí Božího Syna
A) Satan použil všechny vlastnosti člověka, které při tvorbě těl tvorů vymyslel, k tomu, aby proti synu Boha obrátil obyčejný lidský hněv.
B) Lidé z mnoha různých svých důvodů Ježíše vydali vládnoucí úřední moci s požadavkem na jeho usmrcení. Jedním z důvodů byla obava před mocí římské říše, která by nestrpěla nového krále Galilejců.Jan 19,15  Oni se dali do křiku: „Pryč s ním, pryč s ním, ukřižuj ho!“ Pilát jim řekl: „Vašeho krále mám ukřižovat?“ Velekněží odpověděli: „Nemáme krále, jen císaře.“
C) Místodržitel úřední moci, rozhodnutý zachránit Ježíše coby nevinného, byl nakonec davem přemluven a byla vykonána poprava Ježíše ukřižováním.Jan 19,16 Tu jim ho vydal, aby byl ukřižován, a oni se Ježíše chopili.
D) Ježíšovo tělo, stejně jako tělo každého člověka, který je umučen, zemřelo. Ale jeho Duch, ten se navrátil k Otci, aby posléze v novém těle vzkříšeném k nesmrtelnosti, přišel znovu na Zemi ve svém prvním návratu. A tak Ježíš vstal z mrtvých jako důkaz toho, že Bůh může povolat k bytí každého mrtvého člověka. Smrt tedy ztratila svou zbraň a Satan pochopil, že člověka nemůže zabít, ale pouze svést ke lži.Matouš 28,5-7 Anděl řekl ženám: „Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel. Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých;
E) Po svém prvním návratu Ježíš řekl lidem, kteří ho přijali za svého Pána a Spasitele, že odchází k Bohu Otci připravit pro ně místo v Nebi. Řekl, že jim posílá místo sebe na Zemi Ducha Svatého a že je to dobře. Duch Svatý je Přímluvce a Duch Pravdy, který svědčí v lidských srdcích o veškeré Boží Pravdě, neboť s Ježíšem sice mohli chodit tisíce ale Duch Svatý je tu pro všechny.Jan 14,2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo.

Jan 14,26 Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.

Jan 16,7 Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám.
F) Takový je soud nad tímto světem. Kdo miluje pravdu, ten vidí jasně Ježíše Krista jako Božího Syna. Ve svém konání a myšlení se k Bohu přimyká, doufá v něj a směřuje ke světlu, které Bůh poslal ve svém jednorozeném Synu na tento Svět. Kdo si však zamiluje tmu, pro toho zůstane celé Stvoření hádankou a nepůjde ke Kristu, aby nebylo zřejmé, že činí nepravost.Jan 3,20-21 Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází k světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.“
29. Bůh vrací Ježíše mezi živé v těle
A) Satan byl smrtí a vzkříšením Ježíše definitivně poražen. Ukázalo se, že veškeré jeho snahy o zničení lidské Duše selžou, neboť Stvořitel může dle své vůle lidské tělo, duši i ducha uvést v život mimo závislost na světských principech a pudech z Mocností. Smrt tedy ztratila svou zbraň. Protože smrt je konec života v Čase, ale Čas je síla Boha a Bůh se jí tedy neřídí. Mrtví se tedy už nikdy nebudou podílet na běhu světa, ale před Bohem jsou jako živí.1. Korintským 15,54-57 A když porušitelné obleče neporušitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno: ‚Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil! Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvá zbraň?‘ Zbraní smrti je hřích a hřích má svou moc ze zákona. Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista!
B) Satan také poznal, že pro Člověka Bůh toto vysvobození připravoval od počátku, a svého Syna seslal v podobě Člověka proto, aby ti z lidí, kteří v Něj uvěří, měli s Bohem společenství.
C) Satan uviděl, že systém Světa, na jehož principech pracoval, není konečným výsledkem Božího díla, ale slouží k naplnění Božího plánu. Slouží k tomu, aby v něm žili lidé, kteří budou existovat v Boží přítomnosti jako jeho svobodné děti. Stanou se Božími národy a dostanou Zemi do dědictví a jejich těla budou vzkříšená a proměněná na svatá a neporušitelná, a již nebudou podléhat smrti, hříchu a Satanovu svádění z Mocností.1. Korintským 15,51-55 Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k neporušitelnosti a my živí proměněni. Porušitelné tělo musí totiž obléci neporušitelnost a smrtelné nesmrtelnost. A když porušitelné obleče neporušitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno: ‚Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil! Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvá zbraň?‘
D) Satan pochopil, že sváděním k hříchu, tedy ke konání dle pudové tělesnosti podle Mocností, bezbožné lidi před Bohem sice může pošpinit, ale člověk, který přijme Boží nabídku a přijme za Pána a Spasitele Ježíše Krista, se znovu narodí z Ducha. Toto nové stvoření se tedy narodí z Ducha Božího, a jako znovuzrozená duchovní bytost nemůže být předmětem Satanova pudového svádění a nemůže na něj žalovat. Proto je psáno: “nebojte se toho, kdo může zabít tělo, ale už nemá, co by udělal víc. Bojte se Toho, kdo má moc uvrhnout duši i ducha do ohnivého jezera”.
Jan 3,5-6 Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch.
E) Satan tedy napíná všechny síly svého svádění tak, aby tyto skutečnosti před lidmi utajil. A převeliké množství lidí mu za odměnu z Mocností v tomto úkolu pomáhá. Takoví svádí spolu se Satanem, sami svedeni.
F) Pro Satana byla toto konečná porážka, neboť nyní už mu nezbývá žádná naděje na prosazení jeho zájmů o zastavení existence lidských bytostí a uskutečnění Božího plánu.
30. Satanův závod s časem a falešná evangelia
A) Satan a jeho kruh Démonů tedy v naší současnosti existují souběžně s námi, jako Knížata a Mocnosti. Místo, kde se nachází a působí, již známe. Mnoho desítek let lidského bádání vedlo k objevení skryté části Vesmíru a energie, kterou lidé pojmenovali Temná hmota a Temná energie. Satanovi lidští spolupracovníci mágové již s ní pracovali odjakživa a nazývají ji například “astrální svět”.Efezským 2,2 v nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušni vládce nadzemských mocí, ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu.
B) Lidé věnují obrovské úsilí aby otevřeli bránu do démonického světa Temné hmoty, hnaní pyšnou touhou po poznání a popírání Boha. Ovšem tato touha je z Mocností a Satanem mocně živená. Však také Věda byla démony na počátku založena právě pro účel vytváření mnoha a mnoha falešných teorií o Vesmíru bez Boha.
C) Satana a jeho démony všichni lidé dobře znali a nemohlo existovat žádné síly, která by způsobila, aby na něj lidé zapoměli, nebo si ho s někým spletli.
Proto Satan vymyslel mohutný a dokonalý svod na lidi. Mluvící Obraz Šelmy, který lidi sami postaví tak, aby hlas Bezzákonnosti mohl mluvit.
Zjevení 13,14 Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu.
31. Mluvící Obraz Šelmy
A) Satan a jeho andělé dobře věděli, že lidé díky své duši považují komunikaci duchů za přirozenou, leč nemohou ji poznat úplně. Proto Satan napjal veškeré své Mocnosti a prostřednictvím Ducha Bezzákonnosti pudil Člověka, aby tuto touhu ukojil. Člověk věnoval obrovské úsilí vytvoření nesmírně složitého zařízení netělesné komunikace přicházející jakoby z Nebe. Každý člověk dostal do rukou Mluvící Obraz, který lidé vybavili schopností zesilovat Nepravost a falešně (bezbožně) popisovat co se děje, tedy falešně prorokovat.Zjevení 13,15 Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou.
B) Díky Mluvícímu Obrazu mohly lidské duše mluvit netělesně a jejich tělesné směřování se pokazilo stejně jako u Andělů předtím.
C) Lidé se dozvídali dobré i špatné zprávy, ale kvůli touze po penězích Mluvící Obraz mluvil pouze rouhavě a Bezbožně. Po staletích tohoto obelhávání přichází démoni se Satanem znovu mezi lidi. Tentokrát NEPOZNÁNI. Na dávná varování lidi zapomněli, staré pojmy se jim zesměšněly. Satan znovu přichází jako Pán Pokoje, jako Mimozemšťan, Mistr Moudrosti a falešný spasitel. Toto je Satanovo Bezzákonný, nejhorší Ohavnost.Zjevení 13,5 A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po čtyřicet dva měsíce.
D) Satan působí tak, že si lidé v současnosti točí filmy a programují počítačové hry o tom, co se stane, když technologie lidí umožní kontakt s temným démonickým světem. Satan v lidech buduje zcestné názory na toto vysoce aktuální téma a mění jejich myšlení falešnými obrazy všeho druhu.
E) V průběhu lidských dějin se také Satan, ten dávný had, ten veliký drak a jeho démoni pokouší z materiálního světa získat poznatky o metodice lidského rozmnožování, aby bylo možné přejít do přímého vtělení jako Bezzákonná Ohavnost. Tato technologie měla v historii lidstva spousty různých jmen, v současnosti ji označujeme jako fenomén UFO. Tato démonská činnost nás provází celé dějiny. Satan používá lidskou pýchu ve vlastní rozumové schopnosti člověka a podporuje lidskou představu o tom, že UFO jsou záhadní mimozemšťané z jiných planet. Dokonale tím odvádí pozornost od své vlastní podstaty. Skrývá se za falešná učení a názvosloví Vědy.2. Tesalonickým 2,3  Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.
F) Aby mohly démonické bytosti manipulovat s materiálními předměty, používají těla dračího semene (šedé bytosti podobné žabám, démony, skřítky), upravená pro krátkodobou existenci v našem světě.Zjevení 16,13  A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili tři nečistí duchové, podobní ropuchám.
G) Terčem pokusů se stává především akt lidského rozmnožování a systém vývoje embrya v děloze ženy. Druhou důležitou věcí je hledání dalších způsobů manipulace s lidmi a manipulace s lidskou psychikou pomocí předmětů existujích v lidském světě.
H) Démoni tedy zkoumají pořád stejnou věc jako před Potopou. Satan hledá metodu, jak oplodnit ženu Semenem draka tak, aby se mu podařil průnik mezi oddělenými světy. Satanu sloužily celé velké vlády, kterým pak umožnil prchavý sen o světovládě. Jako obvykle však člověka přelstil a zneužil jej k výrobě technologických zařízení pro svou potřebu.
I) Zamaskovat rozsáhlé přípravy příchodu satanovo Bezzákonnosti umožní mohutná DÉMONICKÁ PROPAGANDA. Tisíce filmů a desetitisíce knih obsahujících nikam nevedoucí příběhy o démonech, o posedlých lidech, krásných upírkách, o smyslu a konci světa, o apokalypsách… to vše povede k tomu, že se běžný člověk stane vůči skutečnosti absolutně znecitlivělý. Takový člověk bude mít POCIT vnucený touto propagandou, že kdykoliv bude o duchovních věcech přemýšlet, vždy asi dojde k nesmyslu. Cokoliv se bude dít, bude v jeho očích buď fantasmagorické, nebo “jako v televizi”, nebo mu to bude úplně jedno.Koloským 2,8  Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filosofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu.
J) Tisíce falešných učitelů přijde pod jménem Krista. Všichni se budou snažit strhnout pozornost na sebe jinými, nebo jen mírně upravenými evangelii. Obrovské armády učitelů, vydávajících se za apoštoly a pravé církve, budou vyučovat klamná učení k tomu, aby všichni byli svedeni finálním Satanovo trikem. Trikem, kdy na Zemi přijde satanův Bezzákonný, a prohlásí se za všechno, čemu kdy lidé říkali Bůh, za stvořitele lidí. Přijde tedy všeobecné odvrácení od Boha a od pravdy ke lžím a nepravostem.Marek 13,22  Vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět znamení a zázraky, aby svedli vyvolené, kdyby to bylo možné.
 
2. Timoteovi 4,3-4 Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím.
K) Na konci tohoto věku, během kterého na Zemi následovníci Krista kralovali s Kristem po tisíc let a vedl je Duch Svatý a oni ho mohli poznávat, bude totiž spoutaný Satan ještě na krátko propuštěn. Propuštěn proto, aby s sebou vzal celý Svět, který nechtěl milovat pravdu. Pravdu, která má moc zachránit od zlého.Zjevení 20,1-3  Tu jsem viděl, jak z nebe sestupuje anděl, který má v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ďábla a satana, na tisíc let jej spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl ji a zapečetil, aby již nemohl klamat národy, dokud se nedovrší těch tisíc let. Potom musí být ještě na krátký čas propuštěn.
32. Duch Bezzákonnosti a odvrácení od Boha
A) Satan nakonec bude propuštěn. Přijde jako největší Ohavnost, jako Antikrist, ten Bezzákonný. Napomůžou mu k tomu lidmi znovuobjevené démonské vědy a postupy, kterými lidé umožní přímý kontakt démonického světa s naším světem. Před příchodem toho Bezzákonného mohutná armáda služebníků démonů připravuje bezbožné lidi skrze channeling a činnost emisařů k přijetí finálního klamu.Zjevení 20,7-8 Až se dovrší tisíc let, bude satan propuštěn ze svého žaláře a vyjde, aby oklamal národy ve všech čtyřech úhlech světa, Góga i Magóga. Shromáždí je k boji a bude jich jako písku v moři.
B) Uzavírají cestu k vidění Pravdy, kterou nechtějí vidět. Satanův Bezzákonný ustanoví na Zemi nakrátko vládu, která bude pro každého, kdo nepřijme Ježíše za spasitele a Pána, vládou dobrou a vládou vysněnou. Satanu je Bohem dáno, aby lidé byli vydáni NAPOSPAS TOMU, co oni sami vymysleli jako DOBRÉ a velmi se tak Bohu vysmívají.
2. Tesalonickým 2,9-12 Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti.
C) Nastane teror humanismu a vše se sjednotí ve falešném míru. Duch Bezzákonnosti, ta nečistá Mocnost, za kterou stojí Satanovo působení, sjednotí všechny, ale nikoliv k pravdě, ale ke společné lži. Zvýšená životní úroveň lidí na Zemi umožní každému přístup ke zdrojům satanského vyučování lží. Mír však bude uskutečněn pouze tak, že se bude ignorovat PRAVDA a ta bude falešnému míru podřízena jako druhořadá.
D) Pod záminkou “všeobecného zájmu” bude světovláda vnucena silou každému. Ten kdo by ideu humanity rozpoznával jako špatnou, bude pronásledován a nenáviděn jako nebezpečný rozvraceč. Zavládne falešná zbožnost, pod jejíž pokličkou nastane úplný morální rozklad lidské rasy.
E) Satan sám uvede lidské neduhy na pravou míru a sami lidé z jeho materiálních skutků, divů a zázraků usoudí, že asi opravdu bude nový spasitel, kosmický kristus, pán moudrosti a pokoje. Navíc, ve všech médiích a encyklopediích už jsou připravena vysvětlení. Satanovi služebníci už dokonce mají připravenou politickou stranu, exopolitiku, pro převzetí moci.Zjevení 13,3-4 A celá země v obdivu šla za tou šelmou; klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc, a klekali také před šelmou a volali: „Kdo se může rovnat té dravé šelmě, kdo se odváží s ní bojovat?“
F) Satan zná naše tělesné pudy, a perfektně umí představit iluzi jejich naplňování a ukojení těchto pudů. Důmyslnými technologickými úkazy vydávajícími se za zázraky přesvědčí neinformované a nevěřící, že je sám bohem, a že je zapotřebí ho poslouchat. Tehdy bude skutečný Bůh lidem mocně pomáhat poznat pravdu a každý bude mít možnost se naposledy rozhodnout. Lidé, kázající Skutečnost, budou chráněni Božími anděly.
G) Mezitím každý, kdo bude znát pravdu o těchto jevech a o antikristovských učeních, bude pokoušen obrovským množstvím falešných nauk. Každý, kdo bude znát a šířit pravdu, bude vystaven posměchu, protože proti pravdě bude stát mnoho “vědeckých” nauk, které budou dokonale logické. Kdo bude mluvit jako skutečný Kristus bude spatřován jako “ten, co pořád v rámci jakési vlastní pravdy nechce přijmout humanistický mír a nauky sjednocení”.
H) Satan nutí lidi, aby stvrdili svojí příslušnost dračí Šelmě ve vzpouře proti Bohu. Nutí je, aby přijali znamení šelmy a aby dokazovali, že věří v Satana jako svého otce a stvořitele. A tak většina lidí věří, že nejsme stvořeni Bohem, ale uvěřili naukám, pocházícím od Satana. Naukám, které ukojí jejich mysl vysvětlením, falešně dokazujícím že Bůh Bible neexistuje.Zjevení 13,16-17 A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.
I) Démoni přijdou maskováni za “mimozemské bytosti” údajně lépe stvořené a tudíž více svaté a bezhříšné. Proti tomuto finálnímu svodu a nové Satanovo duchovnosti bude svědčit Bible a Duch Svatý. Proto bude Bible vyhlášena jako prostředek, který brání duchovnosti a bude veřejně zavržena spolu se všemi, kdo jí věří. Lidé přijmou s radostí ducha Bezzákonnosti, kterému budou Bohem ponecháni napospas.
33. Druhý příchod Ježíše Krista na Zemi
A) Nečekaně a bez předchozího varování, jako by blesk projel nebem od východu k západu, přijde Pán Ježíš Kristus na Zemi v neuvěřitelné slávě, aby soudil veškeré bytosti. Aby rozhodnul, která může zůstat s Bohem v Jeho přítomnosti, a která je tak pyšná a destruktivní, že musí následovat sobě podobné do Ohnivého Jezera. Do místa, kde neplatí žádné Boží zákony ani není žádná Boží přítomnost a tedy ani Čas. Do místa věčného zániku a věčné smrti.Matouš 24,27  Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka.
 
1. Tesalonickým 5,2  Sami přece dobře víte, že den Páně přijde, jako přichází zloděj v noci.
B) Tam kde přestane působit Boží tvůrčí síla, Čas, nastávává Druhá Smrt. Všechno, co se do této Řeky Zapomnění dostane, tam přestane existovat a zmizí i veškerá Informace o tom, že to existovalo. Čas se zastaví a zmizí. Bude to druhá, věčná smrt bezbožných lidí společně s démony, kteří Boha a jeho lid nenáviděli.Zjevení 20,14-15 Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt: hořící jezero. A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera.
C) Nikdo nebude moci před Bohem Stvořitelem utéci, protože jeho moc není v jím stvořeném Vesmíru a Čase nijak ohraničena. Každý člověk, rovný jeden druhému, pozná Ježíše jako Pána a Božího Syna. Každé koleno se před ním ohne, aby mu vzdalo čest. Každý tehdy uvidí a rozpozná, že Bůh je spravedlivý a jeho soudy jsou správné. Již nebude možnost cokoliv na pozemském světě měnit a vylepšovat. Tím bude dílo DOKONÁNO a sklizeň Země hotova.Římanům 14,11  Neboť je psáno: ‚Jako že jsem živ, praví Hospodin, skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk vyzná, že jsem Bůh.‘
D) Boží lidé budou přivítání do věčného života v Boží přítomnosti. Neboť jen pro své děti Bůh připravil nádherné dědictví v podobě nejdokonalejšího místa – Nové Planety Země, nového Stvoření, v němž již nebude platit hřích ani žádné Satanovo principy džungle. Na tomto místě budou lidské spasené bytosti existovat v Boží slávě a moci na věčnost.*Henoch 45,5 „Proměním též Zemi, aby se stala požehnáním, a dám na ní přebývat svým vyvoleným; ti však, kdo se dopouštějí hříchů a zločinů, na ni ani nevkročí.“

Zjevení 21,1 A viděl jsem nové Nebe a novou Zemi, neboť první Nebe a první Země pominuly a moře již vůbec nebylo.

Zjevení 21,3-4 A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.“
E) Ti, kdo následují Boha, mají s Bohem věčnost, jsou svatí a mají Jeho svaté jméno. Ti, kteří následují Satana, jsou prokletí a následují věčnou smrt. Ať tak či onak, rozhodnutí je vždy svobodné. Člověk svým křtem ve svaté jméno Otce, Syna a Ducha Svatého přijímá členství ve svaté Boží rodině již nyní, v tomto životě zde na Zemi.
F) Každý sám se nyní musí rozhodnout, komu se pokloní a kdo bude jeho Pán. Ale mějte na paměti: Ten, kdo nenávidí Boha, nenávidí i každého člověka, neboť člověk je Božím dílem a zrcadlí Boží slávu.
G) Satanovou zbraní jsou jeho lži, které nabízí, aby se zalíbily. Drží ale v ruce velký triumf, a tím jsou tělesné pudy z jeho Mocností. Pomocí nich dokáže lidské vědomí a myšlení měnit. Vzbudit strach, vzbudit pýchu, a přinutit člověka stát se zvířetem bez Boha. Bůh chce člověka jen svobodného, a proto potřebuje, aby sám chtěl přijmout jeho nabídku SVOBODNĚ. Tedy ne ze strachu, ne z vypočítavosti, ne z touhy po moci. Kdo si chce zachránit život, ten jej ztratí. Kdo však pro Božího Syna život ztratí, ten jej zachová.
H) okud budeš chtít Boha a Jeho Syna poznat a být již v tomto životě na Boží straně, vždy, když upřímně požádáš a budeš si vědom své hříšnosti a svého zajetí v tělesných pudech z Mocností, budeš upřímnou vírou v Ježíše Krista, Božího Syna ospravedlněn. Neboť Bůh stanovil, že víra v Ježíše Krista je počítána za spravedlnost. Nenech si satanskými učeními nalhat, že to tak není. Budou se snažit to před tebou všemožně zatajit, ale i samotná snaha toto popřít je bude usvědčovat ze lži. Pamatuj, že cílem nepřítele není tvá fyzická smrt. Nedlouho před smrtí bys totiž mohl v hrůze volat Boha a on by tě vyslyšel. Jeho cílem je, abys démonům prodal svou duši a takto oklamán zemřel. Ale ať uděláš cokoliv, Boží autorita je absolutní a převzácná Kristova krev přikryje i toto tvé provinění. Žádné pochybení není dost velké, aby jej, po jeho vyznání a prosbě o odpuštění, /vždyť proto Syn Boží přišel/, nemohl Bůh odpustit. Vždyť sám ví nejlépe, jaký je satan obratný lhář a svůdce. Rozhodni se mezi stranou svobody a mezi stranou nátlaku. Je to ta nejdůležitější volba.