Příběh všech příběhů

1. Stvoření našeho světa

A) Na počátku nebyl náš Svět. Nebylo ani nahoře, ani dole, ani teplo ani chlad. Nebyl ani ČAS a proto nemá smysl říkat, že něco bylo či nebylo předtím. Jediné, co se dotýkalo našeho neexistujícího světa přáním a myšlenkou a láskou, byl Bůh.

B) Myšlenka a přání Boha vytvářejícího náš Svět se nám nyní jeví jako Skutečnost a Realita. Boží myšlenka, ležící mimo Čas, se do našeho Světa promítá jako Existence věcí, jako Stvoření.

C) Tak tedy z Boží myšlenky a vůle začal existovat náš Svět a s ním i vše, z čeho se skládá. Bůh Stvořitel použil Čas k tomu, aby vše ve Světě uspořádal podle své vůle pro svůj plán vytvořit z lásky svou rodinu.

D) A ze Světa svého Stvoření tak získal svobodné milující bytosti, kterým dal vše k tomu, aby mohly být s ním a sdílet jeho slávu navěky. Aby se staly jeho národem, a on jejich Bohem a Otcem. Všechno je totiž možné stvořit, jen Svobodné rozhodnutí milované bytosti vynutit nelze.

E) Pro nás ten Příběh začal a pořád trvá, i když pro Boha již netrvá, protože jej dokončil. Bůh pro nás je v minulosti, je i v budoucnosti, ale také je naší úplnou současností. Bůh je pro nás ten, který byl, je a bude. Pořád stejný a neměnný, neboť leží mimo Čas, který stvořil proto, abychom v něm mohli dospět k poznání Boha a stát se součástí Boží rodiny.

F) Na počátku Času bylo jen “světlo” ve kterém byl obsažen celý Vesmír. Světlo se rozpínalo, a hnalo před sebou celý Svět, který se začal šířit do prázdna. Začal plynout Čas, úžasná Boží síla tvoření, a tato síla začala formovat Svět podle Božího plánu.

2. Stvoření první Země a prvních Nebes

A) Bůh Stvořitel určil prostoru řád, rozměry a vlastnosti tak, aby vše dospělo k tomu, čeho chtěl dosáhnout. Stvořil jej tak, aby bylo možné z drobných částeček našeho Světa uspořádat něco neuvěřitelně dokonalého, slavné Boží dílo. Stvořitel sledoval, jak se v jeho novém díle vytvořila klidná místa podle jeho vůle a viděl, že je to dobré.

B) Podle myšlenky vzešlé z lásky Stvořitele vznikly hvězdy, které vytvořily nové částice komplikovaných vlastností. Okolo sluncí, která jako planoucí ohně vytvářela kolem sebe oázy světla a tepla, vznikaly podle plánu klidná místa s pevným řádem. A tak byla stvořena také Země, dokonalé Boží místo pro tvůrčí dílo.

C) Země byla dobrá, Bohem stvořená na krásném místě pro mnoho věků klidu a stability. Její svět byl pokryt mnoha částicemi mimořádně složitých vlastností a Stvořitel viděl, že i to je dobré k dokončení díla.

Ze své vůle uspořádal částice na tomto místě svou nesmírnou moudrostí tak, že mrtvý Svět se stal živým Světem. Prach hvězd a Země se vůlí Stvořitele proměnil v Život. V nepředstavitelně složitý systém procesů, které pohání Boží síla Čas až k cíli, k uskutečnění Božího plánu. Bůh dal neživému prachu ducha života.

D) Sám Život, Země, hvězdy a vše Stvořené vypovídá o slávě a moudrosti Boha Stvořitele. Žádná stvořená bytost nemůže rozumem přehlédnout jedinečné Boží dílo. Proto nikdo nemá výmluvu, že mu existence Boha unikla.

3.  Andělé

A) Bůh viděl, že to je dobré. Jeho dílo, Život, začalo zaplňovat Zemi. Nejprve na moři a pak na souši. Bůh také stvořil zástupy svobodných bytostí, které určil jako své pomocníky, posly, pomáhající uvnitř Času směřovat Boží dílo k cíli.

B) Nazýváme je Andělé a Mocnosti. Andělé jsou ve světě, kde je Země. Ale nejsou na Zemi.

Andělé poznali proud Času, teplo a chlad a rozměry Země. Andělé jsou oči a uši Boží pro tento Svět a nositelé zpráv o něm a pro Něj. Jsou to Strážci. Byli stvořeni proto, aby vstupovali do příběhu světa ve správný čas, tak jak je Bůh posílá. A Život na Zemi se rozrůstal podle Božího plánu.

C) Andělé nepodléhají proudu času, tedy čas nemá vliv na jejich bytí. Andělé vnímali věky Země a sledovali růst díla Stvořitele a pomáhali, věrni Božímu slovu. Podporovali krásu a dokonalost Světa, neboť k tomu byli stvořeni. Čas plynul a Andělé přemýšleli. A jejich svobodná srdce hledala další poslání dlouho a dlouho.

4. Svobodná srdce andělů

A) Mezi Anděli byl jeden, jenž svou krásou a schopnostmi vynikal v celém společenství Andělů. Výjimečné služební stvoření, král Mocností, kterému bylo dáno vědění o všech zákonitostech Života a dějů Světa. Pro jeho krásu a moudrost byl nazýván poslem světla, podle toho je dnes nazýván světlonoš – Lucifer. Jeho mysl byla svobodná.

B) Lucifer byl stvořen jako Boží nástroj pro dokonalé kombinování prachu Země v živoucí a rostoucí celky. Byl nositelem všech informací o principech fungování hmoty Světa a byl nástrojem k vytvoření řádu a systému, sledujícího Boží plány. Byl stvořen jako pán jemu podléhajících Mocností.

Andělé sledovali růst Života na Zemi a jeho neustálé zdokonalování a úžasné kombinování. Nemohli vidět jako Bůh celé dílo už ukončené a nevěděli, co bude jeho výsledkem.

C) Andělé byli stvořeni pro zájem o Boží Svět, proto se jim líbil. Chtěli v něm žít, protože byli stvořeni pro to, aby se o něj podle Boží vůle starali. Chtěli do něj vstoupit, objevovat jeho možnosti a rozvíjet jej, neboť pro pomoc Zemi byli stvořeni.

5. Nejkrásnější z Andělů

A) Lucifer, nejchytřejší a nejkrásnější z Andělů, sledoval směr díla Stvořitele, a hledal v nich plán a záměr. Zdálo se mu, že On sám musí být centrem toho plánu, neboť sám sebe poznal jako nejdokonalejší stvořenou bytost.

B) Boží svět na Zemi se působením Času, Boží síly, měnil a zdokonaloval. Život, který byl zpočátku jen jednoduchou pohyblivou hlínou, začal být jiný. Začal být příliš komplikovaný na to, aby z něj nebylo patrné světlo Božího plánu a Záměr.

C) Život na Zemi se začal projevovat. Začal mít radost a strach, začal uhýbat, předvídat, posuzovat. A byl to další stupeň Božího zázraku Stvoření. Ale to ještě neměl být výsledek.

6. První dotek lásky

A) Tak se stalo, že Stvoření Života na Zemi poznalo dotek lásky. Stvoření se počala se zájmem starat o další pokolení. Andělé žasli a byli nadšeni. A Stvořitel věděl, že je dobré, že jeho dílo začíná dýchat duší podle plánu.

B) Život na Zemi podle plánu dospěl podle vůle Stvořitele k převelice dokonalým stvořením. Ovládl vzduch, pevninu a moře. Ovládl lásku, ovládl emoce, ovládl předávání vědění svým blízkým do dalších dní. Uvnitř živých bytostí na Zemi rostlo Boží dílo a Andělé chtěli vstoupit do tohoto světa. Ale Bůh měl jiný záměr. Mnohem složitější a vznešenější, než Andělé tušili.

7. Boží obraz na Zemi

A) Stvořitel chtěl, aby ze života na Zemi povstal jeho obraz. Nová duše, která by, stejně jako hladina jezera odráží světlo Měsíce, odrážela světlo jeho moudrosti a lásky. Aby z prachu a hlíny Země povstala bytost, která bude jeho dítětem, novou milující bytostí. Stvoření, které by samo sebe svobodně tvořilo a mohlo se svobodně rozhodnout Boha následovat.

B) Neboť moudrostí a nezměrnou silou je možné stvořit téměř vše, pouze svobodnou vůli a svobodné rozhodnutí nelze stvořit. Je možné pouze vytvořit podmínky samovolný vznik svobodného rozhodnutí. Je to nejvzácnější jev a skutečný důvod Stvoření Vesmíru.

C) Tak, ve správný čas, kdy byl život na Zemi uspořádán do nových forem, vdechl Bůh život Člověku z prachu Země. Tak vznikl Adam – první z lidí.

8. Eden

A) Bůh umístil Člověka na Zemi na místě poháněném Boží silou, místě zvaném Eden. A poznal, že je to dobré. Člověk Adam vzhlédnul k Bohu a poznal jej. A Bůh věděl, že takto je to dobré.

B) Člověk sice neměl sílu Draka a nebyl to Drak. Ale Člověk byl více než Drak. Člověk byl nově stvořená duše, stvoření s duší a cítěním Anděla, ale stvořené z prachu a hlíny Země. Stvoření svobodné k rozhodování, svobodné k rozhodnutí Boha milovat, nebo zavrhnout. Stvoření, které pokud přijme lásku k Pravdě a rozhodne se milovat Pravdu, může se rozhodnout být členem Boží rodiny.

C) Člověk získal volnost v bezpečí zahrady a Bůh jej sledoval a miloval ho. Bůh stvořil svobodnou mysl a duši z prachu Země, a tato duše byla novým ostrovem přání a touhy mimo něj a mimo svět andělských bytostí. Tedy svět dokonalé, nezávislé svobody.

D) Bůh zakázal Andělům přístup do Zahrady k Člověku. Věděl však, co se musí stát. Dal Člověku možnost Volby.

9. Eva

A) Adam byl jediným živým Člověkem s duchem a byl sám. A Bůh viděl, že to není dobré, a tak uspal Adama a z jeho žebra stvořil Ženu – Evu.

B) Žena byla novou bytostí vzata z Mužovo těla, kost z jeho kostí a maso z jeho masa. Byla stvořena proto, aby byla Muži pomocí a oporou, jako jeho milovaná vyvolená Manželka. Aby se naučila milovat svého Muže a poddat se mu, jako má Člověk přijmout lásku k Bohu a poddat se Mu.

C) Bůh přivedl Evu za ruku k Adamovi a Adam poznal, že je to jeho milovaná žena stvořená Bohem z jeho žebra.

D) Proto opustí muž otce i matku, přilne ke své manželce a bude s ní jedno tělo. Neboť stejně jako Člověk může, být navěky součástí Boží rodiny, pokud přijme lásku k Bohu a přizná své pravé místo v Boží rodině, tak i Žena může být součástí Mužovo rodiny, pokud přijme lásku k Muži, který si jí vybral.

E) Součástí Stvoření také bylo, aby Člověk osídlil Zemi a moudře jí vládl, a proto byla Žena obdařena schopností rodit novou bytost nejenom tělem, ale i novým jedinečným duchem vdechnutým Bohem. A Andělé užasli. Tuto jedinečnou schopnost tedy získalo Semeno Ženy. Člověk byl Bohem pro život na Zemi stvořen a byl i obdarován schopností Zemi zaplnit svým pokolením, dětmi taktéž zrcadlícími obraz Boha.

10. Pýcha ničící Lucifera

A) Kruh Andělů kolem Lucifera tento fakt popudil a kruh se uzavřel v opozici vůči Bohu. Tito Andělé vznesli námitku, proč zrovna Člověk a jeho Semeno Ženy má zaplnit Zemi a vládnout jí. Bůh jim dal najevo, že Lidé budou jeho dílo a jeho obraz na Zemi a Andělé jim budou pomáhat v jejich poslání.

B) Andělé Luciferova kruhu váhali. Bůh určil, že andělé budou člověku pomáhat. Lucifer a jeho kruh andělů s tím však nesouhlasili, neboť považovali Člověka za příliš nedokonalého oproti jim samotným. Proto Satan vyhledal skrytou zahradu Eden a navzdory Božímu zákazu navštívil Lidi.

C) Muselo se tak stát proto, aby Člověk měl svou možnost Volby. Neboť pokud by si lidé mohli zvolit pouze Boha, neexistovala by žádná svoboda volby.

11. Setkání bytostí v Edenu, Pád a prokletí Země

A) Satan v podobě hada řekl v Ráji Evě, že pokud ona a Adam pojí ze Stromu poznání, budou znát “dobré i zlé” a budou jako Bůh, že není pravdou, když se toto stane, že zemřou, jak byli předtím Bohem varováni. Satan také věděl, že lidé jsou bytosti s nesmrtelnou Duší a také touží mluvit mimo tělo tak jako Andělé. Eva mu uvěřila a on ji otevřel k tomu, aby poznala tyto prožitky a mohla být „jako bohové“. Satan věděl, že bez Boží pomoci nebudou lidé moci pochopit skutečnou podstatu těchto informací a že už nebudou moci zůstat v Edenu, a proto toho využil ke zrádné lsti.

B) Eva pojedla ze Stromu poznání jako první a přesvědčila Adama, aby z něj jedl také. Adam jí uvěřil a rozhodl se udělat radost Evě uposlechnutím její výzvy ke zradě Božího nařízení.

C) Člověka se zmocnily nevídané pocity, stud, strach z trestu. A Člověk tím vstoupil do proudu Času, ve kterém se musel začít rozhodovat podle své vůle a sám si určovat, komu bude věřit a kde ho také čekala smrt.

D) Bůh věděl, co se stalo, že ho Lucifer zradil ve své vzpouře, a zakázal dračímu semenu dále používat silná vtělení do světa bytostí Země. Rozhodl se použít vzdor Andělů k vytvoření možnosti Člověka rozhodovat se svobodně, neboť věděl, že Boží všudypřítomnost a absolutní moc nedává jinak žádnou možnost volby.

E) Za svůj čin proti Božímu nařízení dostala Eva od Boha trest – porod v bolestech a místo schopnosti dávat potřebu si lásku nárokovat a trýznivou touhu po muži řízenou Satanovými Mocnostmi. Tento čin je historicky prvním příkladem ženské Bezzákonnosti.

F) Lidé, zatížení poznáním své podstaty, museli opustit Eden ve své slabosti, dalece menší, než síla Draků. V novém životě na Zemi museli lidé začít používat vše tak, jako ostatní Stvoření z prachu Země. Tím začaly lidské dějiny.

G) Lucifer a jeho kruh Andělů dostal varování, že semeno draka může semenu ženy rozdrtit pouze patu, zatím co ono mu poté rozdrtí hlavu. Neboť Bůh již své dílo dokončil a věděl co se stane. Věděl, že je to dobré pro jeho záměr.

H) Po vyhnání lidí z Ráje Bůh uvalil na Zemi kletbu smrti, čímž snížil její energetickou úroveň. Tím bylo celé Stvoření poddáno marnosti a místo Boha začaly procesy života a přerozdělování energie řídit Satan a jeho Mocnosti.

12. Počátek lidstva

A) A tak počal lidský Čas. Člověk se začal množit na Zemi mimo ochranu Edenu, a poznal chlad a bídu prokleté Země se sníženou energetickou hladinou ve své slabosti. A Země mu vydávala svá bohatství jen odměnou za tvrdou práci a po malých částech. Člověk se začal na Zemi množit podle Božího plánu a Andělé i Bůh je sledovali.

B) Kruh andělů okolo Lucifera však nebyl ve shodě se záměry Stvořitele. Sám Lucifer byl hluboce uražen a jeho pýcha bytosti s obrovským věděním a mocí byla převelice raněna. Vždyť doposud se on sám považoval za vrchol celého Stvoření, a nyní jeho místo zaujal Člověk, zmítaný na pomezí lásky k Bohu a svodů těla řízeného Mocnostmi. Bytost se schopností množit se a ovládnout Zemi svým pokolením. Bytost, které je Bůh milujícím Otcem připravujícím pro své děti místo v Boží rodině.

C) Člověk se Andělům satanova kruhu zdál příliš slabý, příliš zatížený svým tělesným rozumem, příliš ovladatelný Mocnostmi, příliš nebezpečný krásné a dokonalé Zemi. Schopnost Lidí množit se a zaplnit Zemi svým pokolením jim nepřišla vhod, a proto jej sledovali s nelibostí.

D) A lidem se rodily nové dcery s darem Semene ženy. Dcery schopné rodit další a další nové pokolení Člověka a osídlit Zemi po celý Čas.

13. Svévole andělů zapadající do Božího plánu

A) Pro Boha není Čas nikterak limitující, ale Andělé cítí teplo a chlad Země. Jejich mysl se potřebovala něčím zaměstnávat, a proto mezi sebou vedli hovory. Mluvili spolu a poznali, že jeden i druhý mají společné potřeby. Vystoupili proto před Boha, svého Stvořitele.

B) Andělé Luciferova kruhu viděli, že vzhledem ke Stvořením Země jsou jako bohové. Mohou dokonce měnit tvary a prach Země přímou cestou, když vstoupí do těla pozemského života. Na rozdíl od lidí měli přístup ke Stromům poznání, a tak kvůli své vůli, nikoliv kvůli Božímu plánu, vstoupili do těl Božích stvoření na Zemi a otevřeli jejich oči.

14. Andělé na Zemi

A) A bylo to úžasné. Andělé cítili, že možná pro toto byli stvořeni. Cítili potěšení z toho být součástí světa Stvořitele, protože uvnitř tvorů ze Země bylo Bohem vytvořené místo pro ducha. Spatřili očima Bohem stvořených pozemských tvorů poprvé mraky, mořský příliv, slyšeli šumění větru a viděli krásu západů slunce i ranních rozbřesků. A říkali Bohu, že je to dobré.

B) Napjali křídla a vrhli se ze skály, a letěli nad Božím dílem. Rozeběhli se na silných nohou pustinou a poznali radost z rychlosti, ponořili se do hlubin moří, a sledovali krásu barev a rozmanitost forem života, který Bůh stvořil.

C) Poznali krásy života na Zemi a poznali nové. Poznali, jak vzrušující může být život na Zemi ve stvořeném těle. Poznali krásu lovu a naplnění potřeb těla, radost z vítězství, poznali, jak se cítí volání tělesné lásky řízené Mocnostmi, kterou nechápali. Říkali Stvořiteli, že je to dobré.

B) Andělé cítili potřeby svých nových těl z prachu hvězd a hlíny země a nechtěli je opustit, protože jejich posláním bylo tomuto světu pomáhat a velmi se jim to líbilo.

C) Andělé dokázali svá těla měnit, i když to nebylo přání Stvořitele. Satan dokázal zvýšit sílu těl a zvětšit jejich možnosti tak, že mu na Zemi nebylo rovno. Tak dal Bůh vzniknout stvoření Leviatan.

15. Semeno draka

A) Andělé znali tajemství “spřádání kořínků života z prachu a hlíny”, neboť Lucifer byl nástrojem jeho principu a měl toto vědění. Andělé čerpali z Božích stromů poznání a zdokonalili své vtělení na Zemi tak, aby jim umožnilo nejlépe vnímat krásy a možnosti Božího díla a zcela si Zemi podmanit.

B) Propletli kořínky života a roubovali vhodné vlastnosti a oddělili linii života na Zemi od Božího záměru. Shromáždili všechny možnosti Božích stvoření: ostrý zrak, silná křídla k letu, citlivé ruce a mohutné nohy k rychlému běhu. Zuby, drápy a dost síly k tomu, aby žádné další Boží stvoření nemohlo jejich život na Zemi ohrožovat. Andělé na Zemi změnili semeno mocných Božích stvoření v Draky.

C) Andělé byli na Zemi a dýchali a jedli. Poznali emoce, které v nich nový svět vzbuzoval. Poznali strach z bolesti a zničení těla. Dračí těla se fyzicky množila a do každého nového mohl vstoupit další Anděl, neboť těla byla stvořena tak, aby v nich mohl přebývat duch.

D) Jejich mysl se však začala vzdalovat od Boha. Mnozí andělé uvěřili Luciferovi, že Boží dílo by mohlo být tímto u konce, a chtěli Zemi pro svůj život. A Bůh respektoval jejich chtění, neboť pro blízký kontakt se světem Země byli stvořeni.

E) Draci se množili, až část andělů dýchala vzduch a pila vodu Země.

F) Těla Draků sváděla k lovu, k boji a vzrušení. Jejich duch byl ošálen falešnými pravdami z Mocností, které od pádu řídí tělesné potřeby bytostí. Tyto falešné pravdy, měnící myšlení a chtění se nazývají pudy a potřeby těla, tělesné myšlení a tělesný rozum.

16. Míchání semen – Nephilim

A) Andělé Luciferova kruhu viděli krásné lidské dcery rodící další a další pokolení a zalíbilo se jim to. Poznali, že by toto mohla být cesta k životu na Zemi.

B) Sešli se proto a usnesli se, že proniknou k lidským dcerám a použijí jejich schopnost od Boha rodit nového ducha. Rozhodli se použít vlastností tohoto Božího díla ve svůj prospěch.

C) Ihned poté, co se vzájemně zakleli nezrušitelnou přísahou, si ale mnozí z nich uvědomili, že je za to stihne strašlivý trest. Neboť Boží prokletí ponesou všichni, a nikoliv pouze ten, kdo plán vymyslel. Touto přísahou jsou k sobě dodnes poutáni ti, co se vzepřeli Bohu.

D) Andělé pronikli k lidským dcerám a vybrali si ty nejkrásnější z nich a měli s nimi potomky. Vykonali něco, co bylo zcela mimo Boží záměr a smísili Semeno Draka se Semenem Ženy.

17. Vzpoura Andělů proti Bohu

A) Skupina andělů Luciferova kruhu sestoupila z nebes a začala učit lidi různým věděním podle Stromu poznání, obsahujících všechny informace o principech fungování Světa a jeho ovládání.

B) Připravovali cestu svým lidským národům a učili lidi tajemstvím k ovládání hmatatelného světa. Učili je používat zbraně, učili je orientaci ve Vesmíru, učili je roubovat kořeny života, učili je otvírat brány mezi světem Andělů a Zemí pomocí skrytých věd Magie. Založili pozemskou říši.

C) Potřebovali, aby jim lidé sloužili a pracovali pro ně, avšak ohled na ně nebrali a sváděli je v klamech a falešných tělesných odměnách. Tak byli lidé naučení démonické magii a byla jim zjevena mnohá nebeská tajemství, která měla zůstat skryta.

C) Andělé Luciferovo kruhu se rozmnožovali a mísili své semeno, Semeno draka, se Semenem ženy, schopným se množit. Záměr se však nedařil, neboť ke vzniku nové bytosti bylo zapotřebí Boží Svaté pomazání. A Boží dílo bylo poškozeno. Bohem neposvěceným spojením Semene Draka a Semene Ženy vznikly bytosti z masa a krve, nové, napůl nebeské a napůl pozemské pokolení, nazývané Nephilim.

D) Byla to stvoření nejrůznějších tvarů a forem, která svojí silou překonávala všechna Boží stvoření, ba i Draky samotné. Byli to Titáni, obři, hrdinové a stvůry dávnověku. Když Nephilimové a jejich další pokolení snědli veškerou zvěř a vše živé okolo sebe, začali požírat i Člověka, ba i sebe navzájem.

E) Nephilimové žili a dýchali, ale ducha moudrosti a lásky z Boha neměli. Proto bylo jejich pokolení neschopné čehokoliv dobrého.

F) Semeno Draka se smísilo se Semenem Ženy, tedy s dílem Božím, a nakazilo jej. Bůh tehdy seslal na Zemi prokletí, a nové zrůdné pokolení obrátilo své myšlení a vztek samo proti sobě. Nenávist, síla a zbraně zplodily strašlivé války.

18. Nephilimská falešná náboženství a lidská touha vyrovnat se bohům

A) Člověk se většinou úplně odvrátil od Boha a poslouchal jen své Anděly Luciferova kruhu nebo Nephilimské zrůdy. Mnoho národů vedených v naprosté bezbožnosti, smilstvu a ohavnému chování, stálo proti sobě vedeno Nephilimskými vůdci a andělé Luciferova kruhu nacházeli zalíbení v ovládání jejich duší. Naučili se, jak donutit lidi jim sloužit a vymysleli “tajné vědy”.

B) Tito andělé ovládali celé národy, kterým vládli. Lidská společenství je dodnes uctívají jako bohy sestoupivší ke svým národům na Zemi z nebes, bohy, kterým je nutno sloužit a vyčkávat na jejich příkazy. Lidé si z Nephilimů a padlých andělů učinili své vládce. Na znamení oddanosti začali vyrábět jejich podobizny, démonské Modly. Před modlami pak uctívali svá démonská božstva a byli prokleti přísahami věrnosti démonům.

C) Po všechny dny pak setrvává mnoho démonských náboženství se starými legendami o šestirukých dracích a plazích bytostech, kteří vládli lidem. V legendách národů jsou dodnes a uctívají je v modloslužbě jako své vůdce a bohy nepochopitelných záměrů.

D) Až k Bohu tehdy doléhal pláč Lidí, sužovaných těmito stvůrami, které vládly lidem a štvaly je do zuřivého učení se technologiím a manipulaci s embryi lidských bytostí. Pak je hnali do krvavých válek a nesmyslných bojů o pozemskou moc a hmotné statky a sami je pomocí mocných strojů snadno vzájemně ničili.

E) Buddhismus, hinduismus, UFO, vesmírní lidé a všechna ostatní démonická náboženství uctívají Nephilimské pokolení a jejich tvůrce, Lucifera a jeho démony. Uctívají tedy Satana a veškeré zlo s ním spojené. Satan však sám sebe skrývá, aby své uctívače oklamal, neboť jemu by nikdo nikdy dobrovolně nesloužil. Zatímco Bible učí o původu a důvodu všech učení démonů, žádné učení démonů ani nezmiňuje, proč existuje Bible.

19. Potopa

A) Bůh viděl zneužívání pozemského těla Člověka anděly, kteří se od něho odvrátili. Učinil, aby lidské tělo žilo pouze sto let, a učinil jeho množení obtížnější, neboť viděl, že kdyby lidé žili příliš dlouho, nebyl by nikdo zachráněn.

B) Ale Andělé Luciferova kruhu ukazovali lidem cestu, jak omezení překonat pro jejich vlastní potřebu pomocí “tajných věd”, které dnes nazýváme vědami okultními, esoterickými či magickými. Těmito vědami lidé prokazovali těm andělům svou poslušnost.

C) Lucifer pochopil, že lidé ovládaní tělesnem skrze Mocnosti se chovají jako nejzákeřnější zvěř. Usoudil, že zvěrstva, kterých se lidé dopouští, může využít k pomluvám Božího plánu a prosazení názoru o nebezpečnosti Člověka pro celé Stvoření. Chtěl se pokusit o zlomení svého předurčení být Člověku podřízen jako služební bytost.

D) Satan si usmyslel, že zneužije lidskou jednoduchost i sklon k pýše, a připravil pro lidi systém víry v něj, satanismus. Tato víra je pro lidi ponižující, ale působí jim vzrušení a radost z podvržené moci.

E) Satan a jeho démoni připravili pro lidi tisíce učení a „Vědu“, v nichž neexistuje Bůh a ve kterém z Člověka dělá naoko Vládce. Ale přitom jej ponižuje na úroveň zvěře bez Ducha. Satan člověka nazývá nejzkaženějším zvířetem, neboť pro něj byl člověk jako tvor svým vyvýšením pokažen. Tato falešná učení Božího Odpůrce Satana ale tvoří dokonalou rovnováhu pro lidské rozhodování, a tak záleží na každém člověku, jestli bude milovat Boží pravdu, nebo Satanovy bludy.

F) Satan také věděl, že lidé jako bytosti napůl duchovní budou vždy toužit vidět věci tak jako andělé a komunikovat mezi sebou na dálku – netělesně. Proto Mocnosti pudí Člověka hledat cestu jakou viděla Eva v Edenu.

G) Protože Bůh existuje mimo čas a mimo náš prostor, měl pro tento čas připravené řešení v podobě potopy a Boží Spásy skrze vyvoleného Božího Syna.

20. Očista Země

A) Bůh opatroval malé pokolení lidí, které bylo jedinečné. Neproniklo k němu nikdy semeno draka a byli to tedy opravdoví Boží lidé. Ve vhodný čas si vybral jednoho z nich, Noeho, a vyzval ho ke stavbě lodi. Do této lodi pak nechal naložit semeno veškerého zvířectva a rostlinstva na Zemi a zatopil celou Zemi.

B) Ukončil tak život všemu, co mělo v sobě dech Života poznamenaný semenem draka a semeno draka rozdělil tak, aby nemohlo na Zemi již nikdy vstoupit v podobě bytosti z masa a krve.

21. Rozdělení světů

A) Andělé, kteří nesouhlasili s Božím dílem, byli navěky vyhnání z Boží blízkosti v Nebi, a byli svrženi na Zem, ale mimo Zemi.

B) Mezi Božím Člověkem a světem padlých Andělů byla od té chvíle vytvořena neprostupná zeď jiné hmotné podstaty tak, aby se Člověk nemohl nikdy rozhlížet po světě padlých andělů a padlí andělé nemohli uchopit do ruky meč.

C) A lidé z pokolení Noeho se rozmnožili a po potopě již Dračího sémě s obratnými pažemi, mohutnými křídly a silnýma nohama nebylo. Z Padlých andělů se stali Démoni umístění v prostoru, který lidé nazývají například “astrál” nebo “peklo”.

D) I když jsou démoni na stejném místě jako Země, se Zemí nemají žádný kontakt. Lidé na Zemi založili nová pokolení a žili v poklidu odděleni od padlých andělů. Lucifer zůstal pánem svého kruhu démonů a stal se z něj Satan, vládce démonů, pomlouvač a Boží odpůrce. Jeho názor se nezměnil. Pořád považoval a stále považuje Člověka za nebezpečí pro Zemi a celý Svět. Považoval lidského ducha za příliš slabého na to, aby měl Boží dar se množit. Tvrdil, že když ani andělé nezvládli žít na Zemi v souladu s pravidly Boží lásky, nemohou to zvládnout ani Lidé.

E) Satan žárlil na to, že lidé žijící s Bohem mají připraveno místo s Bohem v Boží rodině. Spolu s Démony svého kruhu se rozhodl, že budou v každý okamžik Bohu dokazovat, jak snadno se lidé dají ovládat, jak se lehce od Boha odvrátí, a jak jej pro trochu Satanova uspokojení z Mocností zavrhnou. Jak své tělesné potřeby lehce postaví nad potřeby duchovní a jak jsou nebezpeční Zemi drancováním a bezohlednými nároky.

22. Satanův návrat a Babylonská věž

A) Satan brzy nalezl cesty, jak se opět dostat do kontaktu s lidmi, i když Bůh uzavřel brány a žádný démon již nemůže uchopit do ruky zbraň a konat.

B) Rychle nalezl mezi lidmi jedince, kteří byli schopni otevřít bránu mezi peklem a Zemí. Zneužil lidského ducha a jeho prostřednictvím pronikl na Zemi a vytvořil si z mnohých lidí své přisluhovače.

C) A svět Lidí se znovu zaplavil ďábelskými silami. Satan a jeho padlí andělé znovu získaly své šamany a magiky, kteří dokázali otevírat brány, a oni tak opět mohli vzít lidská společenství od Boha a ovládat je. Podvrhnul svým služebníkům laciné odměny z jeho Mocností za to, aby mu sloužili.

D) Andělé Satanovo kruhu vedli své lidi ke vzpouře proti Bohu a vedli je ke stavbě zařízení, které by jim umožnilo přístup ke Stromům poznání, komunikovat mezi sebou na dálku netělesným způsobem a díky tomu být jako bohové. Toto zařízení či stavba je známá v historii jako Babylonská věž.

E) Bůh to viděl a omezil prostřednictvím svých svatých andělů lidská konání nenásilně, rozdělením lidí v jazycích, takže si vzájemně nemohli rozumět. Tak lidé nemohli pokračovat ve vzpouře a stavbě Babylonské věžě a rozptýlili se po celé Zemi. Bůh viděl, co se děje, ale i toto bylo součástí jeho plánu, protože Bůh není v Čase a příčina pro něho nemá důsledky.

F) Bůh věděl, že lidé jednou vytvoří zařízení, které jim opět umožní být „jako bohové“, a tak lidé mezi sebe vlastní vůlí pustí tu největší Ohavnost Zpustošení, Mluvící Obraz Šelmy.

23. Boží plán záchrany

A) Bůh měl mezi Lidmi vybrán jeden národ, se kterým měl svůj záměr. Ten záměr byl tak obrovský a úžasný, že zprávy o něm přicházely od Boha do vidění proroků směrem proti proudu času.

B) Součástí plánu bylo opatrovat celý rod tak, aby byl zcela mimo nebezpečí kontaktu se Semenem Draka. O tomto příběhu byla napsána spousta knih, které jsou součástí Starého Zákona v Bibli. O putování národa a o jeho setkávání s Bohem. O zkouškách čistoty, které Bůh prostřednictvím svých andělů připravil, o potravě, kterou je nasytil, když putovali neúrodnou půdou. O deseti zákonech, které pomáhaly udržet jejich Ducha daleko od vábení Satana a jeho principů.

C) Až jednoho dne, v době, kdy z různých důvodů nastal správný okamžik v řece času, oslovil Boží posel mladou ženu Marii a jejího budoucího muže Josefa z národa Božího lidu. Pověděl jim, že vloží do jejího panenského lůna dítě, které se narodí jako Boží Syn, a oni jej mají s láskou vychovávat.

24. Příchod Božího Syna

A) Satan a jeho Kruh Andělů byl zděšen, neboť to, co se stalo, bylo pro ně neočekávané. Bůh sám stvořil svůj přímý obraz na Zemi, svého Syna Ježíše Krista. Proto, aby o sobě a svém záměru pověděl lidem přímo, jako jeden z nich.

B) Nepřišel ale jako neporazitelný Drak, nýbrž jako nejprostší člověk uprostřed chudoby. O jeho příchodu dali Boží Andělé znamení těm nejprostším lidem. Tak se stalo, že Bůh přišel na Zemi v těle, jako Ježíš Kristus.

C) Lidský svět byl tehdy ovládán uctíváním nejrůznějších Andělů Satanova kruhu. Po tisíciletích válek nalezli Démoni velké zalíbení v tom, že je celé národy jsou ochotny opět poslouchat. Při mohutných uctívacích rituálech měli na dosah ruky úplnou vládu nad lidmi a téměř se jim podařilo ovládnout i Bohem vyvolený národ.

D) Démoni vládli lidským národům prostřednictvím mocenského systému ovládající lidi pomocí náboženství. Lidé v rozličných národech byli ovládáni kněžstvem, které interpretovalo přání démonů v teze a informační kletby, jenž muselo obyvatelstvo pod hrozbou trestu následovat jako platné doktríny. Tento hierokratický mocenský systém je v Bibli označen jako První Šelma.

E) Satanovi bylo Bohem dáno vytvořit velikou lidskou říši, která si silou svých pozemských armád podmanila celý známý svět. Říši, která tento svět propojila důmyslným systémem předávání zpráv a vědomostí.

F) A tato říše, Římská říše, okupovala Izraelský národ. Boží lid, který po mnoho staletí Boží příchod očekával. A nyní Syn Boží, Ježíš Kristus, žil mezi Izraelským lidem a jak rostl, blížilo se jeho poslání.

25. Ježíš povídá lidem o Stvořiteli a o Spasení

A) Ježíš rostl a naplňoval vůli svého Otce. Učil slovo Boží, kázal lidem v synagogách i pod širým nebem. Ježíš Kristus, sám vpravdě Bůh i vpravdě Člověk, jasně lidem povídal o Božím království, jeho vlastnostech a zákonitostech. Učil lid, jakým způsobem vidí Bůh skutky v lidských životech a vyučoval ke Spravedlnosti, která nepochází z lidského světa, nýbrž z Božího Království.

B) Shromáždil okolo sebe dvanáct Bohem povolaných mužů, které učinil svými následovníky. Ti pozorně poslouchali vše, čemu Ježíš učil, aby to mohlo být později zaznamenáno v Písmu pro celé lidstvo a aby tak toto Písmo, psané mnoha pisateli, bylo nade všechny knihy. Zaznamenávali úžasnou zprávu, která lidem říká skutečnost o Bohu a to, co skutečně lidé jsou.

C) Lidé se skrze Ježíše dozvěděli o přicházejícím Božím království a o své nadřazenosti zlu a principům Satana a Mocností.

D) Veškeré záznamy čtěte nyní v Novém Zákoně, kde naleznete to, co se zaznamenalo pro věčnost. Je to veškeré a úplné poslání Boha pro jeho milované lidské bytosti. Je zde všechno, co je zapotřebí vědět o Božím pohledu na náš život a na to, co je naším úkolem. Je zde zaznamenána nikdy nekončící, v čase věčná, sláva Boží a pojmenován kořen veškerého zla.

E) Satan byl zděšen, ale zatím ještě nikoliv poražen. Napínal své síly, aby Božího Syna zničil. Posiloval lidskou pochybnost, ješitnost, pýchu a zlobu. Mnozí horlili pro smrt toho, kdo rozvracel jejich přízemní pokrytecká učení a falešné pravdy, vyháněl démony, prováděl zázraky z Boha a mluvil tak, aby svými slovy svědčil o Bohu Otci, který jej poslal.

26. Lidé zabijí Božího Syna

A) Satan použil všechny negativní vlastnosti člověka, ke kterým jsou lidé sváděni jeho Mocnostmi, k tomu, aby proti Synu Boha obrátil obyčejný lidský hněv.

B) Lidé z mnoha různých svých důvodů Ježíše vydali vládnoucí úřední moci s požadavkem na jeho usmrcení. Jedním z důvodů byla obava před mocí římské říše, která by nestrpěla nového krále Galilejců.

C) Pilát, místodržitel úřední moci, rozhodnutý zachránit Ježíše coby nevinného, byl nakonec davem přemluven a byla vykonána poprava Ježíše ukřižováním.

D) Ježíšovo tělo, stejně jako tělo každého člověka, který je umučen, zemřelo. Ale jeho Duch, ten se navrátil k Otci, aby posléze v těle vzkříšeném k nesmrtelnosti, přišel znovu na Zemi ve svém prvním návratu. A tak Ježíš vstal z mrtvých jako důkaz toho, že Bůh může povolat k bytí každého mrtvého člověka. Smrt tedy ztratila svou zbraň a Satan pochopil, že člověka nemůže zabít, ale pouze svést ke lži.

E) Po svém prvním návratu Ježíš řekl lidem, kteří ho přijali za svého Pána a Spasitele, že odchází k Bohu Otci připravit pro ně místo u Boha. Řekl, že jim posílá místo sebe na Zemi Ducha Svatého a že je to dobře. Duch Svatý je Přímluvce a Duch Pravdy, který svědčí v lidských srdcích o veškeré Boží Pravdě, neboť zatímco s Ježíšem sice mohli chodit tisíce, ale Duch Svatý je tu pro všechny.

F) Takový je soud nad tímto světem. Kdo miluje pravdu, ten vidí jasně Ježíše Krista jako Božího Syna. Ve svém konání a myšlení se k Bohu přimyká, doufá v něj a směřuje ke světlu, které Bůh poslal ve svém jednorozeném Synu na tento Svět. Kdo si však zamiluje tmu, pro toho zůstane celé Stvoření hádankou a nepůjde ke Kristu, aby nebylo zřejmé, že činí Bezzákonnost.

27. Bůh vrací Ježíše mezi živé v těle

A) Satan byl smrtí a vzkříšením Ježíše definitivně poražen. Ukázalo se, že veškeré jeho snahy o zničení Člověka selžou, neboť Stvořitel může lidského ducha i tělo opět vzkřísit z prachu Země, jak bývalo dříve, a uvést v život mimo závislost na principech Satana a Mocností. Smrt tedy ztratila svou zbraň. Protože smrt je jen jeden konec života v Čase, ale Čas je síla Boha a Bůh se jí tedy neřídí. Mrtví se už nikdy nebudou podílet na běhu tohoto světa, ale před Bohem jsou jako živí a budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti.

B) Satan také poznal, že pro Člověka Bůh toto vysvobození připravoval od počátku, a svého Syna seslal v podobě Člověka proto, aby ti z lidí, kteří v Něj uvěří, měli s Bohem společenství na věčnosti.

C) Satan uviděl, že systém Světa, jehož principy skrze své Mocnosti ovládá, není konečným výsledkem ani záměrem Božího díla, ale slouží k naplnění Božího záměru. Slouží k tomu, aby v něm žili lidé, kteří budou existovat v Boží přítomnosti jako jeho svobodné děti. Že budou Božím národem a jejich těla budou vzkříšena k nepomíjitelnosti, a že Stvoření bude vysvobozeno z otroctví zániku do slavné svobody Božích dětí.

D) Satan pochopil, že sváděním k hříchu, tedy k Bezzákonnosti, bezbožné lidi před Bohem sice pošpiní, ale člověk, který přijme Boží nabídku a přijme za Spasitele Ježíše Krista, se znovu narodí z Ducha. Toto nové stvoření se tedy nenarodí z těla, ale z Ducha Božího. Tím pádem nemůže být předmětem Satanova pudového svádění a nemůže na něj žalovat. Proto je psáno: “nebojte se toho, kdo může zabít tělo, ale ducha zabít nemůže. Bojte se toho, kdo má moc uvrhnout ducha do ohnivého jezera”.

E) Satan tedy napíná všechny síly svého svádění tak, aby tyto skutečnosti před lidmi utajil. A převeliké množství lidí mu za odměnu z Mocností v tomto úkolu pomáhá. Takoví svádí spolu se Satanem, sami svedeni.

F) Pro Satana byla toto konečná porážka, neboť nyní už mu nezbývá žádná naděje na prosazení jeho zájmů o zastavení existence lidských bytostí a uskutečnění Božího plánu.

28. Satanův závod s časem a Mocné dílo klamu

A) Satan a jeho kruh Andělů tedy v naší současnosti existují souběžně s námi, jako Démoni a Mocnosti. Místo, kde se nachází a působí, již známe. Mnoho desítek let lidského bádání vedlo k objevení skryté části Vesmíru a energie, kterou lidé pojmenovali Temná hmota a Temná energie. Satanovi lidští spolupracovníci mágové s ní pracovali odjakživa a nazývají ji například “astrální svět”.

B) Lidé věnují obrovské úsilí aby otevřeli bránu do démonického světa Temné hmoty, hnaní pyšnou touhou po popírání Boha pomocí „vědeckého poznání“. Ovšem tato touha je z Mocností a Satanem mocně živená. Však také „Věda“ byla démony na počátku založena právě pro účel vytváření mnoha a mnoha falešných teorií o Vesmíru bez Boha.

C) Satana a jeho démony všichni lidé dobře znali a nemohlo existovat žádné síly, která by způsobila, aby na něj lidé zapomněli, nebo si ho s někým spletli. Proto Satan vymyslel mohutný a dokonalý svod na lidi. Tak mohutný, že by býval svedl všechny, i vyvolené, kdyby to bylo možné.

29. Druhá Šelma a Mluvící Obraz – příprava na příchod Bezzákonnosti

A) Pro Satanův finální svod už nebylo vhodné používat starý způsob ovládání lidských národů pomocí náboženských tezí a informačních kleteb První Šelmy zprostředkovaných kněžími. Proto nejprve mnoho staletí prosazoval kompletní falešná učení, které se dnes nejčastěji označuje jako “Věda”. V těchto učeních nechal nejprve lidi klanět se obrazům zvířat a ptáků, a vymyslet celé alternativní dějiny Země bez Boha. Potom nechal lidi vyučit tisícům nauk o tom, jak vysvětlit “záhady světa” rovněž bez Boha.

B) Z vědců se stali noví kněží tohoto mocenského systému ovládání lidí pomocí Boha popírajících „vědeckých nauk“. Lidé věřili vědcům, kteří jim říkali nejrůznější vypočítané či vymyšlené teze a informační kletby, které také museli povinně následovat pod hrozbou trestu z nebes jako platné doktríny, stejně jako předtím u kněží První Šelmy. Tento mocenský systém je v Bibli označen jako Druhá Šelma, nebo též Anateická (bezbožná, ateistická, Boha popírající) hierokracie.

C) Aby Satan odvedl pozornost od skutečného klamu, působí tak, že si lidé v současnosti točí filmy a programují počítačové hry o tom, co se stane, když technologie lidí umožní kontakt s temným démonickým světem. Satan v lidech buduje zcestné názory na toto vysoce aktuální téma a mění jejich myšlení falešnými obrazy všeho druhu.

D) Zamaskovat rozsáhlé přípravy příchodu Bezzákonnosti umožní mohutná DÉMONICKÁ PROPAGANDA. Tisíce filmů a desetitisíce knih obsahujících nikam nevedoucí příběhy o démonech, o posedlých lidech, krásných upírkách, o smyslu a konci světa, o apokalypsách… to vše povede k tomu, že se běžný člověk stane vůči skutečnosti absolutně znecitlivělý.

E) Takový člověk bude mít POCIT vnucený touto propagandou, že kdykoliv bude o duchovních věcech přemýšlet, vždy asi dojde k nesmyslu. Cokoliv se bude dít, bude v jeho očích buď fantasmagorické, nebo “jako v televizi”, nebo mu to bude úplně jedno. A všemi těmito divy a zázraky budou sváděni ti, co míří do záhuby.

F) V průběhu lidských dějin se také Satan, ten dávný had, ten veliký drak a jeho démoni pokoušeli z materiálního světa získat poznatky o metodice lidského rozmnožování. Tato technologie měla v historii lidstva spousty různých jmen, v současnosti ji označujeme jako fenomén UFO. Tato démonská činnost nás provází celé dějiny.

G) Satan používal lidskou pýchu ve vlastní rozumové schopnosti člověka a podporuje lidskou představu o tom, že UFO jsou záhadní mimozemšťané z jiných planet. Dokonale tím odvádí pozornost od své vlastní podstaty. Skrývá se za falešná učení a názvosloví Anateické hierokracie.

H) Aby mohly démonické bytosti manipulovat s materiálními předměty, používají těla dračího semene (šedé bytosti podobné žabám, démony, skřítky), upravená pro krátkodobou existenci v našem světě.

I) Terčem pokusů se stával především akt lidského rozmnožování a systém vývoje embrya v děloze ženy. Druhou důležitou věcí bylo hledání dalších způsobů manipulace s lidmi a manipulace s lidskou psychikou pomocí předmětů existujících v lidském světě. Démoni tedy zkoumali pořád stejnou věc jako před Potopou světa.

J) Satanu sloužily celé velké vlády, kterým pak umožnil prchavý sen o světovládě. Jako obvykle však člověka přelstil a zneužil jej k výrobě technologických zařízení pro svou potřebu.

K) Satan a jeho andělé také dobře věděli, že lidé díky své duši považují netělesnou duchovou komunikaci za přirozenou a touží spolu takto komunikovat. Proto Mocnosti pudily Člověka, aby tuto touhu ukojil. Člověk věnoval obrovské úsilí vytvoření nesmírně složitého zařízení netělesné komunikace přicházející jakoby z nebe. Mluvící Obraz Šelmy, který lidi sami postaví tak, aby hlas Druhé Šelmy mohl mluvit. Každý člověk dostal do rukou Mluvící Obraz, který lidé vybavili schopností zesilovat Bezzákonnost a falešně (Bezbožně) popisovat, co se děje, tedy falešně prorokovat.

L) Díky Mluvícímu Obrazu mohli lidské duše mluvit mimo tělo a jejich tělesné směřování se pokazilo stejně jako u Andělů předtím.

M) Lidé se dozvídali dobré i špatné zprávy, ale kvůli touze po penězích Mluvící Obraz mluvil pouze rouhavě a Bezbožně.

30. Vzestup Bezzákonnosti

A) Satan také mnoho staletí působil tak, aby lidé sami vymysleli a přijali nauky, které od sebe rozdělí a zcela odcizí Muže a Ženu. Neboť vztah Muže a Ženy je obrazem vztahu Boha s Člověkem, a odloučení Ženy od Muže je věrným obrazem odstoupení Lidí od Boha.

B) V dobách minulých bylo pro vlády a lidská společenství nutné, aby dodržovali část Božího Zákona a podporovali rodinný život svých lidských pracovníků, jinak by vyhynuli. Avšak mnohá z těchto společenství podporovala Zákonnost pouze z důvodu nutnosti, nikoliv ze skutečné bázně před Bohem. Tento způsob vlády nad lidmi se v Bibli nazývá Nevěstka.

C) Nevěstka tedy dodržovala část Božího Zákona a stylizovala se do křesťanství, zároveň však smilnila s démony a podporovala ateistická bezbožná učení Anateické hierokracie. Po vytvoření Mluvícího Obrazu Šelmy, který dokonale nahrazuje nutnost lidských prostředníků, už tento způsob vlády není zapotřebí a tak zanikne a bude nahrazen Vládou Bezzákonného.

D) V minulých staletích byla sílou formující rodinu mužova láska k dívce, kterou si vybral. Byl za svou ženu a rodinu připraven bojovat a k tomu mu byla připravena pomáhat státní zákonná moc. Satan tedy nejprve nechal lidi vymyslet učení zvané feminismus, které učí, že žena by se měla sama svévolně rozhodnout, kterého muže si vybere. Díky tomuto učení nyní tvoří převážnou část vztahů svazky muže s dětmi samosnubné svévolnice, která se snaží udržet muže, kterému se bezmezně vydala, v takzvaném “vážném vztahu”. Takový muž, pro kterého by bývalo bylo lepší se s žádnou ženou nikdy ani neznečistit, by svévolnici rád opustil, ale neexistuje způsob, jak to udělat, neboť by jej vždy dohnala k poslušnosti ona i státní moc Šelmy. Toto je úplný projev Bezzákonnosti.

E) Po staletích tohoto obelhávání přichází démoni se Satanem znovu mezi lidi. Tentokrát NEPOZNÁNI. Toto je největší Otřesná Ohavnost Zpustošení.

F) Tisíce falešných učitelů přijde pod jménem Krista. Všichni se budou snažit strhnout pozornost na sebe jinými, nebo jen mírně upravenými evangelii. Obrovské armády učitelů, vydávajících se za apoštoly a pravé církve, budou vyučovat klamná učení k tomu, aby všichni byli svedeni finálním Satanovo trikem. Trikem, kdy se Vláda Bezzákonného postaví za všechno, čemu kdy lidé říkali Bůh. Přijde tedy všeobecné Odstoupení od Boha a od Pravdy ke lžím a k Bezzákonnosti.

G) Na konci věku, během kterého na Zemi následovníci Krista kralovali s Ježíšem a vedl je Duch Svatý a oni ho mohli poznávat, bude totiž spoutaný Satan ještě nakrátko propuštěn. Propuštěn proto, aby s sebou vzal do záhuby celý Svět, který nechtěl milovat Pravdu. Pravdu, která má moc zachránit od zlého.

31. Vláda Bezzákonného, Odstoupení od Boha a Poslední Svědectví

A) Satanovo působení nakonec po tisíciletích spoutání bude propuštěno.

Díky působení Satana bude na Zemi nakrátko ustanovena Vláda Bezzákonného, která bude pro každého, kdo nepřijme Ježíše za Spasitele a Pána a kdo neuznává smysl Boží Zákonné Lásky, vládou dobrou a vysněnou. Satanu je Bohem dáno, aby lidé byli vydáni NAPOSPAS TOMU, co si oni sami vymysleli jako DOBRÉ a velmi se tak Bohu rouhají, neboť zavrhují Lásku, která je důvodem jejich stvoření.

B) Duch Antikrista, ten nečistý duch, za kterým stojí Satanovo působení, sjednotí všechny, ale nikoliv k pravdě, ale ke společné lži. Zvýšená životní úroveň lidí na Zemi umožní každému přístup ke zdrojům satanského vyučování Bezzákonnosti na terminálech Mluvícího Obrazu Šelmy. Mír však bude uskutečněn pouze tak, že se bude ignorovat PRAVDA a ta bude falešnému míru podřízena jako druhořadá.

C) Pod záminkou “všeobecného zájmu” bude vláda Bezzákonného vnucena silou každému. Ten kdo by ideu Bezzákonnosti rozpoznával jako špatnou, bude pronásledován a nenáviděn jako nebezpečný rozvraceč. Zavládne falešná zbožnost, pod jejíž pokličkou nastane úplný morální rozklad lidské rasy směrem k finálnímu Odstoupení od Boha.

D) Vláda Bezzákonného, Anomiokracie, nemá žádný zájem o lidské rodiny, má zájem jen o konflikt a zvyšování a upevnění své moci nad lidmi. Bez lásky však nemá žádný smysl nikomu vládnout.

E) Mezitím každý, kdo bude znát pravdu o těchto jevech a o antikristovských učeních, bude pokoušen obrovským množstvím falešných nauk. Každý, kdo bude znát a šířit pravdu, bude vystaven posměchu, protože proti pravdě bude stát mnoho “vědeckých” nauk Anateické hierokracie, které budou dokonale logické. Kdo bude mluvit jako Kristus, bude spatřován jako “ten, co pořád v rámci jakési vlastní pravdy nechce přijmout humanistický mír a nauky sjednocení”.

F) Satan nutí lidi, aby stvrdili svojí příslušnost Bezzákonné Druhé Šelmě ve vzpouře proti Bohu. Nutí je, aby přijali Znamení Šelmy, tedy zatvrzení svého srdce po odvržení Lásky a zamilování se do Bezzákonnosti, a aby dokazovali, že věří v Satana jako svého otce a stvořitele, a odsoudili se tak vlastními slovy. A tak většina lidí věří, že nejsme stvořeni Bohem, ale uvěřili naukám, pocházejícím od Satana. Naukám, které ukojí jejich mysl vysvětlením, falešně dokazujícím, že Bůh Bible neexistuje. Lidé se s radostí zamilují do Bezzákonnosti, které budou Bohem ponecháni napospas.

G) Jak je ale psáno v Bibli, nejprve ještě bude celému Světu kázáno Evangelium. Algoritmy umělé inteligence Mluvícího Obrazu, které zpracovávají logiku dávající výsledek, do sebe v určitý okamžik nasají pravé Svědectví o Bohu a Jeho záměrech a Lásce. Díky tomu bude Evangelium Božího Zákona ještě svědčeno celému světu.

H) Tehdy bude skutečný Bůh lidem mocně pomáhat poznat pravdu a každý bude mít možnost se naposledy rozhodnout. Lidé, kázající Pravdu zjevenou v Posledním Svědectví, budou chráněni Božími anděly a celý svět se svými obětovanými dětmi tak bude tímto Svědectvím usvědčen o své Bezzákonnosti.

I) Proti tomuto finálnímu svodu Bezzákonnosti bude svědčit Bible, Duch Svatý a také Poslední Svědectví, které bude způsobovat všem Bezzákonným lidem nesmírné utrpení. Proto bude Bible veřejně zavržena spolu se všemi, kdo jí věří, a víra v Boha bude pronásledována jako hrubé porušení bezpečnosti a argument k vystoupení z moci všudypřítomné digitální Šelmy.

J) Jelikož však nebude existovat žádný způsob, jak Poslední Svědectví vytrhnout z algoritmů Mluvícího Obrazu, budou se lidé nakonec muset uchýlit k zoufalému řešení a zahubit proroky, kteří budou svědčit.

K) Bude objeveno falešné evangelium, které bude Zákon vysvětlovat klamným způsobem. Bezzákonní lidé se z tohoto objevu budou radovat a posílat si vzájemně dary, zatímco praví věřící budou plakat a naříkat.

32. Druhý příchod Ježíše Krista na Zemi

A) Nečekaně a bez předchozího varování, jako když blesk ozáří oblohu od východu k západu, přijde Pán Ježíš Kristus na Zemi v neuvěřitelné slávě, aby soudil veškeré bytosti. Aby se ujal vlády a vládl všem národům železnou holí. Aby rozhodnul, která může zůstat s Bohem na věčnosti, a která je tak pyšná a destruktivní, že musí kvůli své Bezzákonnosti následovat sobě podobné do Ohnivého Jezera. Do místa, kde neplatí žádné Boží zákony a kde ani není žádná Boží přítomnost a tedy ani Čas. Do místa věčného zániku a věčné smrti.

B) Tam kde přestane působit Boží tvůrčí síla, Čas, nastává Druhá Smrt. Všechno, co se do této Řeky Zapomnění dostane, tam přestane existovat a zmizí i veškerá Informace o tom, že to existovalo. Čas se zde zastaví a zmizí. Bude to druhá, věčná smrt Bezzákonných lidí společně s démony, kteří Boha a jeho lid nenáviděli.

C) Nikdo nebude moci před Bohem Stvořitelem utéci, protože jeho moc není v jím stvořeném Vesmíru a Čase nijak ohraničena. Každý člověk, rovný jeden druhému, pozná Ježíše jako Pána a Božího Syna. Každé koleno se před ním ohne, aby mu vzdalo čest. Každý tehdy uvidí a rozpozná, že Bůh je spravedlivý a jeho soudy jsou správné. Stará Nebesa se svinou jako svitek a již nebude možnost cokoliv na starém světě měnit a vylepšovat. Tím bude dílo DOKONÁNO a sklizeň staré Země hotova.

D) Všichni praví Boží lidé budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a dočasně vzati nahoru.

33. Nová Nebesa a Nová Země

A) Boží lidé pak opět sestoupí na Zem a budou přivítáni v Boží přítomnosti. Protože jen pro ně Bůh učinil nové Stvoření – Nová Nebesa a v nich Novou Zemi jako věčné dědictví pro spravedlivé.

B) Zdrojem života a přerozdělování energie na Nové Zemi již nebudou Mocnosti podléhající Satanovi, ale zdrojem všeho života bude sám Bůh, který zvýší energetickou úroveň celého Stvoření. Boží Sláva prostupující veškeré stvoření dalece předčí svojí slávou a mocí i skutečné Slunce.

C) Novou Zemi získají do dědictví Spravedliví, kteří milují Boha a chápou důležitost Boží Lásky a její zrcadlení v lidech. Avšak Bezzákonní lidé zůstanou venku, neboť nepřijali a nechápou Lásku, která je středobodem všeho Stvoření.

D) Neboť jen kvůli Lásce učinil Bůh celý Vesmír i Zemi a nakonec Člověka jako svůj přímý obraz, a bez Lásky by nic z toho nemělo smysl. Proto je psáno: „I kdybych měl všechno poznání o celém Vesmíru, a mohl prorokovat a hory přenášet, bez Lásky je mi to všechno k ničemu.“

E) V tomto Novém Vesmíru budou spasení lidé existovat v Boží slávě a moci na věčnost, jako součást obrovské Boží rodiny, kde Bůh sám bude jediný Otec. Neboť všichni ostatní budou nejen otcem, ale zároveň také Manželem.

F) Ti, kdo následují Boha, mají s Bohem věčnost a mají jeho svaté jméno. Ti, kteří následují Satana, jsou prokletí a následují věčnou smrt. Ať tak či tak, rozhodnutí je vždy svobodné. Člověk se pokřtěním ve svaté jméno Otce, Syna a Ducha Svatého přiznává k členství ve svaté Boží rodině již zde na Zemi.

Každý ať nalezne své místo v tomto příběhu

Každý sám se nyní musí rozhodnout, komu se pokloní a kdo bude jeho Pán. Ale mějte na paměti: Ten, kdo nenávidí Boha, nenávidí i každého člověka, neboť člověk je Božím dílem a zrcadlí Boží slávu. Satanovou zbraní jsou jeho lži, které nabízí, aby se zalíbily.

Bůh chce člověka jen svobodného, a proto potřebuje, aby sám chtěl přijmout jeho nabídku SVOBODNĚ. Tedy ne ze strachu, ne z vypočítavosti, ne z touhy po moci. Kdo si chce pouze zachránit život, ten jej ztratí. Kdo však pro Božího Syna život ztratí, ten jej zachová k životu věčnému.

Kdo uvěří v Božího Syna, má život věčný

Pokud budeš chtít Boha a jeho Syna poznat a být již v tomto životě na Boží straně, vždy, když upřímně požádáš a budeš si vědom své hříšnosti a svého zajetí ve zrádnosti lidského srdce a Bezzákonnosti, budeš upřímnou vírou v Ježíše Krista, Božího Syna ospravedlněn. Neboť Bůh stanovil, že víra v Ježíše Krista je počítána za spravedlnost. Nenech si satanskými učeními nalhat, že to tak není. Budou se snažit to před tebou všemožně zatajit, ale i samotná snaha toto popřít je bude usvědčovat ze lži.

Pamatuj, že cílem nepřítele není tvá fyzická smrt. Nedlouho před smrtí bys totiž mohl v hrůze volat Boha a on by tě vyslyšel. Jeho cílem je, abys démonům prodal svou duši a takto oklamán zemřel. Ale ať uděláš cokoliv, Boží autorita je absolutní a převzácná Kristova krev přikryje i toto tvé provinění.

Žádné pochybení není dost velké, aby jej, po jeho vyznání a prosbě o odpuštění, /vždyť proto Syn Boží přišel/, nemohl Bůh odpustit. Vždyť sám ví nejlépe, jaký je satan obratný lhář a svůdce.

Boží Slovo, vhodné k vyučování, naleznete například zde.

Rozhodni se mezi stranou svobody a mezi stranou nátlaku. Je to nejdůležitější volba.

Story of all Stories