Aktuální Příručka pro milovníky Boha a Pravdy

Příručka aktuálních proroctví 2023

Kdo nemiluje Boha, Pravdu a Spravedlnost, pro toho není text určen.

Milovník Boha a Spravedlnosti, chápající důležitost Božího Zákona musí pochopit, co je Bezzákonnost. Tento pojem je kompletně utajován ve všech zdrojích i v Církevních Organizacích.
Musí zahodit staré učení všech lidských kolegů o posledních časech, neboť jsou všechny špatně.
Pro uvedení do situace může každý provést prvočtení Zjevení a za všechny v něm zmíněné věci si dosadit současné (tzn. moderní) věci a události.

Bezzákonnost a likvidace zdcadlení Boží lásky v lidech

Milovník Boha muž se musí vyrovnat s tím, že v Bezzákonnosti nemá právní ani společenský smysl nabízení otcovské a manželovo lásky bezbožným ženám, neboť projevy této snahy budou smeteny s výsměchem a pohrdáním. Milovnice Boha žena se musí vyrovnat s tím, že od žádného muže nemůže oficiálně přijímat manželovu a otcovskou lásku k dětem, protože zakazují Bezzákonné nauky Druhé Šelmy. Ženy si také musí uvědomit, že zmizela Ta Překážka, a moc Bezzákonnosti už nepotřebuje ženám napodobovat lásku ze strany Systému pomocí adorace ženského pohlaví a podpory mateřství.

Důležité je pochopení První Šelmy, ale hlavně Druhé Šelmy, pochopení působení Bezzákonnosti proti LásceOtcovství. Dále pak pochopení neporazitelné moci Obrazu Šelmy a payteriátu. Poté pochopení, že Bezzákonnost pro bezbožné lidi neexistuje a přijetí Znamení Šelmy tedy nemohou zaregistrovat = vůbec o něm nebudou vědět.

Tento článek nemůže být kázán v Církevních Organizacích

Také pochopení, že tento článek je zakázán v Církevních Organizacích a klubových Sborech, protože Otřesná Ohavnost Zpustošení stojí tam, kde by být neměla, lidské organizace jsou naopak sběrným místem finálního klamu. I každý nevěřící člověk žasne, neboť tento text se mu zdá “jako běžná náplň křesťanského kázání” a tudíž nechápe, proč by se neměl v církvích všude číst. Spasených bude mimo Církevní Organizace více než v nich: Kdo to pochopí, pozná, že se ta nemá vracet ani pro plášť.

Také obecně zájem lidí o poznání uvedené v tomto článku úplně vymizí pod náporem informací mluvícího Obrazu.

Seznam hlavních klamů v roce 2023:

 1. Klam, že ještě zbývá mnoho Času, protože se údajně ještě nevyplnily veškerá znamení, která vznikla v lidské fantazii.
  Ve skutečnosti se již naplnilo skoro vše ze Zjevení – kromě příchodu vlády Bezzákonného, kterou je možné očekávat velmi brzy po roce 2023.
 2. Lidé ingnorují, že už vládne Obraz Šelmy, který nikdy nemohou porazit.
  Lidé také šíří naprosté báje o skutečném významu pojmu “Šelma”. (častokrát jí chybně ztotožňují s nějakým člověkem nebo státem)
  První Šelma je náboženský způsob ovládání lidí (hierokratický), Druhá Šelma je stejný způsob ovládání lidí pomocí Vědy, tedy anateická hierokracie.
 3. Lidé ignorují význam slova Bezzákonnost, podpora bezzákonných nauk mířených na likvidaci otcovské a manželovo lásky probíhá úplně všech úrovních lidské společnosti.
  Patří sem protichůdné ideologie feminismu a LGBT agendy, a od částečného poznání odvozená bezzákonná hnutí jako například MGTOW. Ale v politice též úplná likvidace pojetí “otcovské lásky politika k vlasti, zemi, státu”, která je rovněž Druhou Šelmou likvidována i s její posledními představiteli.
 4. Že kvůli Bezzákonnosti budou umrtveny milé a radost přinášející mezilidské a člověku důstojné vztahy. Bez dodržování Božích Zákonů lidé nemají rodiny a lásku v úctě. Otcem dětí svobodných matek je jen Obraz. Citová vyprahlost a pohlavní neukojenost svobodných matek a beta providerů povedou k tomu, že lidé upřednostní ve svém rozhodování spíše ukojení vlastních potřeb a vášní před Božím Zákonem. Lidé budou navazovat vztahy “jako za časů Noeho”, a to bylo období dokonale zvrácené a Bezzákonné. Poznávací znamení: vše je povoleno kromě otcovské lásky a lásky manžela, to automaticky vede k úplnému ukončení důstojné existence dítěte.
 5. Teze, že vše už dávno plně rozumíme Zjevení s jen s “jistotou spasení” čekáme na vytržení. Klam že žádného Ducha Svatého a Proroky nepotřebujeme. Ignorace Prvočtení.
 6. Ignorace nutnosti příchodu muže Bezzákonného a jeho vlády, vytváření půdy pro jeho ztotožnění s Kristem.
  Verše že “nejprve musí přijít ten Bezzákonný” jsou záměrně vynechána z hlučných “kázání” Církevních Organizací.
 7. Bezzákonné nauky anateické hierokracie tvrdě zasáhnou děti, je zapotřebí vědět, že i v Bibli je to přesně popsáno.
  Jak je psáno, přijde doba kdy lidé budou říkat: “blaze ženám, které nikdy neměly děti”
 8. Všude se objeví Emisaři poslední instance, tedy učitelé pro oklamání nerozhodnutých na poslední chvíli. To jsou lidé kázající polopravdy a jakopravdy, nebo nabízející základní biblické nauky nebo vysvětlování záhad minulosti. Poznávací znamení Emisarů je to, že vyvíjejí maximální úsilí na strhnutí vaší pozornosti k NEAKTUÁLNÍM VĚCEM a donutili vás k nepozornosti, díky které doufají že přijmete klamnou nauku.

Co si musí uvědomit milovník Boha v roce 2023

 1. Že Obraz Šelmy, který na lidi mluví z mobilů, sjednotil názory a pocity lidí na celé zemi tak jak nikdy předtím.
  Každý si může vyzkoušet, že pocity lidí v interním prožívání “lásky”, především otcovské a manželovo, jsou po celé planetě sjednoceny. Není ani divné, že toto téma je předmětem uváděným i ve válečných konfliktech.
 2. Že už není možné vysvětlovat světové události a lidské kolektivní chování sekulárně. Všechny jevy už je možné vysvětlit jen s přímým svědectvím o Božím Zákonu.
  Profesionálbní psychologové zůstanou zcela bezradní, protože lidské emoce a z nich odvozené chování nebudou schopni popsat a vysvětlit.
 3. Že mobil a jeho “hlas” je pro lidi na zemi jejich nový falešný duchovní “přímluvce”, který je ale naprogramován aby je zotročil a soužil.
  Internet v mobilu chrlí na lidi mnohem více informací, než jsou schopni zpracovat. Díky anonymního vektorizaci informačního pole pak hlas Obrazu směřuje vždy k Bezzákonnosti.
 4. Že v Církevních Organizacích a v diskuzích na Obrazu Šelmy není zájem o proroctví a následování Pravdy, nýbrž přesně naopak.
  Ohavnost zpustošení stojí tam, kde by být neměla. Každý si to může vyzkoušet a přinést právě TENTO článek ke čtení do Církevní Organizace.
 5. Že útok veškeré Bezzákonnosti je na lásku otcovskou, která je podobou lásky Boha Otce, a lásku manželovu, která je podobou vztahu Krista a Církve.
  Bezzákonné nauky současnosti se snaží tento obraz lásky v lidech úplně vymazat. Nutí ženy aby viděly pohlavní alfa autoritu v Obrazu Šelmy a muže nutí, aby se ženám snažili vnutit pomocí napodobování projevů otcovské a manželovo lásky – tedy poskytováním peněz a služeb. Každý si na to může najít tisíce “citátů” na internetu (tedy na Obrazu) a diskutovat s ženami Bezzákonnost, protože všechny ženy jsou mluvícím Obrazem Šelmy v naukách Bezzákonnosti dokonale vyučeny.
 6. Že není čas zabývat se záhadami a velmi zajímavými poznatky o historii a tajemnu šířenými emisary. Vše stejně zanikne a toto je pouze odvádění pozornosti k neaktuálním věcem.
 7. Je nutné si uvědomit platnost biblického popisu o nesmírném utrpení, které lidem způsobuje Svědectví proti Bezzákonnosti v Posledních Časech. Někteří uvidí zcela jasnou logiku a přesnost Svědectví proti Bezzákonnosti, nebudou se ale chtít vzdát svého Znamení Šelmy a tak s budou bojovat sami se sebou, což jim bude působit nesmírné utrpení. Jediné řešení z tohoto utrpení bude

Co musí udělat milovník Boha v roce 2023, jaké činit změny ve smýšlení (pokání)

 1. Provozovat Prvočtení Bible a Zjevení, a jejich rozsuzování s aktuálním proroctvím, aby mohl na něj Duch Svatý promlouvat.
  Až dočtete tento článek, začněte ho dokladovat nebo vyvracet pomocí vaší tištěné Bible. Uvidíte sami.
 2. Zahodit naučené staré nauky různých lidí, knihy různých pastorů, nebo představ z fake a kontrafake sci-fi filmů. Nemají žádnou hodnotu. Člověk má v hlavě kupodivu většinu názorů na svět, na minulost a budoucnost vytvořenou skrze sledování filmů. Ano, všechny tyto divy a zázraky na sledování jsou klam, který je určen pro ty co míří do záhuby. Skutečná podstata Zjevení je a musí být rozpoznatelná až v čase, kdy je aktuální. Předchozí interpretace nutně musí být špatně.
 3. Pokud milovník Boha uslyší potvrzení Ducha Svatého Přímluvce, nesmí se už od něj odklonit a začít hledat nějakou “lepší pravdu”. Vždy jen nalezne klam.
  Mnohým se něco z webu OP líbí, ale pak začnou hledat někde jinde nějakou jinou variantu, která bude kompatibilnějsí s jejich zamilovanou iluzí. To samozřejmě nikam nevede.

Co prožívá a čemu čelí milovník Boha dnes

Dnešní milovník Boha a Pravdy je v každodenním boji s Mocným Dílem Klamu, které sesílá Bůh aby se do Bezzákonnosti zamilovali všichni, kdo nepřijali lásku k pravdě.
Oklamán by byl každý, což ale není Boží záměr. Ti co se budou věrně držet Ducha Svatého a rozsuzovat aktuální proroctví budou jako družičky, které nevyplýtvaly všechen olej a trpělivě čekají na příchod ženicha. Mocné Dílo Klamu je v posledních Časech nutné, aby se do lží a klamů zamilovali milovníci Bezzákonnosti a neměli pak výmluvu před Soudem. Milovníci Bezzákonnosti tím přijímají na čelo Znamení Šelmy a dále již Pravdu nevidí.

Následující řádky jsou tedy určeny pro ty, co mají “uši k slyšení”.