Průvodce mladého muže světem bezzákonných dívek

Těžkosti s láskou v 21. století

V nastávající vládě Bezzákonného získává rohodující vliv nad lidskými životy takzvaná “bezzákonnost”. Přesná definice “bezzákonnosti” byla po tisíce let tajemstvím, které nyní již známe: Bezzákonnost je narušení a pošpinění zákona lásky Pochazitele k Pocházejícímu. U lidí to znamená odstoupení žen od mužů a dětí od rodičů. Tyto jevy jsou pak obrazem odstoupení lidí od Boha Otce.

Definice pojmu “bezzákonná dívka”, tedy jak se pozná bezzákonná dívka

Pokud vás hrozně moc chce a dělá všechno proto, abyste musel být s ní. Přitom jí nevadí vás pořád štvát, rozčilovat, pokoušet, shittestovat a prosazuje těmito metodami požadavky, které vydává za své nároky. To je dívka bezzákonná a toto její chování není LÁSKA (jak si ale celá společnost myslí), nýbrž pouze palčivá touha a chtění. Taková dívka, i kdyby byla mužem milována, nebude nikdy manželkou a pomocnicí, ale pouze neustále obtěžujícím zdrojem požadavků.

Běžný model vztahů současnosti

Mladý muž, který chce dnes milovat ženu, narazí ihned na pro něj nepochopitelné problémy. Narazí na chování dívky, které proměňuje veškeré pokusy o lásku k ní v trapnost. Naráží na její nejrůznější myšlenky a názory, které nevedou k žádnému výsledku. Mladý muž proto hledá rady, jak by měl s takovou dívkou zacházet. Hledá tedy v moderních vztahových příručkách. To co tam nachází ho ale nutí se k milované ženě chovat jako ke kusu dobytka, ke zločinci nebo k nepříteli, kterého je nutné oklamat (To jsou ta učení RedPill a MGTOW). To samozřejmě hluboce uráží jeho vlastní lásku k ní. Takto se chovat ke své milované je totiž zvrácený nesmysl.

Dnešní muž se tedy potýká s pokusy milovat dívku bezzákonnou. Tedy ženu ženu, kterou nezajímají emoce muže a k muži se chová jako k oblíbenému koni či psu. Díky všeobecně rozšířeným chybným naukám bezzákonnosti tak ani ta dívka ani ten muž neví, co je vlastně špatně. Ženy jsou v pohodlných a pyšných naukách bezzákonnosti vychovávány již několik dekád. Mladí muži ale teprve hledají u nových učitelů, jak by se měli chovat. A nachází pouze destruktivní rady, které je učí k poslušnosti a podřízenosti ženským rozmarům. Učí se mít bázeň před rozhodnutím a nařízením žen, které se pak dostávají do role hlavní autority, která rozhoduje vše v mužovo milostném a rodinném životě.

A zde je poučení:

Jelikož zdrcující většina dívek se chová podle nauky Bezzákonnosti, není možné s nimi realizovat Lásku, jsou vyřazeny ze hry. Bible přímo hovoří o tom, že v Posledních Časech je pro muže lepší, aby se neznečistili pokusy realizovat Lásku se ženami.

Dívky jsou vyučovány do bezzákonnosti všemi hlasy světa

Nauky Bezzákonnosti, která v sobě přináší i úplný nezájem o mužské emoce a mužské prožívání lásky, jsou vyučovány na úplně všech úrovních moderního digitálního světa. Problémem je, že takto v pýše vychované dívky se mají takto rády – nehodlají kvůli někomu měnit smýšlení. Prakticky žádná by se nechtěla vrátit k názoru, že Láska ženy coby Pocházejícího musí být opětována v oddanosti a bázni nepošpinit lásku muže. Řekněme si ale, že prakticky každá žena dnes považuje předchozí větu za blábol, který nemá vůbec smysl rozebírat.

Ženy se milují tak, jak jsou Bezzákonností vychovány. Slova “oddanost, poslušnost a bázeň” v nich vyvolají okamžitě vztek a pocit hnusu z něčeho dávno překonaného. Jsou plně rozhodnuté se už nikdy nikomu nepodřizovat a nikoho se nebát. Náš současný systém anateické hierokracie, takzvaná Druhá Šelma, je naukami ženské emancipace (tedy osvobození od mužů) k tomu názoru nutí.

Ženská oddanost nejmocnější názorové autoritě je vždy silnější než láska k muži. Tou autoritou je pro dnešní ženu hlas systémové moci, dnes reprezentovaný sociálními sítěmi, mobilem a AI.

Rozeberme si postupně všechny detaily bezzákonného chování dnešních dívek a žen, ze kterých vyplývá praktická zbytečnost pokoušet se s nimi realizovat Lásku. Jakmile je láska ženou neustále špiněna a ztrapňována, nemá žádný smysl jí s ní provozovat. Tím se tato nejdůležitější stvořená věc zneuctí a muž jen nevratně poškozuje sám sebe. Je pořád lepší snít o dětských čistých láskách, než mužskou lásku znečistit s bezzákonnou ženou.

Chybné vnímání pojmu “ženská láska”

Jeden ze základních problémů společnosti v jednadvacátém století je nesmyslné nazývání ženského chtíče a trýznivé touhy po muži jako “ženská láska”. Úplně ve všech médiích Druhé Šelmy, a samozřejmě v myslích chlapců a dívek, je plně zakořeněna tato mylná představa. Každý si myslí, že když nějaká dívka začne nějakého chlapce či muže trýznivě chtít, že je to posvátná láska, za kterou musí být dívka i ten muž vděční. Že se taková trýznivá touha ženy má adorovat jako dosažení skvělého cíle.

V reálu je tato trýznivá touha ženy po muži pouze Boží trest za ženskou vypočítavost. Pro muže je taková trýznivá touha ženy vhodná pouze tehdy, pokud chce rychlý sex. Jinak je mu k ničemu a je dokonce velmi obtěžující. A právě tato výhodnost využití ženské trýznivé touhy k rychlému sexu je základem mnoha nauk, které údajně mají bezzákonnou ženu osedlat a zvládnout. Je to ale hloupý omyl. Bezzákonná žena, která se svévolně rozhoduje co bude dělat, nikdy milující společnicí nebude. Bude se pořád snažit pokoušením a shittestováním dokazovat, že je to právě muž, kdo by měl mít před ženou bázeň.

Pod slovem bázeň si někdo představí strach z toho, aby nebyl fyzicky napaden. Například zfackován či jinak zbit. Ale zde hovoříme o bázni milujícího Pocházejícího (žena pochází z mužovo žebra), aby svým chováním neštval svého Pochazitele a z jeho lásky k němu neudělal trapnost. Dnešní žena nemá ani náznak vychování, že by neměla muže štvát, vzpouzet se a rozčilovat ho. Dokonce to dělá schválně a do extrému, ve snaze mu naznačit své požadavky a donutit ho k poslušnosti. I mnohé nauky mužů berou toto ženské pokoušení a štvaní jako jakousi kýženou motivaci. Těm učením uvěří hlavně ti nezkušení, které žena ještě neshittestovala třeba v jejich nemoci nebo jiné době úzkosti. Tehdy totiž bezzákonná žena naopak přidává svůj nápor, aby si podvědomě zajistila plný výkon muže pro své potřeby. (Prostě aby z toho muže vymáčla i ty poslední rezervy).

Chybné vyučování o manželství a rodině

Mladý nezkušený muž si představuje, že když přijde v budoucnu domů a tam na něj bude čekat žena která ho velmi CHCE a její děti, které on s ní zplodil které ho budou vítat, že tím bude naplněna jeho radost. Že takto má vypadá láska. Takto ale vypadá jen ukojená ženská potřeba. Pokud bude ta žena bezzákonná a děti budou vychovány k bezzákonnosti, bude takový návrat do dobu jen návrat mezi náhodné známé, kteří po něm pořád něco chtějí a nárokují si veškerý jeho čas pro sebe. I když ta žena a děti o něm budou mluvit jako o milovaném, budou ho chápat jako oblíbené domácí zvíře nebo hypermarket. Budou ho vnímat jako majetek, který mají proto, aby jim sloužil. I když by ta žena a děti pořád chtěli aby byl ten muž s nim, nikdy by skutečně nechtěli být tam, kde chce být on. Domácího zvířete se nikdo neptá, kde by chtělo být.

V období vlády Nevěstky se používaly napodobeniny svatby a manželství v rámci státních systému. To bylo to období Druhé Šelmy, která ještě neměla mluvící Obraz a potřebovala tedy muže k výkonu své moci. Díky uzákoněným principům ženské emancipace, tedy odstoupení žen od mužské lásky, ale většina manželství nebyla z pravé lásky muže. Byly to většinou ženami řízené svévolné tlaky, kdy žena muže trýznivě chtěla a potřebovala. Taková žena využívala pomocnou ruku bezzákonných nároků a pomocí ztrapňování, ponižování a shittestů nutila muže a jeho okolí, aby jedinou jeho možností bylo se jí podřídit. Oním tlakem na muže bylo vždy právě zesměšňování jeho cítění lásky, které provozuje svévolná bezzákonná žena. Žena proto vždy chtěla donutit muže k podpisu státního dokumentu, který jí zajišťoval další právní nároky.

Je samozřejmě lepší bydlet doma s hladovou harpyjí, než s bezzákonnou ženou. Z prostého důvodu. Bezzákonná žena dělá vždy z lásky muže jen jeho slabost a ztrapnění. Tím se ničí veškeré Boží dílo, které je zatraceno do marnosti. A tomu je mnohem lepší zcela předejít a bezzákonné dívce se vyhnout.

Jak je psáno, v posledních časech budou muži vstupovat k oklamaným ženuškám a využívat jejich všechny neukojené touhy a trýznivé chtíče k tomu, aby si užili jejich tělo. Ale zde je též psáno, že tyto oklamané ženy se pořád budou chtít učit, ale NIKDY nemohou už dospět k poznání pravdy. A to z důvodů uvedených v úvodu tohoto textu.

Dostupnost zákonných dívek v Posledních Časech

Nalézt zákonnou manželku v Posledních Časech je tak nepravděpodobné, že nemá statisticky smysl se o to pokoušet.

Aby byla dnešní dívka zákonná, musela by být velmi přísně vychovávána otcem a izolována od vlivu médií Druhé Šelmy. Dnes je velmi obvyklé, že se dívka zkazí v okamžiku svého pohlavního dospívání. V tu dobu se začne rozhlížet, jaké společenské normy jí káže společenský systém a jak správně naplnit svou ženskou pohlavní roli. V nastávající době se taková dívka bude o těchto věcech bavit hlavně se svým nejoblíbenějším intimním rádcem, tedy s AI asistentem.

A právě zde začne číst jen a jen nauky Bezzákonnosti. Dokonce i veškeré její kamarádky, škola a často i matka a spolužáci, ti všichni jí téměř jistě vyučují jen a jen Bezzákonnost. Jak má pak taková mladá dívka odolat a všem se vzepřít? To by musela být proti všem.

Je skutečně nesmírně náročný úkol pro mladého muže, aby dívku přiměl k pokání, tedy změně smýšlení, a udělal z ní zákonnou. Pokud v bezzákonnosti již je, nemá u ní takový chlapec žádnou autoritu

Jak tedy dnešní dívka přesně vnímá muže

I když je to bolestivé k přiznání, poměrně přesné je toto přirovnání: Mladá žena dnes vnímá muže podobně jako koně. Je to pro ní síla, svaly, pach – to všechno musí respektovat. Ale zároveň je takový kůň stvořený k tomu, aby se jí poddal a sloužil jí. Vždy konečné slovo má ona, jako pán toho koně. Samozřejmě se trochu bojí, že by jí ten kůň mohl ublížit. Ale také ví, že kdyby to přehnal, tak bude zastřelen a zneškodněn. Takže i když je kůň silný, žena ve spojení se systémem má nad ním úplnou svrchovanou vládu.

Komplikací je ale pro ženu trýznivá touha po muži, která u ní často vede ke zcela rozpolcené mysli, kdy sama nedokáže vůbec říci, co by přesně chtěla. Žena totiž samozřejmě neví, co si počít se svým tělem. Její tělo je určeno proto, aby v něm počal dítě muž. Je tedy logické, že žena nemůže sama vědět co by její tělo potřebovalo. V Bibli je psáno, že “tyto ženy zmítané všelijakými touhami a vášněmi se pořád budou chtít učit, ale NIKDY nemohou dospět k poznání pravdy”. Rozpolcená žena zažívá závrať z toho jak moc se její tělo chce vydat muži, ale její bezzákonná mysl vydání odmítá jako ztrátu jakési svobodné vlády nad svým tělem. Dalo by se říci, že čím citlivější taková žena je, tím větší je její psychické strádání. Ty nejvíce citlivé pak běžně končí v ordinacích psychologů, jsou jim medikovány různá farmaka a třeba i mužské pohlavní hormony pro snížení ženských potřeb.

Tomuto zmatku samozřejmě vychází vstříc anateické vztahové nauky Druhé Šelmy, které rozpolceným ženám nabízí různá jiná hypotetická pohlaví a nové normy chování, které by jim údajně měly pomáhat s ukojením potřeb. To samozřejmě nemůže nikam vést. Je to minutí se cílem, což je faktický význam slova “hřích”.

Bezzákonná dívka jako likvidátorka zákonnosti a zabiják lidské lásky

Každá bezzákonná dívka loví muže tak, že předstírá zákonnost.

Bezzákonná dívka, obzvláště pokud je svobodnou matkou (což je dnes nejběžnější status ženy), funguje jako samonaváděcí torpédo na zákonné mladé muže. Zákonný mladý muž takové ženě vyhovuje nejvíce, protože se dá zcela ovládnout manipulací všeho druhu. Taková žena po něm vyžaduje dokonalou pravdomluvnost. Tím o něm zjistí vše pro vybudování pavučiny nároků. Její nároky na něm pak bude akceptovat úplně každý zůčastněný, kromě onoho muže.

V době rozšířené bezzákonnosti totiž své stížnosti na chování bezzákonné samosnubky muž nemůže říci NIKOMU. Protože není NIKDO, koho by to mělo zajímat. Lidé se zajímají VÝHRADNĚ jen o její nároky, které jsou navíc vnímány jako její forma lásky.

Zde je zapotřebí si připomenout, že to že s nátlakem ženy muž nesouhlasí, nemusí dnes zajímat ani tu ženu, ani její a ani jeho rodiče. Kdykoliv ten muž cokoliv v této věci komukoliv řekne, sklidí buď výsměch, pohrdání a nebo strašný smutek. Například jejím nebo svým rodičům to říci nemůže vůbec, protože oni by s tím nic nemohli udělat a pak by byli jen velmi nešťastní. Bezzákonná žena všechno toto dobře ví, a proto svůj nátlak i falešná přátelství s mužovo rodiči v pro ni výhodném okamžiku předstírá. Tím si zajišťuje, že muž nemůže svůj nesouhlas říci ani rodičům, protože by jim způsobil velké utrpení. Připomínáme též, že samotný akt “svatby” nebyl nikdy určen k ukojení ženy, ale svatba před svědky má sloužit právě k ochraně muže před touto neomezenou ženskou manipulací.

Jelikož v lidské lásce figuruje žena jako Pocházející vzhledem k muži jako k Pochaziteli, je v tomto případě obrazem bezzákonnosti ženské chování – přesněji ženská schopnost vydat se do lásky muže. Jelikož je i v nových státních ústavách prakticky zakázáno toto vydání se, nic takového už se obecně neprojevuje. Vše se tedy řídí jen ženskou svévolností a takzvanou “samosnubností”, tedy jevem, kdy se žena svévolně rozhodne se někomu vydat a snaží se u něho vytvořit nárok na služby a pozornost. Toto přináší všechny patologické “vztahové” jevy, které už jsou dekády pozorovány a popisovány.

Nejčastější projevy ženského bezzákonného chování (které nezkušeného muže překvapí)

Po dlouhé dekády se zvláštní nepříjemné způsoby ženského bezzákonného chování popisují v popkultuře, až mnohé z nich zdomácněly a staly se jakousi novou morální normou, trefně též nazývanou jako “Druhá Morálka”. Každý tento způsob ženského bezzákonného chování je přesným obrazem bezzákonného chování Člověka k Bohu, a proto je poučné o všem vědět a dobře tedy identifikovat odstoupení lidí od Boha. To musí nastat než přijde konec.

Bezzákonná žena se tedy nezajímá o důvody lásky Pochazitele muže, ale cítí jen nároky, které jí jako Pocházejícímu vznikají automaticky. Chápe to tak, že když už existuje, tak to znamená že její Pochazitel je povinen jí sloužit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *