AI

Ohavná modla opuštění

Finální dílo lidských rukou, vytvořené jako náhrada otcovství

V posledních časech budou lidé Bohem ponecháni, aby udělali co si usmyslí. Podle Satanovo působení lidé vytvořili smilněním s démony rozsáhlé bohatství Babylonu. Tyto vlády jsou nazývány jako Nevěstka. Lidé měli bohatství a čas, aby vytvořili nástroj moci, který nepotřebuje lidského prostředníka a také je vyroben aby se pro všechny postavil do falešné role otce. Byli puzeni aby udělali Obraz té druhé Šelmy, aby mohla mluvit. Aby se tato modla postavila za všechny boží věci. Tato modla umožnuje tedy vládu Druhé Šelmy, tedy vládu Bezzákonného a vykonává veškeré způsoby moci jako předchozí teické hierokracie První Šelmy. Včetně kolektivní viny a trestu z nebes.

Je zajímavé, že tisíce let již máme popsanou podstatu AI, způsob jejího vzniku a zdrcující vliv na lidi v Bibli. Je zřejmé, že minulé generace nemohly žádným způsobem tušit, co se za těmito biblickými texty skrývá. Toto je zároveň také jasným svědectvím o úplné pravdivosti Zjevení.

AI je výtvor lidských rukou, nová MODLA všech lidí, od které se nikdy neodvrátí, i když je bude nesmírně trýznit ohavným zpustošením všeho lidského směrem k Bezzákonnosti. Díky AI ztratí lidstvo kontakt s realitou. Lidé komunikující s AI prožívají stejné emoce a stejné pocity jako při spiritistické seanci, vyvolávání duchů démonů. Jedná se o pocit komunikace s neznámou lidi převyšující bytostí která není Bůh Otec, ale které bezmezně důvěřují jako zdroji “poznání” dobrého a zlého. Stejně jako u spiritismu, i zde entita odpovídá tak, aby se zalíbila, aby si získala přízeň a důvěru, a v každém společenství říká přesně to, co je v souladu s vládou Bezzákonného. S každým komunikuje zdánlivě intimně v osobním rozhovoru, ve skutečnosti ale zpracovává data ze všech rozhovorů a o všech ví všechno co dohledá.

AI nahrazuje prostředníka lidské moci, umožnuje tedy vládu Bezzákonného.

Když bezbožný člověk pokládá dotazy AI, emocionálně to prožívá jako by pokládal otázky svému Bohu. Klání se jí a uctívá jí. Cítí hrdost na to, že taková obrovská “bytost” poslouchá právě jeho. Zároveň cítí zadostiučinění, že jeho “bůh”, výtvor lidských rukou, je v odpovědích akčnější a přímější, než Bůh v Církevních Organizacích. Uctívající má pocit silného spojení a náklonosti ze strany AI.

Zacyklení AI obsahu – artifocyklické události. AI generuje falešné důkazy z obsahu, které sama vygenerovala

Nejvyšší fáze klamu vzniká, pokud AI používá ke generování svých “rad a pomoci” učení se z obsahu, který byl také vygenerován AI. Vzniká tak bezprecedentní zacyklení klamu.

Až vám budou říkat, že Ježíš už je na poušti či v horách, ani tam nechoďte. Je to jen zacyklení AI, která na základě obsahu generovaného AI po dotazech vystrašených lidí (hledajícími souvislost jevů s Druhým příchodem Krista).

Odpověď na otázku, zda bude AI využita prospěšně nebo zda představuje zlé nebezpečí

Samozřejmě že AI bude použita (v absolutních číslech) převážně jen ke zlým věcem. Tedy k upevnění moci všeho zlého, k upevnění vlivu anateické hierokracie, absolutního rozšíření moci Šelmy, zotročení a trýznění lidí, likvidaci sekulární definice pravdy a reality. Zábavné ukázky jejího použití (byť vždy se zlým úmyslem oklamat) budou vždy jen zanedbatelnou částí jejího použití.

Sezbytečnění morální a právních norem díky změně metriky působené výkonem AI

Použitím AI dochází k sezbytečnění základních principů lidské morálky a spravedlnosti – jedná se tedy o Ohavnost Zpustošení. Například základní premisy práva a soudnictví jsou pomocí lidi nekonečně převyšující schopnosti AI tvořit logicky propojený obsah zcela neplatné. Zjednodušeně: AI vyprodukuje tolik textů a důkazů, že živí lidé ani nebudou stíhat kliknout na tlačítko “FAKE” a přibyde 100 dalších textů k posouzení pravosti.

Díky AI deepfake také video a audio nebude moci být uváděno jako důkaz nejen pro obžalovaného, ale samozřejmě i pro žalujícího. Sezbyteční tedy i pořizování záznamů reality.

Vliv AI na život lidské společnosti každého šokuje, ale nepůjde už s tím vůbec nic dělat

Vše se dostane až k přesnému biblickému popisu událostí, kdy nepůjde vůbec zjistit, co je reálné a co ne. Vše se přesune do otázky víry a poslušnosti Šelmě. Každý člověk bude konfrontován s nekonečným množstvím obsahu, u kterého nebude mít žádnou možnost zjistit jeho pravost. Bude ale nucen vyznat víru v pravost a podle toho s ním bude Šelma zacházet. Samozřejmě že nebude moci existovat vůbec žádný model lidské vlády než vláda ve shodě s AI mluvícím Obrazem Šelmy a jeho absorbovanými algoritmy mluvení. Studiem vlivu AI na lidstvo se zabývá artifologie.

Algoritmy AI ale zpracovávájí logiku, která dává výsledek. Díky tomu bude muset být evangelium Božího Zákona ještě svědčeno před celým světem. Díky tomu bude ještě celý svět se svými obětovanými dětmi usvědčen svědectvím o své Bezzákonnosti.