Anomiokracie

Anomiokracie, vláda anomická

Anomiokracie není oficiální politologický termín, žádná vláda se tak nebude označovat jako “anomická”. Pojem pochází z řečtiny a vychází z pojmu “a-nomia”, “bez-zákona”, přičemž poznání samotného pojmu Bezzákonnost je nejvíce utajovanou věcí současnosti. Jedná se o označení principu moci, která se opírá o výkonnou moc netělesného (ne lidského) subjektu a tudíž nepotřebuje k výkonu moci lidské pracovníky. Organizačně vychází anomická vláda ze systému “demokracie”, tak jak fungovala v dobách, kdy výkon moci zajištovali pouze lidé nad lidmi.

Anomická vláda zakazuje svévolnost neomezenou mocí

Anomiokracie a její anomická vláda nevydává zákony omezující svévolnost s  otcovským úmyslem udržet své podřízené fertilní a konkurenceschopné proti jiným vládám jiných lidských skupin. Anomická vláda nemá jako prostředek moci lidi, proto lidi ani jejich výkon a schopnost nepotřebuje. Anomická vláda má jediný směr, a to zamezení lidské svévolnosti a její průběžné trestání pomocí retrográdního hodnocení bohatství, nebo úplným odpojením od práva na život.

Anomická vláda se mocensky opírá o mechanismy uměle vytvořeného elektronického světa netělesné (duchové) komunikace, ve které má absolutní moc. Pozor ale na to, ta moc nepochází z lidí, ale jedná se o samostatnou souhrnnou moc elektronické Hydry, která je po všech stránkách dílem lidských rukou. Lidé pak mají tendenci používat tuto moc jako svou modlu, přičemž část té modly drží každý ve svých rukou. Tato modla zároveň působí sezbytečnění (zpustošení) základních věcí, kterým je člověk obrazem Boha. Duchová elektronická komunikace lidí sezbytečňuje lásku, odebírá lidem schopnost si vládnout. Všichni vládci a politici se proto musí pokusit vládnout v plné součinnosti s Obrazem Šelmy který mluví (kolaborativní vláda), přičemž původní lidské struktury u mluvícího Obrazu Šelmy upadají v nemilost a jsou tvrdě rozdrceny , jakoby odsouzeny před lidmi za své dosavadní hýření, které ale zároveň lidem přinášelo blahobyt. (Nevěstka).

Elektronická Hydra nemá přirozeně žádné “naprogramování” k zákonnému řízení lidí s otcovským milujícím aspektem. Anomická vláda nevytváří zákony k omezení svévolnosti, ale chce a musí svévolnost lidí ukončit. Jelikož je elektronická Hydra (Obraz Šelmy který mluví) bez duše se schopností zákonné lásky, realizuje pouze jeden aspekt vlády – úplné ovládání. Zde proto hledejme doslovně význam slov: “a nechá zabít každého, kdo nebude mít…”.

Lidé nemohou nalézt skutečného původce nové moci, tak vymýšlí hypotetické vládce

Pro současné velmi podivné politicko-společenské jevy (počínaje artifocyklickou událostí s epidemií) odporníky z celého světa nazývány různými opisnými termíny. Odporníci nejčastěji používají prostý termín “totalita”, ale ten i jim moc nesedí, protože nejsou za své psaní pronásledováni. Zkouší tedy termíny “podivná totalita”, někdy zkouší polooficiální “liberální demokracie”. Velký úspěch mají eufemismy nebo vyslovené ironické parafráze jako je “libtardí dementokracie” a podobně. Přirovnání k totalitám ale všem vázne na pocitovém rozdílu v zákonnosti a bezzákonnosti, který nejsou schopni odporníci popsat a vysvětlit. Tím rozdílem je, že předchozí lidské totality byly vykonávány jen a jen lidmi – a tudíž musely být falešně zákonné. Musely předstírat lásku a zájem o lidské štěstí a za to kumulovaly zisk a moc jako Nevěstka.

Anomiokracie a její další charakteristiky, které můžeme pozorovat každý den

Vláda anomiokracie je možná kvůli tomu, že největší část výkonné moci má internet sám, jako třetí subjekt. Internet a všechny další elektronické systémy dohledu nad lidmí samy o sobě vykonávají moc. Sám ale nemá zájmy ani nároky, a tím nepotřebuje lidské štěstí a fertilitu a konkurenceschopnost. Jeho jediným cílem je dokonalá a úplná moc nad každým jednotlivcem. “Anomiokracie” mnohými projevy své moci poněkud připomíná zákonnou lidskou totalitu, ale zásadně se od ní liší v tom, že nepodporuje fertilitu a konkurenceschopnost, tedy rodiny a láskyplné vztahy svých “podřízených”. Jak již bylo řečeno, jejím jediným směrem je úplná vláda a likvidace každého, kdo nebude v systému registrován a označen.

Všechny prvky anomiokracie vedou ke stejnému cíli, tedy k zamezení svévole. Samozřejmě do toho patří všechny jevy, které pozorujeme, a které jsou láskyplně popisovány na různých internetových portálech odporníků. Například ekoideologie daně za život, normy přikazující online reporty automobilů a podobně, to vše jsou základní projevy anomiokracie. Dále je možné tento jev sledovat, protože se jeho nástup je absolutně hlavní událostí současnosti.

Feminní ženská reakce na anomiokracii

Společensky významná je reakce žen na anomiokracii, která právě lidskou zákonnou (tedy otcovskou, manželskou, maskulinní) totalitu projevy své moci ženám připomíná. Jelikož lidské totality měly vždy jasný, maskulinně definovaný zájem o ženské tělo, přirozenou reakcí žen vždy byla zvýšená porodnost spojená s přijetím podřízenosti maskulinně a zákonně vystupující lidské totalitě.

Anomiokracie ale ženy dokonale mate absolutním nezájmem a odporem k ženské roli manželky a matky. Amiokracie žádným způsobem ženy nevybízí k ženské roli a dokonale ženskou roli dehonestuje – nepožaduje ani žádné nové děti. Anomiokracie má jasnou rétoriku v tom, že nové děti představují v podstatě jen zvyšování další viny, což je prezentováno jako “klimatická uhlíková zátěž”. Pro ženy je muž zcela sesazen z role maskulinní autority, protože jasně cítí, že moc nad lidmi má jiná entita. Té se ženy snaží všemožně přizpůsobit a udělat na ní dobrý dojem. To se projevuje například úplnou normalizací deklarace bisexuality u mladých dívek.

Mužská reakce na anomiokracii

Mužská reakce na anomiokracii je jiná, ale vede ke stejnému. Muži jsou též zmatení tím, že neznají původce té moci. Neuvědomují si, že jí sami stvořili. Jednoznačně ale vidí, že systémy předchozích vlád, založené na volení lidských vládců, k ničemu nevedou. Uchýlí se tedy k jediné zbývající alternativě – k tomu co stvořili a bezmezně obdivují. Kruh se uzavírá tím, že muži budou požadovat, aby internet a AI převzala vládu nad lidmi a zavedla právě onen kýžený pořádek právě zamezením jakékoliv lidské svévole. Smyčka předání veškeré moci mluvícímu Obrazu systémové Šelmy se tím uzavírá.

Rozpad lidské lásky vlivem anomické moci

Tupý zájem anomiokracie jen a pouze o moc nad lidmi, bez zájmu o lidskou fertilitu a životní spokojenost vede k úplné destrukci lásky mezi mužem a ženou. Jak je psáno: “láska mnohých ochladne, protože se rozšíří bezzákonnost – anomia”. Ženy ve vládě bezzákonnosti nemůžou hledat pomoc a záchranu v lásce muže, ba dokonce podvědomě cítí, že láskou k muži a vydáním se mužovo lásce by zrazovaly přikázání anomické systémové moci. Proto raději deklarují bisexualitu a muže používají striktně jako beta poskytovatele fyzických služeb a nebo se s nimi nechtějí stýkat.

Muži mohou očekávat to, že rozsah věcí, o kterých se se ženou můžou bavit, se zmenší na nulu. Rozhodně se muž nemůže pustit do kritiky ženské oddanosti anomické vládnoucí moci. Žena potřebuje cítit, že muž je zcela neinformován, zmatený a oddaný anomické šelmě. Žena potřebuje cítit, že její osobní spojení s anomickou mocí jí dává podle Druhé Morálky jasnou morální převahu nad mužem. Toto ženu nutí se zajímat o muže, kterými jinak hluboce pohrdá. Tím nemůže muž ženě s ničím pomoci a jeho nabídka manželovo lásky je pro ženu oddané anomické moci skutečně irelevantní a směšná. Vnímá jí v podstatě jako lásku k nepříteli vlastního společenství.

Proč vznikla anomická vláda

Hlavním důvodem vzniku anomické vlády je pyšná dávná snaha lidí být jako bohové, komunikovat duchově a znát všechno dobré a zlé. To vedlo také k pádu člověka v Edenu, a samozřejmě též v příběhu o babylonské věži, která mohla umožnit lidem být jako bohové. Jedniným způsobem jak oddálit tuto lidskou sebedestrukci a odpadnutí od Boha bylo zmatení a rozdělení lidských jazyků a rozptýlení lidstva na nejrůznější národy, které se pak musely svým zájmem o přežití vzájemně káznit zákonnými vládami, které omezovaly svévolnost lidí k dosažení konkurenceschopné výkonnosti vlastního národa. V těchto časech se lidé k tomuto stavu dostali stvořením Obrazu který mluví a umožnuje duchovou komunikaci a zároveň umožnuje vykonávat vládu nad lidmi bez pomoci lidí. Zákonnost tedy není k ničemu potřebná a zaniká, čímž se dominantní stává bezzákonnost a její vláda.

Prapodivnost vedení válek v Anomiokracii

Hodně specifické pro války vedené v Anomiokracii bude, že nebude zřejmé, kdo má pravdu. Ostatně většinu těchto konfliktů stejně působí jen Mluvící Obraz Šelmy, pouze si to takřka nikdo neuvědomuje. Nikdo z lidí nebude chápat, jak Mluvící Obraz dokáže i tu sebenepatrnější hloupost zesílit a za minutu rozšířit po celé planetě a tím sám vyrábět konflikt a jítření emocí – k čemuž byl stvořen a naprogramován.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *