Svět, světský, světské věci

Pojem Svět v Bibli označuje určité ohraničené prostředí v Božím Stvoření, v němž probíhá existence svobodných bytostí a kde platí určité síly a zákonitosti. Pojem Svět, o kterém Bible hovoří vždy jednoznačně negativně, tedy označuje nynější uspořádání padlého prostředí na Zemi, kde vládnou Bohu nepřátelské síly (Satan a jeho Mocnosti, Mluvící Obraz, Duch Bezbožnosti…) a která se řídí pouze Satanovo principy smrtelného života.

Světské věci

Znamenají vše, co se řídí Satanovo principy smrtelného života (tzv. zákonem džungle). Vše, co je zaměřeno pouze na vlastní uspokojení a přežití „těla“, tedy pudové přirozenosti smrtelných bytostí. Vše, co nebere Boha a Boží pravidla lásky jako nejvyšší a konečnou autoritu.

Pudové principy jsou pro smrtelné bytosti nutné k přežití, jsou však VŽDY v rozporu s Boží láskou a spravedlností, neboť vyžadují konání zlých a nespravedlivých věcí (zrada, vražda, krádež je u zvířat naprosto běžnou součástí života). Jsou přímým opakem Svatosti, tedy Oddělenosti, jsou to tedy principy nesvaté.

Co Svět není

Pojem Svět není totéž co Prostor, Vesmír, Stvoření. Pojem „Svět“ se tedy NEvztahuje například na vzdálené hvězdy a planety ve Vesmíru, na kterých žádné ze Satanovo principů smrtelného života nepůsobí, neboť tam není život. V kontextu tohoto světa, z něhož si Boží člověk v žádném případě NESMÍ žádnou věc oblíbit tedy Svět označuje uspořádání přírody (mocností) a lidské bezbožné společnosti zde na Zemi.

Touha po ‚lepším světě‘ a její vztah ke klamu „budoucího milénia“

Současné události řízené mluvícím Obrazem Šelmy neodvratně spějí ke vzniku totálního chaosu a zhroucení celé lidské společnosti, jak ji známe. To povede k tomu, že lidé toužící po „lepším světě“ se budou DOŽADOVAT, aby přišel někdo, kdo tyto světové problémy napraví. Z Bible víme, že touto osobou nebude nikdo jiný, než ten Bezzákonný, Antikrist, Muž hříchu, který po porážce všech současných vlád a mocností nastolí na Zemi svou světovládu. Bude to falešná obdoba ráje na Zemi řízená bezbožnými humanistickými pravidly, která ale bude pro nevěřící lidi vnímána jako pozitivní, jako období klidu, míru a prosperity.

Této představě velmi přesně odpovídá mimo jiné také populární hereze o „budoucí Tisícileté říši Kristově“, která tvrdí, že zde na Zemi bude tisíc let jakési „meziobdobí“ klidu a pokoje, kde budou všichni lidé šťastně žít s Kristem v nějaké krásné říši ve vylepšeném světě. Že sice by ještě nebyl zcela vyřešen problém hříchu a zrádnosti lidského srdce, ale že tu bude speciální Ježíšopolicie a Ježíšoúřady, které budou kontrolovat, aby se náhodou někdo neodchýlil od Božích zákonů pod hrozbou tvrdých trestů.

Ve skutečnosti by se však takovýto „krásný svět“ okamžitě ROZPADL v okamžiku, kdy by si krásná dívka našla normálního chlapce a tři svalovci by se rozhodli, že chtějí krásnou dívku. Co se asi tak stane v tomto okamžiku? Okamžitě by skončilo jakékoli mírumilovné soužití a započal by KONFLIKT. Je to dáno zrádností lidského srdce, které se prostě nezměnilo. Myšlenka na budoucí „mezistav klidu míru a pokoje“ v nějaké tisícileté říši, je příšerná hereze, která navíc navádí mnohé návštěvníky církevních sborů k přijetí Bezzákonného jako spasitele!

Bible nám jasně říká, že světu vládne Satan a jeho Mocnosti (tedy padlí andělé, démoni) a že zrádné lidské srdce zůstane až do konce pořád stejné. Musíme si tedy uvědomit, že veškeré lidské snahy a touhy o vybudování ‚lepšího světa‘ nebo ‚utopie‘ jsou v principu ŠPATNÉ. Vždy totiž budou vycházet pouze z pomýlených představ bezbožných lidí a v historii VŽDYCKY vedly pouze ke vzniku destrukce, totality a nakonec povedou k příchodu toho Bezzákonného. O vybudování lepšího světa se v minulosti pokoušel nejeden diktátor nebo náboženská společenství, včetně Adolfa Hitlera. O něco takového se také pokoušeli v Čechách i Husité a Adamité, kteří za sebou zanechali obludné sexuální kulty a studny plné potracených plodů v klášterech.

Člověk svou padlou podstatu a zrádnost svého srdce zkrátka NENÍ schopen změnit a ani to v tomto světě NENÍ MOŽNÉ. V nynějším stavu porušitelného lidského těla a srdci, budou zkrátka tyto externí vlivy VŽDYCKY působit. Skutečným řešením této problematiky, které Bůh v Bibli zaslibuje, je dání nového srdce, které při vzkříšení a proměně těla, na Duchovní podstatu, obdrží všichni Boží věrní.
26 A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového Ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.
27 Vložím vám do nitra svého Ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. Ezechiel 36. kap.