Apostáze, odstoupení od Boha

Odstoupení od Boha je jiný výraz pro přijetí Bezzákonnosti

Odstoupení od Boha se týká celého lidstva, ne jen Církevních Organizací. Jiným slovem se jedná o přijetí nauk Bezzákonnosti a přijetí Znamení na čelo. K tomuto dílů Bůh vypudil ohromné množství andělů ke sklizni.

Apostáze je odpadnutí od Boha, odvrácení od Boha, odstoupení od Božích zákonitostí lidského života a přijetí Bezzákonnosti

Odstoupení od Boha k Bezzákonnosti musí nejprve nastat jako projev konce Času a přípravou pro příchod vlády Bezzákonného. Od nástupu moci Mluvícího Obrazu Šelmy v druhé dekádě 21. století lidstvo ovládají bipolární ideologie kolektivních vin a systém nátlakové manipulace k přijetí viny z neposlušnosti. I když se dějí velké věci a nevídané divy, Mluvící Obraz záměrně neaplifikuje jakýkoliv náboženský rozměr událostí a dokonale potlačuje duchovní rétoriku. Neporazitelná snaha MOŠ ubíjet lidi “vědeckým” náboženstvím čísel, statistik a studií “hrozeb budoucnosti” odvrací jakoukoliv pozornost od duchovna směrem k Druhé Vědě (první Věda defakto končí okamžikem, kdy MOŠ je plně funkční a má na lidstvo rozhodující vliv).

Toto sekulární odstoupení od jakéhokoliv duchovního významu všelidských událostí (společných celému lidstvu skrze vládu Mluvícího Obrazu) je v Písmu popsáno jako APOSTÁZE.

Apostáze, odklon od veškerých duchovních poznatků minulosti a jejich vysvětlování Druhou Vědou je úkol MOŠ a je přípravou k příchodu Bezzákoného, který se postaví jako náhrada za všechny věci, které si světová nábožeství spojovala s Bohem či duchovnem obecně.

Odstoupení od Boha směrem k Druhé Vědě a neduchovnímu vysvětlování všeho JE PŘIJATELNÉ pro všechny lidi, jinak znepřátelené naboženstvími. Proto je univerzální a bude přijato.

Odstoupení od Boha se týká všech lidí, nejen lidí, co v Boha věří. Odstoupení od Boha je příklon lidí k naukám Mluvícího Obraz, k odstoupení od základů rodinného soužití, ve svedení žen k ďábelským naukám rozvracejícím vztah mezi mužem a ženou, genderové ideologii, a k ostatním ideologiím kleteb živé a neživé přírody (klima, viry a podobně).

Apostáze je stav, kdy se přestanou významně rodit děti díky Třetí Morálce, protože se rozpadne rodina a absolutní většina lidí přejde od nekonečného cizoložství k vzájemné nenávisti a do tělesného hříchu (tedy budou neustále dělat přesně to, co nevede k žádnému cíli ke kterému chtějí směřovat).

Apostáze se nese v duchu “Evího syndromu”. Celá nauka Bezbožnosti je cílená převážně na mladé plodné ženy, aby byly vychovány do role svobodné matky, konkubíny Mluvícího Obrazu, nespokojené s rolí manželky muže v normální rodině přirozené člověku podle Boha.

Co apostáze není (důvod proč už byla mnohokráte chybně ohlašována)!

Apostáze není stav, kdy většina lidí přestane věřit v Boha. To většina nevěří stejně v jakékoliv době. Je to stav, kdy se lidé začnou chovat úplně proti morálním hodnotám, které Bůh vepsal do lidského srdce. Doba, kdy lidské chování už nepovede k zachování lidské rasy.

Lidé se sice nepřiklání k Bohu, ale dělají to právě proto, že znají pravého Boha a přesně toho nemají v lásce. Apostáze je stav, kdy se lidstvo pomocí učení démonů samo přesvědčí k víře ve falešného boha, a naukami si vytvoří logickou past myšlenkového kruhu. Z pasti těchto nauk a z nich vyplývajících “logických nutností” nejde ani usilovným přemýšlením uniknout, neboť všechny myšlenkové cesty, které by mohly vést k Pravdě, jsou již obestavěny lživými naukami.

Koho se tedy týká odpadnutí od Boha

Apostáze se týká všech lidí jako celku. Jedná se o sjednocení celého lidstva, které je možné nikoliv k Pravdě, ale sjednocení ke lži. Apostáze je logická past, kdy všechna učení (včetně aktivního popírání Boha v “ateismu”) povedou k iluzi, že bůh opravdu existuje a že to musí být Satan. Znamená to odstoupení od všech Božích věcí, včetně Božích doporučení pro lidský spravedlivý život. Znamená to příchod bezbožné Druhé Morálky, uctívání Nepravostí, Rozpad mezilidských vztahů.

Chybně vykládaná Znamení Času

Apostáze byla už mnohokráte spatřována vypočítávači doby konce Světa. Ukázalo se, že zjevně byla spatřována chybně, neboť konec Světa nenastal. Za odvrácení od Boha se totiž nedá považovat přirozený stav lidstva, kdy většina lidí nemá rádo Boží věci, protože jdou proti tělesným věcem, kterým rozumí. Přirozený stav odmítání Božího je normální, takže v každé době je většina lidí odvrácená od Boha k tělesným věcem.

Aby mohlo nastat odvrácení od Boha záměnou za falešného, Satan potřebuje pomocníky z řad “křesťanů”, kteří budou vytrvale hlásat učení FALEŠNÝCH DŮKAZŮ BLÍŽÍCÍHO SE KONCE!

Církevní Organizace, zahleděné do vlastních nauk, vedou lid povětšinou přímo do pasti

Církevní Organizace jsou největší měrou zodpovědné za rozšíření falešných učení. Na chybné Interpretace Bible, vzniklé kupčením s Vědou a démonskými naukami, již po roce 2000 bez problémů navazují i channelingová učení démonů a posléze démoni potvrdí tyto chybné závěry pomocí Druhé Vědy.