Blud srovnávání závislosti na sexu se závislostí na drogách

Přirozenou touhu a drogovou závislost srovnávají jen manipulátoři

Není možné srovnávat lidskou touhu po partnerovi opačného pohlaví s drogovou či alkoholovou závislostí. Jelikož pohlavní touha JE člověku dána jako přirozená potřeba, ale potřeba brát drogy nebo žít v alkoholovém opojení NENÍ člověku dána jako přirozená potřeba. Proto tento blud umožňuje sektám a Církevním Organizacím ovládat lidi a takové organizace skrze tento blud ovládají masy lidí.

Zatímco upřímný a před Bohem spravedlivý člověk ve svém nitru NENACHÁZÍ potřebu brát drogy, opíjet se alkoholem, vraždit či krást, touhu po intimním vztahu s partnerem v sobě NACHÁZÍ VŽDY. Když se tedy Satan pokouší na spravedlivé lidi útočit, vždy si použije šiřitele bludných nauk, kteří vypustí mezi lidi jedovaté myšlenky, které pak umožní Manipulátorům ovládat lidi.

Řešení problémů s přirozenými závislostmi

Zatímco do dýchání a potravy se příliš falešného učení dostat nemůže, neboť lidé po přerušení těchto potřeb zakrátko umírají, do sexuality je možné vložit učení nebývale obludných rozměrů. Satan moc dobře ví, že pokud se mu podaří správně rozehrát svou lživou partii, může kdekoho krutě trápit celý život díky jeho domělé “nebezpečné závislosti na sexu”.

Bible se k tomuto problému staví jako k něčemu, co se nedá vypnout, ale musí se to spravedlivě vyřešit. Písmo říká, aby každý, kdo to nemůže vydržet, pojmul svého jedinečného partnera a vzájemně si odevzdali svá těla a nic si neupírali, aby je nemohl Satan uvádět do pokušení. Toto je dnes v praxi již téměř nemožné díky působení Mluvícího Obrazu.

Je úplně normální, že mladá dívka nemůže ani spát touhou po svém milém a na nic jiného se nemůže soustředit. Ale jen zle smýšlející člověk přirovná sexuální touhu ke zničující touze aplikovat si drogu!

Obludné nauky přirovnávající démonické závislosti k přirozené sexualitě

Církevní Organizace se úspěšně pokouší šířit učení, že závislost na sexu je prakticky stejná, jako jiné, uměle (či démonicky) vyvolané závislosti. Satan k tomu přihrává učení (domělé poznání), že onu závislost vyvolává množství dostupné pornografie, které na nás útočí ze všech médií.

Jedním z nejvíce záměrně chybně interpretovaných veršů z Bible, používaným velmi často na obhajobu těchto falešných nauk Církevních Organizací, je Matoušovo Evangelium 5:27-28, kde Ježíš říká:

“Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu tak, že po ní zatouží, již s ní zcizoložil ve svém srdci.“

Církevní Organizace tento verš záměrně vykládají tak, že je hříchem, když se mladík jen podívá na poodhalenou, svobodnou dívku, kterou by si přál mít za manželku. Podíváme-li se však na správné definice těchto pojmů dle Bible (prostřednictvím vhodné konkordance 🙂), zjistíme, že tato manipulativní interpretace neobstojí.

Řečtina nemá samostatná slova pro „ženu“ a „manželku“, jako to máme my v češtině. Řecké slovo γυνή (guné) může označovat ženu jakéhokoliv věku, jak mladou pannu, tak již vdanou manželku. O jakou ženu se jedná, jestli vdanou či svobodnou, se tedy musí určit podle kontextu. Pokud správně chápeme cizoložství jako jev, kdy člověk opouští svou rodinu a věnuje se sexu s další osobou, se kterou případně zplodí jinou rodinu (Jinak řečeno, člověk už má manželku a děti, ale JDE ZA JINOU.), pak se zde zcela zjevně hovoří o vdaných manželkách, nikoliv svobodných dívkách.

Správný překlad výše uvedeného verše by tedy v našem jazyce zněl asi takto:

„Každý, kdo hledí na manželku jiného tak, že po ní zatouží, již s ní zcizoložil ve svém srdci.“

Výše uvedené verše hovoří o stavu, kdy již ženatý člověk zatouží po manželce jiného, aby s ní spáchal cizoložství, NE o tom, že je mladík svobodný a touží po svobodné dívce, kterou by chtěl za manželku!! Přirozená náklonnost ke druhému pohlaví JE přirozená a daná od Boha. Musí však být provedena v (alespoň částečné) Spravedlnosti, tedy v Manželství, jak nás to učí Bible. Tedy tím, že jeden muž patří jedné ženě a žádný z nich tedy neprovádí cizoložství.

Satan však zkomplikoval toto přirozené řešení

Satan a jeho Mocnosti dobře věděli, že ženy vždy přilnou k nejvyšší maskulinní autoritě aktualní společenské MOCI a snaží se svou sexuální strategii zcela přizpůsobit požadavkům této autority. Proto Mluvící Obraz Šelmy nejprve nechal dekády vychovávat ženy do Druhé Morálky, a postavil se tak pro ženy do role vrcholné maskulinní moci.

Když však Mluvící Obraz dostal ústa, svůj předstíraný KLADNÝ vztah k ženám změnil na pravý opak, Třetí Morálku. Třetí Morálka je charakteristická fanatickou oddaností žen vůči Mluvícímu Obrazu, kterého považují za pasáka, který je zapudil. Ženy se tedy budou snažit za každou cenu znovu zalíbit Mluvícímu Obrazu. Nyní bude Mluvící Obraz pudit bezdětné ženy k nenávisti vůči těhotným a kojícím ženám, vůči mužům i vůči dětem.

Lživá a nebezpečná pomoc EFT: “zbavíme tě tvých přirozených potřeb”

A hle, zde nabízí démoni a Mocnosti také svou pomocnou ruku, (samozřejmě). Stejně jako všem ostatním lidem jsou v současné době nabízeny nejrůznější “energetické terapie” a EFT (Emotional Freedom Techniques), také křesťanům je nabízena pomoc od domělé “nebezpečné závislosti na sexu” pomocí démonického posednutí.

Od emocí vám pomůže Satan skrze své Mocnosti. Stačí když se mu za to odevzdáte…

Pozor, klasickému zasvěcování démonům někdo třeba může říkat i “předávání Ducha Svatého”. Musíme rozlišovat o jakého Ducha jde!

Nebezpečné lidské způsoby řešení takzvané “závislosti na sexu”, které vždy nahrávají démonům a Mocnostem ke zlému dílu.

  • Opakování nějakých manter či hypnotických vět, vedoucích k vyprázdnění mysli.
  • Vytvoření domělé nenávisti k přitažlivým osobám druhého pohlaví.
  • Vyhledávání předávání nějakých Duchovních pomocí a energií, které tuto potřebu zlikvidují.