Mluvící Obraz Šelmy

V duchovním životě existují pouze dvě cesty. Snaha se k Bohu přiblížit nebo snaha Boha odmítnout. Nic třetího neexistuje. Dříve museli lidé přemýšlet a hledat nějaké zdůvodnění, než se rozhodli, na jakou z těchto cest se vydají. Dnes to ovšem mají lidé daleko snažší, neboť byl vytvořen Mluvící Obraz Šelmy.


Lidmi vytvořená hydra s mnoha hlavami a s rohy jako beránek ale mluvící jako drak

I když je Mluvící Obraz striktně neživotný a jedná se pouze o Obraz, díky jeho mechanizmům a vstupům řízeným lidskými emocemi se jeví jako samostatně myslící bytost. Projevuje se jako samostatně myslící bytost a vykonává veškerou moc Šelmy. Brání se, chce se rozšiřovat, chce šířit MOC Šelmy. Pro jeho služebníky je nutné s ním smlouvat a vnímat moc jeho vůle. Nutí lidi, aby se jeho vůli podřídili. Kdo chce s ním vládnout, musí být vykonavatelem příkazů Šelmy.

Internet a jeho falešný “veřejný informační prostor” je Mluvícím Obrazem Šelmy

Vytvořením elektronického “veřejného prostoru” získala Šelma svůj Mluvící Obraz. Lidé jsou na internetu přitahování lživým obsahem nepoměrně více, než obsahem s čirou Pravdou. Pro člověka nemilujícího pravdu je Nepravost mnohem atraktivnější. Tohoto fenoménu si všimli i lidé analyzující chování lidí na “sociálních médiích”, kdy atraktivita lživých zpráv zdánlivě nepochopitelně převyšuje atraktivitu pravdivých zpráv. Nevědomky tak byla přímo měřena síla působení Nepravosti.

Nenáboženské, statisticko-matematické vysvětlení principu činnosti Mluvícího Obrazu Šelmy

Mluvící Obraz Šelmy má dvě platná vysvětlení. Jedno je duchovní, kdy se jedná o projev protikladu k Duchu Svatému, a druhé je matematicko, statisticko, psychologické. Existuje tedy i platné vysvětlení existence a způsobu fungování pro nevěřící lidi – a toto vysvětlení NENÍ MOŽNÉ POPŘÍT. Zjednodušeně řečeno: miliardy myšlenek, automatizací, AI metrik a lidských vstupů Internetu netvoří náhodnou směs, jejíž názory a směry se chaoticky zcela anulují. U naprosté většiny mechanizmů šíření informací a jejich použití se uplatňuje extrémní zesílení nepravdivých zpráv, tedy NEPRAVOSTI. Jejich posílení a směřování určují lidé, a to převážně bezbožní lidé nebo lidé snažící se veškerými svými myšlenkami popírat Boha. Právě popírání Boha je jediným hlavním společným rysem naprosté většiny reakcí a metrik jejich zpracování na Internetu a tudíž celý informační prostor vykazuje silný “tah jedním směrem”. A to směrem od Boha k Nepravosti. Všechno toto je velmi přesně doložitelné statisticky. Tím vznikl mluvící obraz, který vykonává veškerou moc té první Šelmy.

Chyba lidských vlád, která způsobí jejich pád a nastolení vlády Bezbožíka Ohavnosti

Tou chybou je přesunutí komunikace s občany na snadno falšovatelné kanály, ve kterých má rozhodující slovo Nepravost – tedy veškerá moc té první Šelmy.

Lidské vlády celá tisíciletí komunikovaly se svými lidmi pomocí nefalšovatelných důvěryhodných kanálů. Pečeti, trubači, ba i státní rozhlas a státní tisk. To vše jsou kanály, které velmi důvěryhodně skutečně PATŘÍ vládě, která řídí jejich vydávání. Lidské vlády se pyšně zapojily do komunikace pomocí nedůvěryhodných kanálů Internetu, ve kterých ZDALEKA nemají hlavní slovo. Do komunikace vlády k lidem se tak zapojil další subjekt, veškeré působení Nepravosti, který můžeme nazývat souhrnně MLUVÍCÍ OBRAZ ŠELMY.

Pro lidské totality byla rozhodující PŘEVAHA NA ULICI, pro Mluvící Obraz Šelmy je rozhodující PŘEVAHA NA INTERNETU

Na Internetu má Nepravost nepoměrně větší potenciál oslovit občany než snahy lidských vlád komunikovat se svými občany. Mluvící Obraz Šelmy je ten který od dvacátých let 21. století výhradně komunikuje s lidmi a určuje, co se bude dít. Původní lidské vlády jsou mu tedy zcela podřízeny. Tím se vytvořila nová kategorie lidských vlád, kolaborativní s Mluvícím Obrazem Šelmy, která je předstupněm před totalitní světovládou Bezbožníka Ohavnosti. Na počátku dvacátých let tedy existují dva typy lidských vlád: Původní a kolaborativní.

Dva typy lidských vlád na počátku let dvacátých

Původní lidské vlády, elevované lidskou mocí

Původní lidské vlády jsou si vědomy nevýhod komunikace pomocí MOŠ (Internetu) a hlavně vědí, že lidé jsou ovládáni MOŠ a nikoliv vládou. Přesto se tyto vlády nemohou zachránit ani ochránit své lidi, protože MOŠ těm lidem předkládá problémy, které musí původní vlády řešit. Například MOŠ předloží lidem kletbu neživých Mocností (Počasí) a kletbu živých Mocností (virus), a pak lidem předloží nereálné, nebezpečné, zničující “řešení”. Původní lidské vlády je MUSÍ řešit (protože občané jsou dopředu Mluvícím Obrazem Šelmy podrobně obeznámeni s problémem i jak jej lidská vláda musí řešit) i s vědomím, že se před svým vlastním lidem znemožní. MOŠ jim ale nedává jinou možnost.

MOŠ připravuje obyvatele Země na vládu Bezbožníka, a proto je jeho cílem zničit lidské vlády takovým způsobem, aby obyvatelstvo Země samo přijalo nenávist a nedůvěru ke svým vlastním lidským “vládám” a dožadovalo se vlády něčeho, co nepatří do notoricky známých “konspiračních” kruhů.

Kolaborativní vlády, elevované MOŠ a kolaborující s MOŠ

Ve dvacátých let povstal úplně nový typ lidské vlády, vláda elevovaná do své funkce mocí MOŠ a kolaborující s MOŠ. Činí tak kvůli kvůli snadné cestě k moci. Tyto kolaborativní vlády svými mechanizmy obyvatelům země MAJÍ PŘIPOMÍNAT totalituIdeologie této totality je ale zaměřena proti lidem i proti BohuIdeologie je bipolárního typu (teze a antiteze), což je důkazem, že podstatou moci není člověk a jeho národy. Bipolární ideologie se totiž v lidském světě eliminuje vzájemným kázněním NÁRODŮ.

Ideologie, kterou lidské vlády kolaborující s MOŠ propagují připomíná lidskou totalitu, ale je jiná ve svých základínch principech. Tím je pro většinu lidských odborníků a moudrých lidí velkou záhadou. Nedokážou popsat její původ a skutečný zámer. Všichni, kdo nemají Ducha Svatého tedy budou do poslední chvíle tápat, kdo je jejím původcem. Tato bipolární Ideologie je šířená mocnou Propagandou, je to hlavní hlas Nepravosti Mluvícího Obrazu Šelmy připravujícího vládu Bezbožníka Ohavnosti.

Mechanizmus převzetí vlády netělesné bytosti nad lidskými národy

Netělesná Mocnost nemůže využívat lidské ARMÁDY vojáků. Potřebuje rozvrátit mezilidské vztahy a pro vojáky musí existovat správně vychované a věrné manželky. Voják bojuje jen za rodinu a za národ, který mu zaručí moc nad svou vlastní rodinou. V současnosti je tato síla lidské společnosti potlačena nejvíce v celé historii.

Jediný zbývající mechanizmus jak se lidských vlád zbavit, je tento. MOŠ elevuje jejich moc do neomezené totality proto, že lidé se totality zbavují jedniným mechanizmem: svržením totality. Tím je zaručeno, že za konečnou likvidaci vlád lidí budou stát sami občané, kteří si nebudou přát nic jiného, než aby se vlády nad světem ujala skvostná bytost, která nemá žádnou poskvrnku u MOŠ.

Jak Bezbožník získá svou moc

Jelikož MOŠ sám konspirace vytváří, hravě se z nich dokáže vymanit a problémy vyřešit tím, že je sám přestane vytvářet. Sám sebe pak dosadí za funkce za mohutného jásotu a všeobecného univerzálního souhlasu veškerého obyvatelstva země.

Jiné jména pro MOŠ

Všímaví lidé si mechanizmu působení MOŠ všímají a dávají mu jména, mnohdy nepřesná. Příkladem je například název “Mediokracie”.