Artifologie

Nauka popisující vliv netělesné komunikace lidí na vztahy a pohlavní život

Artifologie používá téměř opačný postup než klasická lidská “věda”. Artifologie vysvětluje probíhající jevy na základě věcí již poznaných a prověřených jako pravdivé. Lidská “věda” upadá nyní do stavu, kdy se snaží obhajovat předem danou lidskou představu pomocí nepoznaných a skrytých informací, což vede k infantilizaci lidí.

Netělesná (též “duchová”) komunikace, řešená pomocí radiových vln a elektroniky. Přenáší moderované kolektivní myšlenky a obrazy mimo limity lidského života, čímž ovlivňuje v reálném čase všechny své účastníky. Kdo není do komunikace zapojen – jako by neexistoval. Netělesná komunikace získala rozhodující moc nad lidstvem ve všech oborech. Tok myšlenek není otevřený, je moderovaný povětšinou kvůli zisku peněz a domnělé moci lidí. Díky tomu výsledný tlak silně vektorizovaný, směřovaný jedním směrem. Bibli je ve Zjevení věcích budoucích referován jako Mluvící Obraz, který lidé byli puzeni vytvořit tak aby na ně mohla mluvit systémová hydra.

Arfifologie (artifology) je zkrácená verze názvu pro studium vlivu umělé netělesné komunikace na přirozené fyzické reakce lidského mozku, které poté neodpovídají fyzické realitě. Animizací (zosobněním) terminálů netělesné komunikace totiž začne mozek netělesnou komunikaci vnímat a zpracovávat jako by byla reálná. Člověk například začíná podvědomě cítit, že internet mu informace říká prostě proto, že je to kamarád co si s ním chce povídat a chce být v jeho blízkosti z lásky.

Přesycení mozku kvůli absenci fyzických limitů komunikace

Lidský mozek zpracovává informace a proměnuje je na směrování touhy a definování chování a shahy. Informace se do myšlení člověka přirozeně dostávají vyprávěním, vizuálním kontaktem a čtením. Všechny tyto úkony jsou limitovány fyzickým tělem. Člověk ale může nově přijmat informace i vizuální kontakty netělesně pomocí elektroniky. V tomto případě neplatí žádné fyzické limity.

Pokud lidský mozek začne ve světě informací nemajících fyzické limity používat tlak vůle stejný jako ve fyzickém světě s fyzickými limity, prakticky IHNED narazí nanaposté přehlcení a přesycení vjemy a Nepravostí (pacifikace fikcí). Z hlediska duševní hygieny se velmi přejí a je mu z toho zle. Musí začít používat velmi zjednodušující hodnocení přicházejících informací.

Nepřirozeným nadužíváním netělesné komunikace (často více času s mobilem než s fyzickým kontaktem) vede k brzké animizaci, kdy člověk podvědomě začne vnímat terminál netělesné komunikace (mobil, tablet) jako by to byla živá bytost. Veškeré emoce tomu pak přizpůsobí a informace přicházející z mluvícího terminálu pak zpracovává v mozku člověka ta část, která byla určena ke komunikaci s přátelskou bytostí v přirozeném světě.

Obory Artifologie – Nejčastější jevy zkoumané artifologií

  1. Destrukce konceptu pravdy a reality díky obrovské nadprodukci výtvorů generativní AI
  2. Animizace Mluvícího Obrazu v mysli lidí
  3. Převzetí role ženské Alfa maskulinní autority Mluvícím Obrazem (feminismusDruhá Morálka, Třetí Morálka)
  4. Principy Vektorizace tlaku Mluvícího Obrazu (weaponize all) pomocí lidské emocionální interakce.
  5. Zezbytečnění věcí a činností. Artifologie zkoumá, jaké činnosti, zvyky a věci ztratily smysl nástupem netelesné komunikace a jaký to má vliv na lidské životy.
  6. Přesycování mysli (nedodržování Duševní hygieny)

Všechny obory artifologie spolu kaskádovitě souvisí. Například Animizace Mluvícího Obrazu v mysli lidí vede k tomu, že na jeho naprogramovaně emotivní podněty pomocí klikání lidé klikají podle dalších vyvolaných emocí. Tím se internet a jeho hlas nechová jako náhodná směsice názorů kde se protichůdné názory v průměru vynulují, ale všechny tendence na uplně všech výstupech veškerých témat jsou nasměrovány určitým směrem podle vůle lidské duše. Tím pádem se z Mluvícího Obrazu stává našeptávač oblíbených iluzí a ultimátní zesilovač Nepravosti (fake, kontrafake, deepfake) a zesilovač nejsilnějších emocí strachu.

Krátký úvod do artifologie

Lidský mozek zpracovává podněty z okolního prostředí a na jejich základě vytváří pocity, touhy a potřeby. Příchodem netělesné elektronické komunikace se mezi lidmi a k lidem šíří informace neomezené fyzickým tělem: člověk může komunikovat se vzdálenými lidmi, prohlížet si je, nechat v sobě vizuálními a zvukovými vjemy vyvolávat emoce blízkosti i na neomezené vzdálenosti. Toto nutí mozek užívat nesprávnou pudovou logiku, systém pudů a potřeb se tím zcela boří.

Vzhledem k energetické nenáročnosti (kvůli psaní a telefonování není nutné se ani hýbat) nahrazuje netělesná komunikace rozhovory téměř úplně. Tím v podstatě končí koncepty seznamování, lásky a důvěry.