Technoinfantilizace

Infantilizace občanů bezzákonných vlád daná nemožností chápat používané technologie

Technologická infantilizace je jev v lidské společnosti, kdy technologie které člověk musí používat v běžném životě v sobě kumulují vědomosti a poznání tolika lidí, že je nemožné, aby člověk chápal nebo dokonce replikoval jejich funkčnost. Člověk si tedy musí veškeré produkty kupovat, nemůže být schopen si je sám vyrobit. Lidská pýcha vedla k naprosté ignoraci faktu, že lidé budou infantilizováni technologiemi, které se za svůj život nemohou nikdy naučit.

Jinými slovy, aby člověk dokázal pochopit funkčnost technologií, které nutně musí používat každý den, potřeboval by je studovat většinu svého života a překonal by hranici toho, co je jednotlivý člověk schopen pochopit. Obzvlášť mladí lidé tak přicházejí do světa, kdy i školství již muselo vzdát ambici naučit děti principy fungování elektroniky.

Technologická infantilizace (technoinfantilizace) tak otvírá možnosti úplně novému systému moci, který zcela replikuje prvotní teokratické systémy moci, biblickou terminologií První Šelma. Tento druhý systém (Druhá Šelma) využívá faktu, že lidé jsou (jako takzvaný payteriát) zcela odsouzeni používat pro ně nepochopitelné technologie a potřebují nového prostředníka. Lidé jsou tedy puzení k tomu, aby zhotovovali mluvící obraz tohoto systému moci, elektronického rádce, který sám bude pocházet z abstraktního světa elektroniky. (Viz Bible: a byli nucení udělat obraz té šelmy tak, aby mohl mluvit)

Mluvící Obraz poté přebírá pochazitelskou roli a nahrazuje otcovskou a manželskou roli, ale též roli Boha Otce, čímž se stává Ohavnou Modlou Opuštění. Vytváří tedy Bezzákonnost, která umrtvuje lásku mezi lidmi i láskuBohu. Umožnuje též nastolení vlády Bezzákonného, kdy zákonný přístup nahrazuje princip nárokování a braní.

Tento komplexní sociologický jev pak vládě Bezzákonného umožňuje nejednat pro blaho lidí vydáváním zákonů omezujících s otcovským přístupem lidskou svévolnost, protože lidskou součinnost na výkonu moci nepotřebuje. Vláda Bezzákonného je tedy typická vytvářením veškeré moci předchozích teických systémů vlády. Vytváří kolektivní viny lidí za život a vynucuje si neomezenou mocí poslušnost pod hrozbou naprostého vyřazení ze společnosti.

Tyto kolektivní viny poté zesilují jev technologické infantilizace tím, že za řešení kolektivních vin z předchozího údajného hýření a přílišného používání energeticky náročných technologií nahrazuje stále složitějšími technologiemi s mizivou účinností. Jako řešení problémů s technologiemi a jimi produkovaného pohodlí vnucuje tato Druhá Šelma další, složitější technologie. Tento jev se nazývá technoinfantilizační spirála, zkráceně infantilizační spirála.

Škodit svým poddaným je u Bezzákonné vlády způsob provozování moci

Bezzákonné vlády chtějí, aby poddaní nedokázali zaplatit a provozovat elektromobily, a aby si pomoci fotovoltaiky nebyli schopni vyrobit potřebnou energii a museli si tak ještě znovu koupit tu původní technologii. Také chtějí, aby občané souhlasili s názorem nepřátelské země prosazující koncept rodiny, aby za to mohli být potrestáni. Bezzákonné vlády nutí občany k vyřešení energetické spotřeby technologií použít pro běžného člověka ještě nepochopitelnější technologie.

Bezzákonná vláda se o své občany nezajímá, jen je tlačí do naprosto fatální závislosti na ní, protože ví, že bez ní nebudou moci kupovat ani prodávat. Nebudou si bez ní moci zařídit vůbec nic, protože jsou dnes zcela infantilizovaní mocí Druhé Šelmy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *