Maitreya, Metteyya, prichod.cz

 Taj

Maitreya, Metteyya – klam interpretující příchod Bezzákonného jako pozitivum

Klam poslední instance, vytvářející argumenty představující muže Bezzákonného jako zachránce, pro neinformované dokonce jako Krista.

Nauky bezzákonnosti v moci mohutného díla klamu připravují už roky interpretaci popisující nástup bezzákonnosti jako pozitivní vývoj. Tyto nauky uspějí, neboť bezbožní lidé v nich uvidí správnou věc a dokonce i sám Bezzákonný bude přijat. Nauky o Martreyiovi spolu s podobnými naukami rovnou připravujou lidi na jednu konkrétní vládnoucí osobu vládce, jehož vláda bude zcela popírat Boží Zákon, především bude cílena proti otcovství, mužské otcovské a manželské lásce, která je obrazem Boží lásky k lidem a Kristovo lásky k Církvi.

 Tajemství bezzákonnosti (Bible, Tesalonickým 2)

A teď ohledně příchodu našeho Pána Ježíše Krista a našeho shromáždění k němu. Bratři, prosíme vás, nenechte se tak snadno vyvádět z míry a lekat, ať už proroctvím, kázáním nebo dopisem (údajně od nás), že prý Pánův den už přišel. Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha!

Nevzpomínáte si, jak jsem vám to říkal, když jsem byl ještě u vás? 6Víte, co mu dosud brání – smí se totiž objevit až v daný čas. Tajemství této bezzákonnosti už ale působí; čeká jen na to, až zmizí ta překážka. Až se pak objeví ten bezzákonný, Pán Ježíš ho zahubí dechem svých úst, zničí ho jasem svého příchodu. Za příchodem toho bezzákonného bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, divy a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti.

Kdyby tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo ‚Pohleďte, tam je!‘ nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat divy a zázraky, aby sváděli (kdyby to bylo možné) dokonce i vyvolené. Dávejte tedy pozor. Všechno jsem vám řekl předem.“