Maitreya, Metteyya, prichod.cz

Název Maitreya bylo oblíbené Satanovo jméno pro muže Bezzákonnosti v klamných náboženstvích. Jak ale víme z Písma, ten Bezzákonný se nebude věnovat Bohu svých otců ani žádným jiným bohům, nýbrž nade vše vyvýší sám sebe. Postaví se za vše, čemu se kdy říkalo Bůh a co se uctívalo. V jeho vládě nebudou figurovat žádné náboženské pojmy, vše bude dokonale vědecké a „sekulární“, přesně podle Druhé Vědy.

„Střízliví buďte, bděte; nebo protivník váš ďábel jako lev řvoucí obchází, hledaje, koho by sežral. Jemužto odpírejte, silní jsouce u víře, vědouce, že tatáž utrpení bratrstvo vaše, kteréž na světě jest, obkličují“ (1. Petr 5:8–9).

Prakticky je tak připravena hlava vlády Bezzákonného, v níž zvítězí humanita nad Pravdou. Přesně podle Satanova plánu. Pod jménem Maitreya již ho nyní uctívá a jeho příchod připravuje mnoho lidí. Tito napomáhači satana se velmi snaží pomoci, aby připomínal například Krista, neboť v jeho podobě osloví lidi a oklame je nejlépe.

Satan použije své znalosti lidské fyziognomie, touhy a potřeb k tomu, aby ovládl myšlení společnosti sofistikovaným klamem pomocí Mluvícího Obrazu.  Nenápadně tak lidi poníží do úrovně zvířat, což on dělá s radostí. (Tak totiž on lidi nazývá před Bohem. Říká o lidech, že jsou “nejzkaženější ze všech zvířat”. Myslí tím však, že jsou zkažení Duchem, kterého do nich vložil Bůh)

Jeho pravidla řízení života (satanistické devatero), podtrhuje animální způsob jednání řízený mocnostmi bez lidské důstojnosti a přítomnosti Ducha Svatého. Ten prosadí Bezzákonný jako společenskou normu, která bude nazývána humanita.

Povšimněme si faktu, že jednotlivá učení o příchodu Maytreie se zásadně nenapadají a v různých podobách spolu bezproblémově koexistují. To je samozřejmě neklamné znamení lživých učení, která mají za úkol prostřednictvím Mluvícího Obrazu šířit zmatení. Každá lež se totiž hodí a Mluvící Obraz o každé své lži dobře ví.

* O vysvětlení duchovnosti coby stavu tělesných rozkoší se snaží podrobně například u channelingového tlumočníka Neala Wasche.

Bible říká: Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, divy a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti.

Proč se zde lež nazývá “hanebností”? Je to snadné. Protože ti, kdo ji vypustili, přeci ví, že je to NEPRAVDA. Hanba jim, že pro slizké odměny od Satana vypouští nepravdivé informace a vydávají je za pravdu jen proto, aby oklamali. Jméno pro lež je HANEBNOST

Dobrý příklad hanebnosti je, že Kristus je pojmenování pro duchovně vysoce postavenou bytost, ale její pravé jméno je Martreya. Toto je dokonalá hanebnost, neboť se za jménem Ježíše se skrývá Satan.

 Tajemství bezbožnosti (Bible, Tesalonickým 2)

A teď ohledně příchodu našeho Pána Ježíše Krista a našeho shromáždění k němu. Bratři, prosíme vás, nenechte se tak snadno vyvádět z míry a lekat, ať už proroctvím, kázáním nebo dopisem (údajně od nás), že prý Pánův den už přišel. Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha!

Nevzpomínáte si, jak jsem vám to říkal, když jsem byl ještě u vás? 6Víte, co mu dosud brání – smí se totiž objevit až v daný čas. Tajemství této bezbožnosti už ale působí; čeká jen na to, až zmizí ta překážka. Až se pak objeví ten bezbožník, Pán Ježíš ho zahubí dechem svých úst, zničí ho jasem svého příchodu. Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, divy a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti.

Kdyby tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo ‚Pohleďte, tam je!‘ nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat divy a zázraky, aby sváděli (kdyby to bylo možné) dokonce i vyvolené. Dávejte tedy pozor. Všechno jsem vám řekl předem.“