Blud záměny nebe s novou Zemí

Blud záměny „nebe“ s novou Zemí

Když dnes položíme průměrnému věřícímu dotaz na téma věčný život, většinou vůbec nebude hovořit o nové Zemi a nových nebesích ani o vzkříšení těla, jak je popsáno v Bibli. Místo toho se většinou dočkáme odpovědi, že po fyzické smrti odchází lidská duše na místo, kterému se nejčastěji říká „nebe“, ve kterém bude na věčnost přebývat.

Pro většinu nominálních křesťanů však bude obrovským překvapením, že BIBLE VŮBEC NIC TAKOVÉVHO NEUČÍ. NEUČÍ, ŽE ‚NEBE‘ JE FINÁLNÍ DESTINACÍ PRO BOŽÍ VĚRNÉ. Neučí, že odejít z této planety a jít do beztělesné ‚duchovní dimenze‘ je ona velká naděje a cíl křesťanské víry.

Nebe, nebo Země?

Bible samozřejmě existenci Boží sféry, Nebe, i života v něm nikterak nepopírá. Nejedná se však o konečné místo přebývání, ale pouze dočasný stav. Lidé ve Třetím Nebi čekají v oddělených kompartmentech na Boží soud a na vzkříšení těla. Při vzkříšení (které nastane při druhém příchodu Ježíše Krista) se poté lidský duch vrací do našeho fyzického prostoru a spojuje se se vzkříšeným, nesmrtelným tělem, v němž bude na věčnost obývat nové Stvoření, nová nebesa a novou Zemi, která Bůh učiní:

„Blaze pokorným, neboť oni dostanou Zemi do dědictví; hle, já stvořím nová nebesa a novou Zemi… to je jen zlomek biblických veršů, které jednoznačně identifikují (novou) ZEMI jako konečným místem pro Boží věrné.“

A uchýlí se k bájím

Pulty knihoven církevních organizací jsou plné knih obsahujících fiktivní příběhy a vymyšlená „svědectví“ o údajných pobytech a zážitcích v nebi. Pastoři a kazatelé se místo zdravého učení zabývají nebetyčnými smyšlenkami a BÁJEMI, které rozšiřuje neomezená moc Mluvícího Obrazu Šelmy. Tento jev je tak rozšířen, že naprosto odpovídá biblickému proroctví, že v posledních dnech lidé nesnesou zdravé učení, ale uchýlí se k bájím.

Záměnou dočasného stavu (nebe) s konečným (nová nebesa a Země) církevní organizace ve své rétorice a vyučování odsouvají biblické vzkříšení kamsi do pozadí a místo toho hlásají prapodivnou rétoriku o věčném posmrtném životě v „nebi“. Tato záměna je obrovské rouhání a plivnutí Bohu do tváře, neboť je to redukce biblického poselství a Božího plánu (který zahrnuje hlavně Člověka, ale i celé Stvoření) na úroveň pohanských náboženství, v nichž také figuruje nějaké posmrtné místo, kde mají lidské duše navěky přebývat (Elysium, Rákosová pole aj.).

Tato záměna vede také k vyvozování chybných závěrů a chybného popisu skutečností při mimotělních zážitcích, tzv. OOBE. Pokud navíc budeme tyto zážitky sledovat po ovoci (tedy podle toho, jak se to projevuje a k čemu to směřuje), tak zjistíme, že naprostá většina lidí, kteří zažili zážitky blízké smrti (NDE), se na jejich základě neobrátili k Bohu, ale nalezli zalíbení v démonských naukách.

Vliv gnosticismu na dnešní církve je OBROVSKÝ

Lidské tělo v podání těchto nauk není stvořeno k Božímu obrazu a součástí integrity lidské bytosti, ale je bráno jako jakási slupka, kterou „pravé já“ člověka pouze dočasně nosí, aby ho posléze mohlo shodit jako již nepotřebné a vystoupat do éteru. Tato představa vychází z gnosticismu, jehož hlavní premisou je teze, že všechny hmotné fyzické věci jsou inherentní zlo, které nemůže existovat v žádném svatém provedení, a tudíž jediná možnost, jak vyváznout ze hříchu, je shodit tělo a stát se čistě nehmotnou, éterickou bytostí. To je v naprostém rozporu s Biblí, v níž je uvedeno, že Bůh učinil veškeré své Stvoření jako DOBRÉ a že zdrojem veškerého zlého smýšlení není TĚLO, ale zrádné lidské SRDCE.

Kompromisní interpretace

Některé sbory se snaží prosadit kompromis gnosticismu s Biblí například tak, že sice mluví o vzkříšení, ale zároveň tvrdí, že vzkříšené tělo není skutečné tělo z masa a kostí, ale cosi éterického a abstraktního. Nebo že nová nebesa a nová Země nejsou NEBESA a ZEMĚ, ale jen nějaké metaforické označení pro Nebe. Všechny tyto kompromisní interpretace jsou jen snahou církevních organizací obejít biblickou zprávu o vzkříšení a rozmělnit ji do nesmyslných gnostických herezí (aby se gnostik nažral a Bible zůstala celá…). Sama myšlenka, že tělo může být nějaká nehmotná abstrakce je stejná, jako myšlenka že může existovat kulatý čtverec nebo hranatý kruh. Je to logický nesmysl a přisuzování vlastností pojmům, které z principu musí mít vlastnost úplně jinou.

Bible o nových nebesích a nové Zemi

Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány, nevstoupí na mysl.
Veselte se, jásejte stále a stále nad tím, co stvořím. Hle, já stvořím Jeruzalém k jásotu a jeho lid k veselí.
I já budu nad Jeruzalémem jásat a veselit se ze svého lidu. Nikdy víc už nebude v něm slyšet pláč ani křik.
Nikdy už tam nebude dítě, které zemře v několika dnech, ani stařec, který by se nedožil plnosti věku. Neboť mladíkovi bude sto let, ale hříšník, byť stoletý, zemře a bude zlořečen.
Vystavějí domy a usadí se v nich, vysázejí vinice a budou jíst jejich plody.
Nebudou stavět, aby se tam usadil jiný, nebudou sázet, aby z toho jedl jiný. Dny mého lidu budou jako dny Stromu života. Co svýma rukama vytvoří, to moji vyvolení sami spotřebují.
Nebudou se namáhat nadarmo a nebudou rodit pro náhlý zánik, neboť jsou potomstvem těch, kdo byli Hospodinem požehnáni, oni i jejich potomci.
Dříve než zavolají, já odpovím; budou ještě mluvit a já je už vyslyším.
Vlk a beránek se budou pást spolu a lev jako dobytče bude žrát slámu, hadu však bude potravou prach. Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře,“ praví Hospodin
.