Kladivo na Milénium

Kladivo na Milénium

ČÁST PRVNÍ

Mezi velice rozšířené nauky patří učení, že Ježíš teprve přijde kralovat v jakési budoucí tisícileté říši. Že Ježíš Kristus přijde vytvořit jakousi novou republiku, ve kterém by měla být Ježíšopolicie a Ježíšoúřady, a všichni by najednou byli zmanipulováni k tomu, aby byli hodní a poslušní. Z lidských myšlenek že by nějak bylo odstraněno zlé smýšlení a Ježíš že by je pak tisíc let vyučoval, jak být lepšími lidmi. Toto je v naprostém rozporu s Biblí.

Někdy se tato představa koriguje tak, že tisíc let na Zemi bude pauza a lidé budou s Kristem kdesi v nebíčku. Nebo, že na Zemi budou tisíc let jen spravedliví, kteří budou na něco vyčkávat.

Co o tisícileté říši říká Bible?

Pojem „tisíciletá říše, tisícileté království“ v Bibli neexistuje a v žádných textech se nikde nevyskytuje. Nenajdeme ho ani ve spisech žádného z ranných církevních otců či reformátorů. Učení o budoucím miléniu, které má být jakýmsi meziobdobím mezi nynějškem a novými Nebesy a novou planetou Zemí, začal masově prosazovat až v 19. století známý falešný učitel, anglo-irský evangelista John Darby (1800-1882). Proto je nauka o budoucím miléniu velmi často spjata s dispencionalismem a „vytržením“. Velmi populární je dnes tato nauka u mnoha známých pastorů a také u Svědků Jehovových.

Nauka o budoucím miléniu je založena především na následující pasáži, kterou pro kontext celou ocituji:

Tu jsem viděl, jak z nebe sestupuje anděl, který má v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ďábla a satana, na tisíc let jej spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl ji a zapečetil, aby již nemohl klamat národy, dokud se nedovrší těch tisíc let. Potom musí být ještě na krátký čas propuštěn.
Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, a nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a kralovali s Kristem po tisíc let. Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch tisíc let nedovrší. To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení! Nad těmi druhá smrt nemá moci, nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním kralovat po tisíc let. Zjevení 20:4-6Ve sborech se běžně káže, že toto takzvané tisícileté kralování bude obdobím velikého pokoje, míru a prosperity. Káže se, že to bude období, kdy bude všechno v pořádku a všechno hezké. Káže se, že ženy již nebudou rodit děti v bolestech, že zvířata již budou krotká a bez pudů, že planeta Země bude vydávat své plody sedminásobně a že všichni lidé budou během tohoto období velmi šťastní. Je to však jen lživá iluze.Povšimněme si, že ve výše uvedené pasáži se nenachází žádná zaslíbení, že takzvané tisícileté království bude obdobím klidu a míru zde na Zemi. Dokonce se tam ani nenachází slova ‚království‘ ani ‚říše‘. Jediné, co je zde napsáno je, že ti kdo ožili budou kralovat s Kristem po tisíc let, že to je to první vzkříšení a že Satan bude po tu dobu spoután. Nic jiného zde není napsáno.

Dočasné milénium, nebo věčné Boží království?

Faktem je, že ani Ježíš, ani apoštolové nikterak žádné tisícileté království nezvěstovali. Naopak sám Ježíš jasně hovořil o počátku Božího království na Zemi již v Jeho době:

Když se ho jednou farizeové zeptali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: „Boží království nepřichází zjevně. Nebude možné říci: ‚Je tu!‘ anebo: ‚Je tam.‘ Boží království už je přece mezi vámi!“

V tomto verši z Lukášova evangelia se nachází klíč k pochopení toho, jak to tedy je s Božím královstvím. Boží království NEpřichází zjevně a NENÍ možné říct, je to ten a ten národ, ta a ta říše. Boží království přichází jako v podobenství o hořčičném zrnku nebo podobenství o kvasu, tedy „postupně“.Ve dnech těch králů dá Bůh nebes povstat království, které nebude zničeno navěky, a to království nebude předáno jinému lidu. Rozdrtí a učiní konec všem těm královstvím, avšak samo zůstane navěky. A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je moc věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno.“Z Bible tedy jasně víme, že Boží království je JIŽ NYNÍ mezi námi. Samozřejmě, k dovršení Božího království dojde až při Kristově druhém příchodu, stejně jako jsme zatím byli vzkříšení pouze duchovně (obrácení, více v dalším příspěvku) a Vzkříšení s velkým V, Vzkříšení těla, teprve nastane až při Kristově příchodu.

Z Bible ale také víme, že toto Boží království je VĚČNÉ. Nikdy nezanikne, nikdy nebude zničeno a nebude nikdy přenecháno jinému lidu. Je tedy naprosto hloupým tvrzením, že bude trvat jen dočasně po tisíc let!

Tisíciletá říše v učeních svodu a učeních démonů

Mnohým se zdá, že toto nemůže být pravda. Že přece nemůže být pravda, že „tisícileté království“ je NYNÍ, protože tu pořád jsou války, nemoci, přírodní katastrofy atd. Že „milénium“ musí být období dokonalého klidu, míru a pokoje, kdy už nic z tohoto nebude existovat. Ale… kde se toto v Bibli píše? Jak jsem již napsal, já v uvedené pasáži ve Zjevení 20 nevidím ani slovo o tom, že by tzv. tisícileté království mělo být nějaké období klidu a prosperity na tomto světě.

Ve skutečnosti je to proto, že očekávají silnou světskou moc a vládu nad nevěřícími. To si snažili mnohé lidské organizace ve jménu Boha zajistit, mimo jiné i jeden nejmenovaný německý diktátor, ale s Božím Královstvím to nemá nic společného. Stejně jako mnozí Izraelci věřili, že Ježíš je světským králem a že sjednotí vojáky Izraele proti okupační moci Říma, je stejně naivní představa, že Boží království sjednotí lid k vojenské porážce nevěřícího světa. S takovou představou se například zabývá Islám, ale to už je druhá strana.Také není od věci zmínit, že tisíciletou říši ve svých učeních běžně zahrnují i nauky démonů. Příznivci Mistra Moudrosti, Vesmírní lidé, mimozemské channelingy a ostatní stejně popisují příchod svého pána. V posledních časech toto bude velmi šířeno zejména Emisaři Bezzákonné Ohavnosti: https://odkrytepravdy.cz/emisari/

Aby se této interpretaci dal nějaký význam, musí se k němu přidat nějaké dodatečné příběhy nebo interpretace, přičemž se velmi často musí zlikvidovat význam jiných textů Bible a násilně do nich vtlačit jiný význam, který by podporoval “budoucí tisíciletou říši”. Velmi známým příkladem je proroctví o nových Nebesích a nové planetě Zemi z Izajáše 65:17-25, který je často v církevních organizacích používán jako „mileniální proroctví“, přestože v něm hned na začátku Bůh říká: „Tvořím nová Nebesa a novou planetu Zemi…“ Jediný důvod, proč je tato pasáž používána jako proroctví o „budoucím miléniu“, je ten, že pastoři církevních organizací prostě potřebují. Proto si běžně vytrhávají tyto verše a proroctví z kontextu a berou tak Bibli nikoli jako celek, ale jako trhací kalendář, což je něco co já osobně nenávidím.

Mnozí očekávají silnou světskou moc a vládu nad nevěřícími. To si snažili mnohé lidské organizace ve jménu Boha zajistit, ale s Božím královstvím to nemá nic společného. Stejně jako mnozí Izraelci věřili (na základě špatně pochopených proroctví), že Ježíš je světským králem a že sjednotí vojáky Izraele proti okupační moci Říma, je stejně naivní představa, že Boží království sjednotí lid k vojenské porážce nevěřícího světa.

Tato představa nejen že je naprosto zcela nesmyslná, ale byla by i naprosto v rozporu s Božím plánem svobody volby pro každého člověka tak, aby si každý mohl vybrat mezi Bohem a Pravdou, nebo Satanem a jeho světem lží.

Bůh nás má rád. Stvořil pro nás obrovský Vesmír plný hvězd, planet a galaxií, dal nám Zemi jako náš domov a udělal vše proto, abychom mohli být s Ním a mohli s Ním mít vztah, ale nikoli z donucení nebo proto že bychom „museli“, ale z vlastní svobodné vůle a svobodného rozhodnutí. Vždyť proto musí existovat i Boží odpůrce Satan a jeho obrovská armáda Démonů, Mocností a Knížat, kteří mají na konci tohoto věku vykonat největší svod v dějinách.

V příštím příspěvku si řekneme něco víc o tomto tématu. Zodpovíme si otázky, jak je možné že je Satan nyní spoután a co je to tedy to první vzkříšení. Podíváme se také na několik veršů a starozákonních proroctví, která jsou v církevních organizacích často používána jako „důkazy budoucího milénia“ a zjistíme, co tyto texty v původním jazyce a v kontextu znamenají doopravdy.

Platí tedy, že:

  • Pojem „tisíciletá říše“ pochází od falešných učení démonů a démonská učení ho budou běžně používat.
  • Neexistuje žádné dočasné milénium. To, co existuje, je věčné Boží království na Zemi, které, jak je psáno, nikdy nezanikne, nikdy neskončí, nikdy nebude zničeno a nikdy nebude přenecháno jinému lidu.

Pokračování příště…Cílem tohoto příspěvku není vyvolat kontroverzi nebo odsuzovat lidi, kteří věří v budoucí milénium. Cílem tohoto příspěvku je pouze poskytnout pohled na tuto problematiku z jiné strany a poskytnout rozumné podněty k přemýšlení a rozsuzování. Sami hledejte v Bibli, ptejte se Boha a rozsuzujte podle Ducha Svatého, zdali je toto pravda či nikoli.