Rovnost

Rovnost, co je to rovnost, vysvětlení pojmu

Rovnost je ideologií kolektivní viny, určená k aktivizaci chudých lidí. Logicky chudí chtějí být rovni bohatým, ale rozhodně bohatí lidé nechtějí být nikdy rovni s chudými. Populistickým využitím prostého faktu, že chudých lidí je VŽDY více než bohatých, je možné chudé obyvatelstvo aktivizovat do kolektivní viny. Rovnost je utopie, kterou není možné žádným způsobem zrealizovat v praxi. Nauku rovnosti usvědčuje ze lži a klamu už pouhý fakt, že NIKDY není řečeno, do jaké míry by se měla ona nedefinovatelná „rovnost“ vlastně aplikovat.

V pohlavní rovnosti používá Satan bezbožnou nauku o ROVNOSTI k aktivizaci mechanismů, které vedou k rozvratu mezilidských vztahů.

Emancipace

Bůh stvořil Člověka k Jeho obrazu a podobě jako muže a ženu. Muž a žena nejsou jako levá a pravá strana zipu, ale spíše jako kladivo a hřebík. Jsou stvořeni s naprosto odlišným srdcem, touhami a potřebami, nemohou si prohodit svou funkci a mají ODLIŠNOU, nikoli REVERZNÍ úlohu. Všechny myšlenky na „emancipaci“ nebo „rovnost pohlaví“ jsou tedy čistě rouháním a snahou popřít Boha a Stvoření.

Myšlenka rovnosti je nejen rouhavá, ale generuje VŽDY pouze negativní pojmy – jednotvárnost, dystopii, destrukci. Celé Boží Stvoření je stvořeno tak, že si věci prostě NEJSOU rovny. Nejsou si rovny ani dva atomy ve Vesmíru, dvě hvězdy, planety, galaxie… A stejně jako si nejsou rovny ani Země například s Měsícem, tak si nejsou a nikdy nebudou rovni muž a žena.

Ale někdo snad řekne: „Jak vstanou mrtví? V jakém těle přijdou?“ Jaká pošetilost! To, co zaséváš, nebude oživeno, jestliže neumře. A co zaséváš, není to tělo, které vzejde, nýbrž holé zrno, ať už pšenice nebo nějaké jiné rostliny. Bůh však mu dává tělo, jak sám určil, každému semeni jeho zvláštní tělo. Není jedno tělo jako druhé, nýbrž jiné tělo mají lidé, jiné zvířata, jiné ptáci, jiné ryby. A jsou tělesa nebeská a tělesa pozemská, ale jiná je sláva nebeských a jiná pozemských. Jiná je záře slunce a jiná měsíce, a ještě jiná je záře hvězd, neboť hvězda od hvězdy se liší září. 1. list Korintským 15:35-41