Blud o tom, že spasení znamená „jít do nebe“

V dnešních církvích je až příliš „přenebíčkováno“. Představa, že Boží lidé budou po fyzické smrti / vzkříšení / vytržení žít věčně v nějakém nebi, ať už si toto místo představují jakkoliv, je natolik zakořeněná a rozšířená v myslích dnešního křesťanstva, že se s ní běžně operuje jako s nezpochybnitelným faktem. Člověk má pocit, že když se tak často hovoří o nebi, jak se dostat do nebe, jaké to bude v nebíčku atd… že to zkrátka musí být fakt, který z Bible přímo vyplývá. Ve skutečnosti je tomu ale jinak.

Nesprávně pochopené pojmy

Samotný pojem „nebe“ je dnes chápán dost odlišně od biblických dob.

Nebe, nebo Země?

Blaze pokorným, neboť oni dostanou Zemi do dědictví. Nikoli „blaze pokorným, neboť oni půjdou do nebe“

Níže uvádím jen drobný výčet veršů, které jasně identifikují jako konečné místo přebývání vyvolených novou Zemi, namísto „nebe“.

Jeho duše se uhostí v dobru, jeho potomstvo obdrží Zemi.
…neboť zlovolníci budou vymýceni, ale kdo naději skládá v JHVH, obdrží Zemi.
Ale pokorní obdrží Zemi a bude je blažit dokonalý pokoj.
Požehnaní, ti obdrží Zemi, zlořečení budou vymýceni.
Spravedliví obdrží Zemi a budou v ní bydlet navždy.
Blaze pokorným, neboť oni dostanou Zemi za dědictví.
Vyvoleným však bude patřit světlo a radost i pokoj a Země se stane jejich dědictvím. A vám svévolníkům bude určeno prokletí.
Pak je zalije veliká radost a štěstí; vstoupí do svatého příbytku, jehož libá vůně je prostoupí do morku kostí a oni se budou na Zemi těšit dlouhému životu, jakým žili tvoji otcové, a za jejich dnů je nepostihne žádný zármutek ani bolest ani utrpení ani jakákoli pohroma.
Jejich tváře budou zářit radostí, protože se objeví Vyvolený a Země se zaraduje, že na ní budou bydlet spravedliví a po ní chodit vyvolení.

V těchto verších je jako konečné místo přebývání pro spravedlivé lidi Boží jednoznačně identifikována (nová) Země, nikoli „nebe“.

Pozor na příchod Bezzákonného

Pozor také na příchod toho Bezzákonného, který zinscenuje porážku kolaborativních vlád a ustanoví na Zemi svou světovládu. Tato světovláda bude v očích nevěřících lidi, kteří budou myslet pouze na svoje přežití, vnímána jako „ráj na Zemi“ a je dost možné, že bude koncipovaná tak, aby PŘIPOMÍNALA naplnění biblických proroctvích o obnovené Zemi.