Alegorické výklady Bible

Alegorický výklad Bible je tendenční metoda INTERPRETACE Božího Slova, spočívající v hledání „skrytých“ významů v biblických textech a proroctvích. Zjednodušeně řečeno, člověk má pocit, že daná pasáž z Bible musí mít jakýsi skrytý, mystický význam, který nemá nic společného s tím, co je předmětem daného textu.

Malý příklad: Proroctví z knihy Jeremiáše 31. kapitoly o tom, že žena bude kroužit kolem muže. Zcela jasně je zde (i v kontextu samotné kapitoly a původního hebrejského jazyka) předmětem vztah muže a ženy v posledních časech. Přesto však mnozí pastůrkové a komentátoři tutu pasáž z Bible vykládají jako proroctví o narození Ježíše Krista a jeho prvním příchodu na Zemi. Že prý, tvrdí pastoři, to, že „žena bude kroužit kolem muže“, je ve skutečnosti jakási zvláštní alegorie na Kristovo narození z panny Marie. Osobně vůbec nechápu, jak k tomuto tvrzení mohli dojít.

Další příklad: Píseň všech písní. Kniha plná sexu a erotiky, ukazující koncept ideálního vztahu mezi mužem a ženou. Je tedy jasné, že předmětem této knihy je tématika vztahu muže a ženy. Pastůrkové v církevních organizacích však mají pocit, že se zde prostě MUSÍ nalézat nějaký „skrytý“ duchovní význam mimo samotný předmět knihy, a tak tvrdí, že celá Píseň je „alegorií na vztah Krista a církve“, nebo v případě adventistů, že prsa Šalamounovy milé jsou „alegorie na Mojžíšův Zákon a sobotu“.

Biblická proroctví jsou samozřejmě napsaná v obrazech a podobenstvích, a nelze je vykládat „doslovně“ (například proroctví o Mluvícím Obrazu Šelmy NEznamená, že bude doslova stát v Jeruzalémě nějaká obrovská socha, která bude mluvit). Nicméně jsou vždy napsaná tak, že předmět proroctví je zároveň i předmětem jeho naplnění. Jinými slovy, když se nějaké proroctví týká například toho, jaké bude chování dívek v posledních časech, je nutné toto proroctví brát tak, jak je myšleno, jako proroctví o tom, jak se v posledních časech budou chovat dívky a ženy, a NENÍ možné z něj dělat alegorii o událostech dávno minulých.

Alegorizační výklady jsou invazivní a nevyplývají ze samotné Bible. Snaží se do biblických textů násilně vtlačit něco, co s původním kontextem a předmětem textu prostě nemá nic společného. Výsledné výklady pak vypadají nanejvýš směšně a přímo podporují destruktivní a nebezpečné hereze. Alegorizační výklady Bible pochází od jedovatých gnostických herezí a řeckých filozofů, pro které byla myšlenka na doslovné vzkříšení těla, tak jak je popsaná v Bibli, naprosto nepřijatelná (připomeňme si, že základní premisou gnosticismu byla protibiblická teze, že cokoliv hmotného a tedy i lidské tělo je něco inherentně zlého, hnusného, odporného).

Například existuje celé učení zvané Preterismus, které tvrdí, že všechna proroctví Starého a Nového Zákona se už vyplnila, že tedy už vlastně žijeme na nové planetě Zemi a že Ježíš Kristus se už vrátil v roce 70, kdy Římané zničili druhý Jeruzalémský chrám. To, že Zjevení bylo napsáno kolem roku 80-90, tedy až v době PO zničení chrámu, těmto kazatelům samozřejmě vůbec nevadí.