(#2) Nevěstka

2. Konkordantní analýza

Vše o Nevěstkách

Cíl: Vše o nevěstkách. Užití pojmu v biblickém kontextu, symbolika nevěstek ve Zjevení, osud Nevěstky ve vztahu k první a druhé Šelmě.

Není-li uvedeno jinak, všechny citace z Bible jsou z Českého Ekumenického Překladu.

I. Nevěstka

Pojem „nevěstka“ je knižním pojmenováním prostitutky, tedy ženy, která mužům poskytuje pudové a sexuální služby za protihodnotu. Po biblicku řečeno, žena, která nabízí své tělo (maso) za peníze. Většinou se ale nestává, že by prostituky měly nějakou spojitost s duchovním světem.

II. Chrámové smilnice

V dobách biblických bylo ovšem povolání nevěstek velmi často spojeno s uctíváním mocností a démonů. Těmto nevěstkám se říkalo chrámové smilnice. Mužskou obdobou chrámových smilnic byl chrámový smilník tzv. sodomita. Jejich „povolání“ spočívalo v uctívání nejrůznějších démonských a nephilimských božstev v mohutných sexuálních zvrhlostech a orgiích, za což jim uctívané Mocnosti pochopitelně poskytovaly iluzorní odměnu v podobě „vzrušení“.

Ať žádná z dcer Izraele není chrámovou nevěstkou(H6948) ani žádný ze synů Izraele chrámovým smilníkem(H6945). Deuteronomium 23:18, Český Studijní Překlad

…Šli tedy a vstoupili do domu jedné ženy jménem Rachab, nevěstky(H2181), a tam přespali. Jozue 2:1

Povšimněme si použitých termínů. Zatímco o prostitutce Rachab je psáno, že byla pouze „obyčejnou“ nevěstkou (zānâ, H2181; „nevěstka, smilnice“), zákon z Deuteronomia se týkal chrámového smilnění, tedy formy uctívání padlých andělů (qᵊḏēšâ, H6948, „nevěstka, ženská chrámová smilnice“).

III. Pohled Bible na prostituci – shrnutí

Zde je tedy základní shrnutí toho, jak se Bible dívá na prostituci:

Sex s neprovdanou chrámovou smilnicí = Sexuální modlářství
Sex s vdanou chrámovou smilnicí = Cizoložství a modlářství
Sex s neprovdanou prostitutkou = není to Boží přání, ale není to vysloveně hřích.
Sex s vdanou prostitutkou = cizoložství

IV. Fyzické a duchovní smilstvo

V. Nevěstka ve Zjevení

VI. Zničení Nevěstky

Odkazy:

http://www.godrules.net/articles/harlotry.htm