(#1) Nemilujte svět

1. Konkordantní analýza

„Moudrost Pána duchů ho zjevila svatým a spravedlivým. Opatruje totiž úděl spravedlivých, kteří tento svět nespravedlnosti nenáviděli a opovrhovali jím, nenáviděli i všechna jeho díla a zvyklosti ve jménu Pána duchů; v jeho jménu je jejich záchrana, on je ochráncem jejich života.“ Hen 48:7

Nemilujte svět ani to, co je v něm. Ukládejte si poklady nebeské, ne pozemské… To je jen malý výčet biblických veršů, které jasně hovoří o tom, že Boží člověk se v tomto hříšném a padlém světě v žádném případě NESMÍ nijak „zabydlovat“.

Pojmem „svět“ se v Novém Zákoně nejčastěji překládá řecké slovo kosmos. Od tohoto slova jsou odvozeny pojmy jako kosmologie (věda o Vesmíru), i kosmetika. V biblických dobách (viz níže) se toto slovo překládalo nejčastěji jako „ozdoba“ či „řád, uspořádání“. Můžeme tedy říct, že „svět“ znamená zjednodušeně řečeno prostředí či uspořádání, ve kterém platí určité zákonitosti.

V Bibli je jasně řečeno, že Satan je vládcem tohoto světa a všech démonů a Mocností v ovzduší (Ef 2:2, 1Jan 5:19). Je tedy jasné, že vše, co je „ze světa“, nemůže mít s Božím svatým nic společného.

Verše a pojmy

Pojem Svět; podst. jméno
Řeckykо̄smos 
Konkordanční číslo G2889
Význam1. řád, uspořádání světa
2. zákonitosti, vláda
3. móda, ozdoba, ornament
4. čest, zásluha
5. svět, Vesmír, planeta Země
6. lidstvo, lidská společnost
Užití (pro referenci) 
Poznámky Od tohoto slova jsou odvozeny pojmy „kosmologie“ (věda o Vesmíru), ale i např. „kosmetika“

Etymologie: Z praindoevropštiny: *ḱems-, „oznamovat, tvrdit, uspořádat“

PojemUkládat si; sloveso
Řeckythēsaurizete
Konkordanční čísloG2343
Význam1) Sbírat a skládat, ukládat, hromadit si pro nebo proti sobě, zejména materiální bohatství (peníze, majetek…)
2) metaf. žít tak, aby se zvyšovala buď hořkost, nebo štěstí ze svého následného údělu
Užití (pro referenci)„Ale pro svou tvrdost a nekajícné srdce si uchováváš hněv pro den hněvu a zjevení spravedlivého Božího soudu“ Římanům 2:5

„Ale nynější nebesa a země jsou týmž slovem uchovávány pro oheň v den soudu a záhuby bezbožných lidí.“ 2. Petrův 3:7
Poznámky 
PojemPoklad; podst. jm.
Řeckythēsauros
Konkordanční čísloG2344
Význam1) místo, kde se shromažďují a ukládají dobré a vzácné věci
1A) truhla nebo jiná schránka, ve které jsou uloženy cennosti
1B) pokladnice
1C) sklad, úložiště
2) věci uložené v pokladnici, shromážděné poklady
Jiná užití (pro referenci)„Ježíš na něj pohlédl, zamiloval si jej a řekl mu: Jedno ti schází: Jdi, prodej všechno, co máš, rozděj chudým a budeš mít poklad v Nebi; pak přijď, vezmi svůj kříž a následuj mne.“ Marek 10:21
PoznámkyOdvozeno od G5087: tithēmi; sloveso, „dát, vložit“
Pojem 
Řecky 
Konkordanční číslo 
Význam 
Užití (pro referenci) 
Poznámky 

Zkratky

Starý Zákon
Gn – Genesis
Ex – Exodus
Lv – Levitikus
Nm – Numeri
Dt – Deuteronomium
Joz – Jozue
Sd – Soudců
Rt – Rút
1Sam – 1. Samuelova
2Sam    2. Samuelova
1Král – 1. Královská
2Král – 2. Královská
1Let – 1. Letopisů
2Let – 2. Letopisů
1Ezd – 1. Ezdrášova
*2Ezd – 2. Ezdrášova
Neh – Nehemiáš
*Tob – Tobiáš
*Jdt – Júdit
Est – Ester
*1 Mak – 1. Makabejská
*2 Mak – 2. Makabejská
Job – Job
Ž – Žalmy
Př – Přísloví
Kaz – Kazatel
Pís – Píseň písní
*Mdr – Moudrost Šalamounova
*Sir – Sírachovec
Iz – Izaiáš
Jer – Jeremiáš
Pláč – Pláč
*Bar – Báruch
Ez – Ezechiel
Dan – Daniel
Oz – Ozeáše
Jl – Joel
Am – Ámos
Abd – Abdiáš
Jon – Jonáš
Mich – Micheáš
Nah – Nahum
Hab – Habakuk
Sof – Sofoniáš
Ag – Ageus
Zach – Zachariáš
Mal – Malachiáš
*Hen – Henoch

Nový Zákon
Mt – Matouš
Mk – Marek
Lk – Lukáš
Jan – Jan
Sk – Skutky apoštolů
Řím – List Římanům
1Kor – 1. list Korintským
2Kor – 2. list Korintským
Gal – List svatého apoštola Pavla Galaťanům
Ef – List svatého apoštola Pavla Efesanům
Flp – List svatého apoštola Pavla Filipanům
Kol – List svatého apoštola Pavla Kolosanům
1Tes – 1. list svatého apoštola Pavla Tesalonickým
2Tes – 2. list svatého apoštola Pavla Tesalonickým
1Tim – 1. list svatého apoštola Pavla Timoteovi
2Tim – 2. list svatého apoštola Pavla Timoteovi
Tit – List Titovi
Flm – List Filemonovi
Žid – List Židům
Jak – List svatého apoštola Jakuba
1Petr – 1. list svatého apoštola Petra
2Petr – 2. list svatého apoštola Petra
1Jan – 1. list Janův
2Jan – 2. list Janův
3Jan – 3. list Janův
Jud – List Judův
Zj – Zjevení

* = apokryf