Vytržení

Učení Církevních Organizací o Vytržení je lež

Ve většině církevních organizací se šíří lživá varianta učení o vytržení církve. Tvrdí, že Boží věrní budou vytrženi z tohoto světa k Bohu ještě dříve, než přijde doba velkého soužení. Toto učení tak vlastně křesťany chlácholí, že se nemusejí bát, protože nic z utrpení a těžkostí posledních časů na ně nedolehne.

Jde o lživé učení, jehož úkolem je uklidnit a ukolébat ostražitost. Bible hovoří o posledních časech na mnoha místech a překvapivě jsou varování před svodem a pronásledováním určena právě křesťanům. To jasně ukazuje, že budou až do konce věků žít Boží věrní i bezbožní lidé společně.

Je naprosto logické, že kdyby křesťané byli před tímto soužením “evakuováni” ze světa, nemělo by smysl, aby Bůh zkracoval dny soužení kvůli vyvoleným. Bible ale přece hovoří o tom, že věrní budou “uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu”. Co to tedy znamená? Samozřejmě Bible nelže, k vytržení Božích věrných dojde. Ale nestane se tak dříve, než při Druhém příchodu Ježíše.

Několik míst v Písmu o tomto hovoří:

Tyto verše se zjevně týkají druhého příchodu Ježíše, při němž Jeho věrní budou vzati a ti, kdo si zamilovali lži a následovali Satana, budou “zanecháni”- tedy nebudou moci přebývat s Bohem a čeká je odsouzení. Druhý příchod Ježíše ukončí dějiny světa, jak ho známe, je tedy nemožné, aby po něm následovalo ještě období svodu a soužení.

1. Tesalonickým 4, 13-17 Nechceme vás, bratří, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději. Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu. Toto vám říkáme podle slova Páně: My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. Těmito slovy se vzájemně potěšujte.

Rovněž tyto verše jasně hovoří o tom, že k vytržení Božích věrných dojde až při Druhém Příchodu Ježíše.

Bibli je jedna zajímavá souvislost. Ježíš v jednom z mnoha podobenství hovoří o koukolu a pšenici.

“Nebeské království je, jako když člověk rozsívá na svém poli dobré semeno. Ale zatímco lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel mezi pšenici koukol a odešel. Když pak vzešla stébla a přinesla úrodu, tehdy se ukázal i koukol. Služebníci toho hospodáře tedy přišli a ptali se ho: ‚Pane, nenasel jsi na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal ten koukol?’ Odpověděl jim: ‚To udělal nepřítel.’ Služebníci se zeptali: ‚Chceš, abychom ho šli vytrhat?’ Ale on řekl: ‚Nikoli, protože byste při trhání koukolu mohli vytrhnout i pšenici. Nechte obojí růst spolu až do žně. V čas žně řeknu žencům: Vytrhejte nejdříve koukol a svažte do snopků ke spálení. Pšenici ale shromážděte do mé obilnice.’”

a dále toto podobenství svým učedníkům vysvětluje takto:

“Rozsévač dobrého semene je Syn člověka, pole je tento svět, dobré semeno jsou synové Království a koukol jsou synové toho zlého. Nepřítel, který je rozsívá, je ďábel, žeň je konec tohoto světa a ženci jsou andělé. Jako se tedy sbírá koukol a spaluje se v ohni, tak to bude na konci světa. Syn člověka pošle své anděly a ti vyberou z jeho království všechno pohoršující, totiž ty, kdo páchají zlo, a uvrhnou je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Spravedliví tehdy zazáří v království svého Otce jako slunce.”

Porovnejme tedy: “Nechte obojí růst spolu až do žně.” a “žeň je konec tohoto světa”. Jinými slovy jak následovníci Ježíše, tak následovníci Satana, budou spolu žít na tomto světě až do jeho konce, kdy přijde Ježíš a vezme k sobě své věrné. O žni hovoří i kniha Zjevení:

Zjevení 14,14-16 A viděl jsem, hle, bílý oblak, a na oblaku sedí někdo jako Syn člověka, na hlavě má korunu ze zlata a v ruce ostrý srp. Vtom další anděl vyšel z chrámu a mocným hlasem zavolal na toho, který seděl na oblaku: „Pošli svůj srp a začni žeň, protože nastala hodina žně a úroda země dozrála.“ A ten, který seděl na oblaku, hodil svůj srp na zem, a země byla požata.

Toto písmo odkazuje stejně jako předchozí podobenství k době, kdy “úroda země dozraje”, tedy ke konci tohoto světa. Někteří věřící tvrdí, že Bůh ve svém Slově mluví o posledních časech proto, aby své následovníky motivoval ke zvěstování evangelia tím, že jim popíše hrůzy, kterým by údajně “zanechaní” měli čelit. Skuteční následovníci Ježíše Krista jsou si ovšem nejen vědomi toho, co čeká nespasené lidi při Božím soudu, ale i toho, že je každému člověku dána svoboda Boží nabídku přijmout, nebo odmítnout.

Zvěstování evangelia a sdělování pravdy lidem ze světa je normální součástí života skutečných křesťanů, kteří nepotřebují “pobízení” skrze zastrašování a líčení hrůz, které čekají na nespasené lidi. Učení, že křesťané pohodlně uniknou soužením spojeným s posledními časy nemá základ v Bibli, jeho účelem je pouze klamat a poskytovat falešnou útěchu proto, aby někteří zůstali ve stavu falešného klidu a apatie vůči Satanovu finálnímu svodu a příchodu Bezbožníka. Tak je totiž tato doba zastihne zcela nepřipravené.

Matouš 25, 1  – 13 Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných. Pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej. Rozumné si vzaly s lampami i olej v nádobkách. Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuly. Uprostřed noci se rozlehl křik: ‚Ženich je tu, jděte mu naproti!‘ Všechny družičky procitly a dávaly do pořádku své lampy. Tu řekly ty pošetilé rozumným: ‚Dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají!‘ Ale rozumné odpověděly: ‚Nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si!‘ Ale zatímco šly kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu; a dveře byly zavřeny. Potom přišly i ty ostatní družičky a prosily: ‚Pane, pane, otevři nám!‘ Ale on odpověděl: ‚Amen, pravím vám, neznám vás.‘ Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.