Spasení

Spasení člověka je dar Boha Stvořitele, určený pro lidi toužící po Spravedlnosti a Pravdě, kteří pochopili, že ve své hříšné tělesné podstatě nemohou být dokonale spravedliví před Bohem, neboť jejich tělesnost ovládá zákon hříchu. Je to dar odpuštění hříchů a nedá se nedá ničím zasloužit, takže se jím nikdo nemůže chlubit. Jedná se tedy o jedno ze Slov s vylhaným novým významem.

Dezinformace o podstatě Spasení je základem chybných výkladů “křesťanství”

Církevní Organizace manipulativně učí, že jistota spasení se rovná „jistotě cesty do Nebe„. Toto učení je založeno na dezinterpretacích Církevních Organizací. Taková interpretace je totiž velice lákavá a je zdrojem nesprávných důvodů, proč chtít do Nebe. Organizace které vyučují “jistotu záchrany života v Nebi” mají proto davy následovníků, kteří si v jakémsi “nebi” chtějí zachránit nepovedený pozemský tělesný život.

Ale Ježíš sám pověděl: “kdo si chce život zachránit, ten o něj přichází. Ale kdo pro Mě život ztratí, ten jej nalezne”.

Jak ve skutečnosti funguje Spasení (odpuštění hříchů)

Pro ty, co se rozhodli následovat Ježíše Krista a být s ním jeho kněží v Tisíciletém království nebeském na Zemi (které je zde a teď), mohou být před tváří Boží očištěni zástupnou obětí Ježíše KristaBožího Syna, a vstoupit do nebeského království již zde na Zemi, jako nově zrození z Ducha.

Takové znovuzrozené už nemůže Satan dnem i nocí žalovat před tváří Boží, neboť přijali dar Spasení, odpuštění hříchů. Tímto je člověk povoláván do tisícileté Kristovy říše na zemi, aby zaséval Boží Evangelium do Světa a mohl tak spravedlivě vládnout už na Zemi. To je to první vzkříšení.

Spasení se přijímá vodním křtem PONOŘENÍM, na znamení odpuštění hříchů. Spravedlivý pak musí změnit své smýšlení (tedy činit pokání), aby pochopil, že nyní je v něm nová bytost, která není ovládána tělesnem, je nesmrtelná a tudíž nehřeší.

Kdo miluje Pravdu a věří v pravého Ježíše Krista, čistě a bezelstně, ten miluje hodnoty Boží věčnosti a nepomíjitelné slávy. Nelpí na tělesných hodnotách tohoto pomíjitelného světa. Takový obdrží život věčný.

Od čeho potřebuji spasit?

Poutá nás zákon hříchu, díky němuž děláme jiné věci, než se kterými souhlasíme v nitru. Činíme tak z tělesné nutnosti. Další z věcí, od kterých potřebuji spasit, je lidská bezbožnost. Lidé bez Boha nedokáží vytvořit žádné dobré dílo, protože každé lidské dílo nakonec vede ke skáze. Veškerá lidská snaha provádět Boží věci skončí tragicky – viz Babylonská věž.

Co se přijetím odpuštění hříchů změní

Vzhledem k tomu, že Bůh existuje mimo tento Čas (neboť Bůh stvořil Čas), vidí počátek i konec všeho najednou a k tomu se také váže problematika spasení a odejmutí hříchu. V okamžiku, kdy člověk přijme Boha za svého Pána, mění tím svůj život tak, že do “budoucnosti” již bude věřící a jako věřící také skončí svůj pozemský život.