Peklo, Jezero ohně

Mnohé to jistě překvapí, ale „peklo“ tak, jak si jej většina lidí představuje, NEEXISTUJE.

Většina lidí si pod pojmem „peklo“ představuje místo, kde hoří oheň a kde čerti (démoni) budou navěky mučit hříšníky v kotlích. Tato představa se však vůbec nezakládá na Písmu, nýbrž pochází z pohanských náboženství starého Řecka a Babylonu.

Peklo jako místo démonické odplaty lidem by nebylo pro Satana a démony trestem, ale naopak jejich největší odměnou (vzhledem k jejich nenávisti k Bohu i k lidem)!!

Chyby v překladu

Samotný pojem „peklo“ není dnes chápán tak, jako v biblických dobách, kvůli špatně přeloženým názvům duchovních prostorů. Je to tedy jedno ze slov s vylhaným novým významem. Slova přeložená jako „peklo“ se v Bibli vyskytují na 54 místech a jejich původní význam je různý. Ve Starém zákoně je výrazem „peklo“ překládáno hebrejské slovo „Šeol“ (31x), které znamená „podsvětí“. *V Novém zákoně jsou jako „peklo“ přeložena řecká slova „Hades“ (10x), které také znamená „podsvětí“, „Gehenna“ (12x), což znamená „místo hoření (spalování)“ a „Tartarus“ (1x), „místo temnoty“.

Šeol, Hádes, Podsvětí

Podsvětí (Šeol, Hádes) je duchovní úskladní prostor, ve kterém přebývají Duše zemřelých a čekají zde na Boží soud a vzkříšení. Tento prostor je rozdělen nepřeklenutelnou „propastí“ na dvě části (kompartmenty), jeden pro bezbožné a jeden pro spravedlivé. S Ohnivým Jezerem, místem konečného zániku destruktivních bytostí, nemá Podsvětí nic společného. Více v článku: Podsvětí

Gehenna, Ohnivé Jezero, Řeka Zapomnění

Ohnivé Jezero, zmíněno v posledních kapitolách Knihy Zjevení, je v Bibli popsáno jako místo absolutní anihilace a zániku stvořených bytostí, které jsou příliš destruktivní a pyšné na to, než aby mohly přebývat věčně v Boží přítomnosti na Nové Planetě Zemi. Cokoliv se do Ohnivého Jezera dostane, bude zcela zničeno a zanikne. Je možné, že s konečným trestem bude zapomenuta i samotná existence těchto destruktivních bytostí, ať už Satana, jeho Démonů a Mocností, tak i bezbožných lidí. Destruktivní bytosti NEbudou v Ohnivém Jezeře navždy mučeny, budou prostě anihilovány a zapomenuty.