Manželství, zánik manželství

Manželství je tělesný svazek, ne duchovní

Manželství není duchovní, ale tělesný svazek, ustanovený po pádu Člověka do hříchu a Satanovo principů těla. Principy těla jsou nespravedlivé, neboť partnery si člověk vybírá v první řadě podle TĚLA, aby k němu přilnul a splodil novou generaci. Na rodičovství pak člověk může pocítit náznak toho, jaká je láska Boha k člověku. Početím dětí se stávají dva jedním tělem. Bůh spojí dva lidi společným darem nového života = dětmi.

Manželství má za přirozený cíl vznik rodiny, tedy nových, pevně daných vztahů mezi lidmi. Každý rozpad manželství proto přináší vznik nezrušitelné nespravedlnosti, která nutí mnoho i nezúčastněných lidí jít proti přesvědčení svého těla a dělat věci, které jejich tělo neuspokojují. Nutí všechny být ve hříchu proti vlastnímu tělu.

Manželství není místem realizování Spravedlnosti, ani automatické rodiště Božích dětí. Boží děti se rodí svobodně z Ducha, ne z těla. Následování Ježíše rozbíjí již hotová manželství, rozděluje rodiče od dětí a naopak. Naopak učení démonů (například Moonisté, Schwedenborg a podobně.). z manželství dělají jakousi „cestu k Bohu„. Existují tedy fantastické teorie o tom, že jakýsi „pohlavní život“ existuje i v Nebi. Což samozřejmě není pravda, protože lidé v Nebi nemají TĚLO.

Manžel miluje svou manželku jako své vlastní tělo. Udělá z lásky vše proto, aby žena byla zabezpečená a šťastná. Manželka k ničemu nepotřebuje muže ovládat, když muž z lásky k ní dělá vše a navíc ho to těší. V Partnerství se naopak vše dělá za odměnu a partner očekává, že bude nahrazen někým výhodnějším.

Zánik manželství

Manželství v západní společnosti zaniká díky tomu, že ženy staletí bojují o získání mužských práv tak, aby byly (jako) muži. V konečném důsledku to znamená převážně to, aby si mohly samy vybrat partnera a rozhodovat o svém těle takovým způsobem, jakým o těle ženy může zodpovědně rozhodnout jen její manžel. (Partner nemá právo rozhodovat o druhém) Tomu nyní slouží Internetové seznamky a sociální sítě obecně. Dívky se systematicky připravují na životní kariéru muže a učí se, že na uspokojení svých tělesných potřeb nepotřebují Manžela, ale Partnera.

Zánik manželství je dán touhou lidí mít schopnosti „jako bohové“ (komunikace na dálku, okamžité zjišťování stavů myšlení ostatních)

Jelikož partneři často nějakým způsobem nechápou situaci a vstupují do Manželství (které ale principem stojí proti Partnerství), je velice častým výsledkem tohoto legislativního kroku Rozvod. Partnerství zjednodušuje celou legislativu tím, že partneři se mohou měnit bez udání důvodů, neboť zde neexistuje výrazný prvek osobní zodpovědnosti.
Celý kruh vymizení manželství ze společnosti silně uzavírají možnosti komunikace a s nimi spojený rozpad mezilidských vztahů a technologiemi vynucená nová lidská práva.
Místo manželských dětí se rodí partnerské děti, které náleží jen matce, partner se mění podle potřeby ženy.

Partnerství, se neřídí podle Spravedlnosti, ale jen podle Principů Těla, což byla jedna ze základních myšlenek Druhé Morálky.

Jak Bůh Bible hovoří o manželství

Bůh koriguje tělesné vztahy manželství tím, že doporučuje lidem pravidla, při kterých je možno tento tělesný svazek provozovat takovým způsobem, aby byla pokud možno co nejméně narušována touha Božích lidí po “spravedlnosti”.

Ve společnosti Druhé Morálky, která se nyní již přelévá do Třetí Morálky, bylo normální Manželství již prakticky v rozporu s obecně přijatým společenským právem.

Manželství je pro přirozené obcování muže a ženy

Manželství je uzavíráno pro spravedlivé obcování muže se ženou. Kdo pokrytecky tvrdí, že se uzavírá z nějaké “vyšší duchovní lásky”, LŽE.

Nepřirozené obcování (homosexualita) jako Boží trest

Jedním z Božích trestů za provinění je zanechání lidí nečistým pudům, kdy lidé propadají zhoubné touze po stejném pohlaví. Jelikož tyto svazky nemohou plodit děti, je tím naplněno Boží varování: Pokolení těch, co opustí cesty Boží, vzplanou touhou po stejném pohlaví, nerozmnoží se a vymřou bez potomstva.

————————————————–

Porušení jednoduchých Božích pravidel vytváří nevyřešitelné problémy manželství

Bible nám nedává mnoho konkrétních návodů, jak řešit problémy manželství. Většina problémů v manželství není zlá proto, že má obtížné řešení, nýbrž je zlá proto, že nemá ŽÁDNÉ řešení. Většinu dnešních problémů také způsobuje fakt, že lidská společnost se odvrací od Božích přikázání a spravedlnosti k Druhé Morálce humanity

Uspokojování tělesného “zájmu o své bližní” pomocí telekomunikačních prostředků

Přítomnost vysílaček (mobilů) v rukou dnešních partnerů zavádí samovolně polovojenský režim mezilidských vztahů. Vztahy, které přirozeně potřebují odluky partnerů se nyní mění na vojenské operace, ve kterých většinou žena přebírá roli velitele operace a z muže dělá vojáka v poli. Muž (po většinou), i když si to většinou ani neuvědomuje je zcela ovládán příchozími hovory, kterými ho žena  ze strachu podvědomě ovládá a kontroluje. Příchodem přesného zaměřování a videofonie se mezilidské vztahy změní na VOJENSKÝ REŽIM.

Problém ROVNOPRÁVNOSTI POHLAVÍ jako zlé nauky humanismu a Druhé Morálky

Muž musí být milujícím laskavým a dobrým pánem nad ženou, aby si ho mohla vážit, musí svou ženu milovat jako vlastní tělo a také se tak o ni musí i starat. Žena zase má mít muže v úctě a respektovat jeho rozhodnutí. Kdykoliv se toto poruší, vede to k nedobrému bezvládí mezi lidmi, které pak může zneužít a ovládnout Satan.

Nauky Druhé morálky o rovnoprávnosti pohlaví prakticky ruší Boží přikázání, že ženy se mají ve všem podřizovat svým mužům a mít je v úctě. Ve společnosti, kde jsou si všichni rovni, není rozumného důvodu proč by měly mít ženy muže v úctě. Potom není ani pro muže možné takové ženy milovat jako vlastní tělo, protože se jeho vlastním tělem nikdy nestanou. Ženy totiž jsou v moderní humanistické společnosti vychovávané mužsky.

Mužská výchova žen ženám způsobuje, že nikdy nejsou uspokojeny ve svém životě. Muži tak mají místo manželek jen zvláštní sexuální kamarády, se kterými se musí naučit vycházet pomocí lhaní a intrik. Nebo se někteří naučí ženy nenávidět, což Satana těší nejvíce.

Satan cílí na současné Evy tím, že jim nabízí technické zázraky uspokojování pudů a učení těla

Tělesné smýšlení a učení uspokojování pudů a potřeb těla se stalo společenským kultem a všude uznávanou modlou. Tisíce časopisů a webů radí ženám, jak uspokojit své tělo, jak lákat sexuální partnery a jak pomocí sexu vydírat muže, aby se ženám podvolovali a sloužili jim. Nevede to ale k většímu tělesnému štěstí žen, vede to jen k enormnímu nárůstu rozvodovosti díky rozpadu přirozených vztahů mezi partnery. Ženy sice pečlivě poslouchají hlasy satanova světa, ale nejsou ani šťastné, ani spokojené.

Rozpad manželství, celoživotní problém

Dítě je vázáno k lidskému rodiči po celý život. Rozpadem rodiny s dětmi nastává trvalé porušení spravedlnosti, které už není možné nijak napravit. Proto i manželské vztahy by měly kvůli spravedlnosti trvat celý život, i když by lidské tělo mohlo mít mnoho různých vztahů a mnoho potomků s různými lidmi.

Pokud se jeden z manželů rozhodne nebo je donucen manželství ukončit rozvodem, zdaleka se tento smutný čin netýká jen jeho, případně opouštěného partnera.

Nesmíme znovu zapomínat na to, že toto je špatné nikoliv proto, že to má obtížné řešení, ale je to špatné proto, že to nemá žádné řešení. Z tohoto důvodu je prakticky morálně nepřípustné, aby se manželé rozváděli jen z důvodu, že už to”není co bývalo”, nebo že “už je to nebaví” a dalších malicherností ap.

Útok na manželství a jeho úplné zničení

V této době probíhá a stále více bude probíhat Satanův útok na manželství. Lidem bude manželství z mnoha důvodů hojně potvrzovaných Druhou morálkou připadat zbytečné a zastaralé. Více připravujeme v samostatném článku…