Podsvětí, Šeol, Hádes

Podsvětí (hebrejsky Šeol, řecky Hádes; v obou jazycích znamená „podsvětí, záhrobí“) je název pro duchovní ‚úskladní prostor,‘ ve kterém přebývají duše zemřelých a čekají zde na Boží soud a na vzkříšení na konci Času.

Z tohoto prostoru mohou Duše sledovat, co se děje na Zemi, ovšem nemohou již do něj žádným způsobem zasahovat, neboť nikdo z mrtvých se už nebude podílet na běhu světa. Jelikož lidé v Podsvětí už nemají žádnou hmotnou podobu (fyzické tělo), nemohou zde probíhat žádné běžné tělesné a fyzikální úkony, jaké známe z našeho světa. Podsvětí je rozděleno nepřeklenutelnou „propastí“ na dvě části (kompartmenty), pro bezbožné a pro spravedlivé.

Podsvětí je mnohdy kvůli špatně přeloženým názvům duchovních prostorů chybně překládáno jako „peklo“.

Podobenství o boháči a Lazarovi jasně ukazuje, že žádná komunikace živých s mrtvými NENÍ MOŽNÁ.

Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval. U vrat jeho domu lehával nějaký chudák, jménem Lazar, plný vředů, a toužil nasytit se aspoň tím, co spadlo se stolu toho boháče; dokonce přibíhali psi a olizovali jeho vředy. I umřel ten chudák a andělé ho přenesli k Abrahamovi; zemřel i ten boháč a byl pohřben. A když v podsvětí pozdvihl v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara. Tu zvolal: ,Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku prstu ve vodě a svlaží mé rty, neboť se trápím v tomto plameni.´Abraham řekl: „Synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života, a Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se tu raduje, a ty trpíš. A nad to vše jest mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo – i kdyby chtěl, nemůže přejít odtud k vám ani překročit od vás k nám“. Řekl:“Prosím tě tedy, otče, pošli jej do mého rodného domu, neboť mám pět bratrů, ať je varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk.“ Ale Abraham mu odpověděl: „Mají Mojžíše a Proroky, ať je poslouchají!“ On řekl: „Ne tak, otče Abrahame, ale přijde-li k nim někdo z mrtvých, budou činit pokání.“ Řekl mu: “Neposlouchají-li Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.“