Femfašismus, feminismus, emancipace žen

Femfašismus je myšlenkový směr tvrdící že žena sama je dostatečně kompetentní ovládnout své tělo sama bez muže a že může samostatně vychovávat novou generaci a převzít tak zodpovědnost za pokračování civilizace. Nic z tohoto samozřejmě není pravda a nauka slouží k tomu, aby úplně rozvrátila mezilidské vztahy a rodinu. K tomu se pojí všechny odvozené psychologicky patologické názory.

Tuto problematiku velmi dobře a pravdivě popisuje Alfonz Bič ve svých odborných pracích a na svých stránkách.

Femfašismus, feminismus, emancipaci žen se tváří, že má přinést ženám ‚stejná práva, jako mají muži‘. To je samozřejmě nesmysl a tato satanistická nauka, sloužící k oklamání člověka, přináší úplně něco jiného, což si právě nyní řekneme správnými slovy.

Ženská emancipace
=
Osvobození ženy od poslušnosti muži
=
Osvobození ženy od nutnosti mít rodinu
=
Ukončení zodpovědnosti mužů za osud žen
=
Ukončení zodpovědnosti mužů za rodinu
=
Úplná likvidace rodiny a mezilidských vztahů

Femfašismus se vyvinul z feminismu. Ideovým prohlášením femfašismu je tzv. genderová ideologie (gender studies), což je samozřejmě klamný název.

Feminismus poukazoval na ‚práva žen‘ a snažil se je povýšit na úroveň mužů. Femfašismus už přímo předpokládá, že žena je plně schopná sama sebe ovládat a plně rozhodovat o zplození a výchově další generace zcela bez mužů.
Femfašismus je nauka, která poškozuje ženy a má jim ublížit. Jiný název je též ‚druhá morálka‘.

Femfašismus zabraňuje ženám mít muže a tím likviduje jejich možnost dosáhnout uspokojení emocionální kaskády a dosáhnout společenské prospěšnosti a uznání.

Tato nauka manipulativně chybně tvrdí, že žena dokáže ovládnout sama sebe a že je dostatečně kompetentní převzít vůdčí roli při pokračování naší civilizace. Tragické na femfašismu je, že toto samozřejmě není pravda. Femfašismus útočí tak, že z kaskády emocionální závislosti lidí má právní podporu pouze uspokojení ženských emocionálních potřeb, kdežto muži nemají žádný právní nárok na uspokojení svých emocionálních potřeb.

Ženy nemohou realizovat svojí sexuální strategii manipulace silnějším, nemají ve společnosti žádné postavení ani žádný vliv na její chod, protože mají jen minimum dětí. A ty, které mají, nemají výchovu v rodině, takže jsou pro další pokračování civilizace diskvalifikovány.

Pro femfašismus je naprosto nepřijatelné uznat pravdivost přirozené kaskády emocionální závislosti v rodině. Místo toho oslavuje myšlenku jakési absolutní rovnosti emocionálních potřeb obou pohlaví, což je samozřejmě nesmysl. Nevadí to ale ženám, protože těm nabízí femfašismus úlohu privilegované třídy.

Femfašismus se snaží dokázat svou platnost tím, že vytváří obrovské množství destruktivních ‚vztahových rad‘, vztahových poraden a internetových seznamek. Vytváří iluzi, že ženy chápou emoce mužů. Tuto iluzi potom mohutným tlakem pumpuje do mladých mužů, a ti tomu převážně věří. Jsou to takzvané společensky propagované syntetické shit testy.

Ženám jsou nabízeny náhradní řešení

Femfašismus se snaží zamaskovat nefunčnost své nauky tím, že dívkám nabízí partnerství. Partnerka femfašistického systému, svobodná matka, má odborný název samoživitelka.

Co femfašismus není

Femfašismus není to, když se někde, třeba v historii, projevuje přísná, panovačná, případně zlá žena. Takové ženy jsou a budou stále.

Femfašismus má prvky které definují pojem ‚fašismus‘

Femfašismem nazýváme až tlak většinového společenství lidí, kteří se sjednocují pod společnou myšlenkou se kterou se identifikují. Společně pak vystupují, publikují, a tlačí okolní svět do podřazené role. Femfašismus je společný tlak uměle podporovaného ženského ultrasobectví na prosazování zájmů uspokojování emocí žen nečestným, bezohledným a nepřirozeným využíváním mužů jako síly napomáhající udržet nefunkční svět ženské emancipace v chodu. Femfašismus tvrdí, že ženy dělají všechno dobře a velmi trpí, kdežto muži jsou zlí a fungují špatně.

Rodiny se rozpadají díky tomu, že se ženy rozhodly uposlechnout tlak společnosti a ignorovat sadu základních pravidel kaskády emocionální závislosti muže, ženy a dětí. Zajímavé je, že femfašismus nebere žádný ohled na emocionální zdraví dětí. Soustředí se pouze na uspokojování ženských potřeb. Obludné je, že tlak je tak obrovský, že ženám ani nevadí že obětovaly vlastní děti nové morálce.

POZOR! V dnešní společnosti není legální hovořit o femfašismu. Tento skutečný destruktivní problém vedoucí k zániku naší kultury je totiž tabu. Kdo pozná, že je to pravda, ten pozná, že snahy ženské emancipace vedly ke zničení rodin a k ublížení dětem. A to je velmi bolestivé zjištění pro většinu populace. A s tímto zjištěním už se nebude schopna společnosti nikdy vyrovnat.

K femfašismu patří univerzální a absolutní tvrzení, že ženy jsou v dnešní době chudinky co trpí a za absolutně všechno můžou ‚zlí‘ muži!!! O tomto odporném a satanistickém tvrzení se nesmí nikdo ani opovážit něco říci.

Femfašismus útočí na muže od chlapeckého věku a snaží se je potupit

Femfašismus je mediální tlak, který glorifikuje ženské emoce a mateřství a systematicky ignoruje a potupuje chlapce, muže a jejich emoce včetně základu naší civilizace – otcovství. Často je tak velký, že ani třicetiletý muž ještě neví, že má také právo na to mít emoce, případně ani neví, jak se nazývají.

Prostředí vyrůstání chlapců je dnes většinou ultra femfašistické

Celé okolí chlapce je velmi často ultra femfašistické. Slovo ‚ultra‘ před slovem femfašismus zde v původním latinském významu znamená, že chlapec nemá ve svém okolí žádný jiný vzor, než femfašistický. Je obklopen učitelkami, často svobodnou matkou, a celou společností která říká, že žena je svatá věc, které se nesmí ubližovat, o kterou se musí starat a která má ještě rovnější než rovná práva. Chlapci absolutně nejsou ničím vedeni, aby byli muži, a s normálními názory shodnými s přirozenou kaskádou emocionální závislosti se vůbec nesetkávají.

Popichování chlapců, aby se více snažili sloužit ženským vrtochům

Kromě ‚shit testů‘ je každý mladý muž konfrontován s myšlenkou, že když nemá holku, je neschopný, nemožný a nevyvinutý. Jak drtivé je toto obvinění v době, kdy holky muže nepotřebují a vše si rozhodují samy. Toto obviňování a posměch většinou používají femfašisticky smýšlející lidé, aby chlapce donutili více se ponížit, více žebrat o přízeň, více pracovat pro uspokojení ženských vrtochů.

Že má právo na svíravé a mučivé myšlenky kvůli tomu, že nedokáže pomoci ženě se vzpamatovat ze lží, že nemá právo aby ho poslouchala vlastní rodina, že jeho pozornost k zamilované ženě je brána jako obtěžování a vše po čem mužské srdce touží je nesmyslně vyplýtváno na ženských polomužích.

Také je nutné si přiznat, že naprostá většina dívek je do femfašismu vmanipulována proti své vůli právě mediálním tlakem. Mediální tlak vyvolávají nejen ženské představitelky hnutí ženské emancipace, ale dnes také obrovské množství mužů. Proč mužů? Protože publikování velmi žádaných lží o prospěšnosti ženské emancipace je zdrojem příjmů a zisků.

Základem rozpadu mezilidských vztahů je popření funkce pohlaví a odstoupení od lidské tělesné přirozenosti

I když se ženská emancipace tvářila jako věc morální až politická, ve skutečnosti se jedná hlavně o pokus žen ovládat muže, řídit vztahy, zabezpečit uspokojení vlastního těla vlastním rozhodováním.  Emancipace žen byla počátkem vzniku femfašismu.

Zde je začarovaný kruh ženské emancipace, vedoucí k femfašismu:

  1. Ženy chtějí být jako muži, tedy řídit a vládnout rodinám, tedy i samy sobě.
  2. Ženy se o to pokusí, ale jelikož na to nemají přirozené předpoklady, nemohou to umět protože samozřejmě jdou proti své vlasní přirozenosti.
  3. Ženy zkusí řídit Vás, ale zajímavé je, že se budou pokoušet řídit Vás tím, že budou vymýšlet jak máte řídit je samotné. Tedy dostanou se do začarovaného kruhu, ve kterém se budou ukájet představou pana Božského, který jim skutečně vládne.
  4. Nakonec se jim to pochopitelně nepovede, neboť to není možné, a tak se stanou buď svobodnou matkou, ničitelkou mužů a nebo stíhačkou jednoho.

Emancipace žen znamená konec mužské zodpovědnosti!

Lidé jsou velmi naivní ve spoustě věcí, které dělají. Téměř vždy si myslí, že když něco zásadního udělají, tak že to má jen jednu stranu mince. Opak je pravdou, člověk často zásadně poškozuje sám sebe.

Nejinak je tomu ve feminismu, femfašismu a ženské emancipaci. Osamostatnění žen znamená také konec mužské zodpovědnosti za ženské rozhodování a prakticky tím končí možnost, jak můžou muži mít své rodiny. Zůstává jim jen trapná role sponzorů samostatných matek, případně jejich partnerů, co musí poslouchat jinak jsou nahrazeni.

Základní model ‚vážného vztahu‘ v propagandou vyškolených hlavách našich žen je poslušný muž podporující ženu v jejím samostatném běhu. Nejlépe muž ženou vybraný a připoutaný pomocí samosnubnosti, držený ve vztahu proti své vůli pomocí trapnosti, neštěstí, a kvůli zneužívání mužské touhy po zodpovědnosti.

Vůbec nikde nikdo po mladém muži nepožaduje, aby měl rodinu a spořádaný rodinný život. Tak nějak už se všude počítá s tím, že toho stejně nemůže dosáhnout a že to není vůbec na něm.

Více na digitalnivztah.cz.