Příchod bezbožníka, jak ho poznat

Když pak uvidíte „ohavnost zpustošení“, o níž mluvil prorok Daniel, jak stojí na svatém místě – kdo čte, ať rozumí — tehdy ti, kdo budou v Judsku, ať utíkají do hor. Kdo bude na střeše, ať nesestupuje, aby si vzal věci ze svého domu. A kdo bude na poli, ať se nevrací zpátky, aby si vzal svůj plášť. Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! Modlete se, aby k vašemu útěku nedošlo v zimě nebo v sobotu. Neboť tehdy bude velké soužení, jaké nenastalo od počátku světa až do nynějška, a nikdy již nenastane. A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebylo by zachráněno žádné tělo; ale kvůli vyvoleným budou ony dny zkráceny. Tehdy, když by vám někdo řekl: „Hle, zde je Kristus!“, nebo: „Je zde!“, nevěřte. Povstanou totiž falešní kristové a falešní proroci a budou ukazovat veliká znamení a divy, že by, kdyby to bylo možné, svedli i vyvolené. Hle, všechno jsem vám řekl předem. Řeknouli vám tedy: „Hle, je v pustině“, nevycházejte; „hle, v úkrytech“, nevěřte! Neboť jako když blesk vychází od východu a je vidět až na západ, tak bude příchod Syna člověka. Kdekoli je mrtvola, tam se shromáždí supi.